Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ivars Kronis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar civilprocesa principiem, noteikumiem, būtiskākajām problēmām un atšķirībām no citām procesuālajām tiesību nozarēm.

Uzdevumi:
Iemācīt orientēties visos jautājumos, kas saistīti ar civilprocesu, sagatavot konceptuālo bāzi problēmu risināšanai. Sniegt nepieciešamās zināšanas par civilprocesu un ar to saistītām parādībām. Pilnveidot studentu zināšanas procesuālo un civilo tiesību jomās, iepazīstināt studentus ar nozares terminoloģiju. Sagatavot studentus praktiskam darbam ar civilprocesuālajiem dokumentiem un dalībai tiesas sēdē. Sniegt studējošiem izpratni par Civilprocesa likuma piemērošanu un šī brīža aktualitātēm tiesu sistēmas reformēšanā. Izvirzīto studiju kursa mērķu sasniegšanai ir pildāmi šādi uzdevumi: Apgūt normatīvos aktus, kas saistīti ar civilprocesu un iepazīties ar literatūru, kā arī publikācijām un tiesu praksi civilprocesā. Analizēt un patstāvīgi sagatavot dažādus civilprocesuālos dokumentus. Risināt patstāvīgus darbus, kuru mērķis ir veicināt radošu domāšanu tiesību zinātnes ietvaros.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Formulēt civilprocesa pamatprincipus, kā arī civilprocesa tiesību pamatjēdzienus, izprast civilprocesuālā regulējuma mērķi, atsevišķo speciālo regulējumu praktisko nepieciešamību. Aprakstīt procesuālos pamatnoteikumus, kas regulē civiltiesisko strīdu pakļautību un piekritību, tiesāšanās izdevumus, procesuālos termiņus, lietas dalībnieku kompetenci, pierādījumus, tiesvedību pirmās instances tiesā: prasības celšanu, prasības nodrošināšanu, iztiesāšanu, tiesas nolēmumus, izlīgumu, atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības, sevišķo tiesāšanās kārtība, saistību izpildīšanu tiesas ceļā, pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā, pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā, šķīrējtiesas procesu, tiesas spriedumu izpildi, starptautisko civilprocesu.

Prasmes

Praktiskas Civilprocesa likuma piemērošanas iemaņas. Civilprocesa vietas tiesību sistēmā izprašana. Praktisko situāciju analizēšanas spējas, izprotot piemērojamo Civilprocesa likuma normu būtību, kā arī lietas dalībnieku tiesības un pienākumus. Zinātniski - pētnieciskas iemaņu veicināšana. Verbālas un rakstiskas komunikācijas prasmes par civilprocesuālo tiesību problemātiku. Orientēšanās tiesu praksē un tās kritiska analīze.

Kompetences

Praktiskas Civilprocesa likuma piemērošanas iemaņas. Civilprocesa vietas tiesību sistēmā izprašana. Praktisko situāciju analizēšanas spējas, izprotot piemērojamo Civilprocesa likuma normu būtību, kā arī lietas dalībnieku tiesības un pienākumus. Zinātniski - pētnieciskas iemaņu veicināšana. Verbālas un rakstiskas komunikācijas prasmes par civilprocesuālo tiesību problemātiku. Orientēšanās tiesu praksē un tās kritiska analīze.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.