Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Valdis Savickis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_035LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valdis Savickis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)20Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas40
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas64
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesību zinātnē, loģika, tiesību vēsture, administratīvās tiesības, krimināltiesības, civiltiesības, tiesību teorija, juridiskās metodes.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar civilprocesa principiem, noteikumiem, būtiskākajām problēmām un atšķirībām no citām procesuālajām tiesību nozarēm. Pilnveidot studentu zināšanas procesuālo un civilo tiesību jomās, iepazīstināt studentus ar nozares terminoloģiju. Sagatavot studentus praktiskam darbam ar civilprocesuālajiem dokumentiem un dalībai tiesas sēdē. Izvirzīto studiju kursa mērķu sasniegšanai ir pildāmi šādi uzdevumi: Apgūt normatīvos aktus, kas saistīti ar civilprocesu un iepazīties ar literatūru, kā arī publikācijām un tiesu praksi civilprocesā. Analizēt un patstāvīgi sagatavot dažādus civilprocesuālos dokumentus. Risināt patstāvīgus darbus, kuru mērķis ir veicināt radošu domāšanu tiesību zinātnes ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads – par studiju kursa nozīmi, prasībām.Lekcijas1.00auditorija
2Civilprocesa jēdziens. Civilprocesuālo tiesību priekšmets, sistēma un metodes.Lekcijas1.00auditorija
3Civilprocesuālo tiesību avoti. Judikatūra. Civilprocesuālo tiesību principi.Lekcijas2.00auditorija
4Civilprocesuālās tiesiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Civillietu pakļautība un piekritība vispārējās jurisdikcijas tiesai. Puses civilprocesā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Trešo personu piedalīšanās civilprocesā. Prokurora piedalīšanās civilprocesā. Institūcijas un personas, kuras piedalās procesā saskaņā ar likumu.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Pārstāvība tiesā. Procesuālie termiņi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Tiesāšanās izdevumi. Procesuālās sankcijas.Lekcijas1.00auditorija
9Prasība. Prasības tiesvedība.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
10Pierādījumi un pierādīšana.Lekcijas1.00auditorija
11Tiesvedība pirmās instances tiesā. Civillietas ierosināšana tiesā. Civillietu sagatavošana iztiesāšanai.Lekcijas1.00auditorija
12Tiesvedība pirmās instances tiesā. Lietu iztiesāšana. Pirmās instances tiesas nolēmumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
13Apelācijas tiesvedība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
14Kasācijas tiesvedība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
15Tiesas lēmumu pārsūdzēšana un protestēšana. Lietas, kurās spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
16Izpildu process. Tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildīšanas process.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
17Atsevišķu prasības lietu kategoriju izskatīšanas procesuālās īpatnības. Sevišķā tiesāšanās kārtība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
18Šķīrējtiesas spriedumu izpilde. Starptautiskais civilprocess.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
9Prasība. Prasības tiesvedība.Lekcijas0.75auditorija
Nodarbības0.50auditorija
12Tiesvedība pirmās instances tiesā. Lietu iztiesāšana. Pirmās instances tiesas nolēmumi.Lekcijas0.75auditorija
Nodarbības0.25auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstisku darbu sagatavošana pēc studiju kursā apskatītiem tematiem un izvirzītajām prasībām, ievērojot studiju reglamentā noteikto. Patstāvīga juridiskās literatūras un tiesu prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentāciju sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu darbs tiek vērtēts saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. Pie eksāmena var netikt pielaists students, kurš ir apmeklējis mazāk par pusi no lekcijām un nav sekmīgi nokārtojis starppārbaudījumu praktiskos darbus. Kursa gala vērtējumu veido eksāmena atzīme, kuras galvenais kritērijs ir iegūto zināšanu apjoms, kvalitāte un atbilstība kursa sasniedzamiem rezultātiem (EKI/LKI 6.līmenim).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēj parādīt civiltiesību apakšnozares – civilprocesa raksturīgās pamata zināšanas (formulēt civilprocesa pamatprincipus, civilprocesa tiesību pamatjēdzienus, izprast civilprocesuālā regulējuma mērķi, atsevišķo speciālo regulējumu praktisko nepieciešamību) un specializētas zināšanas (aprakstīt procesuālos pamatnoteikumus, kas regulē civiltiesisko strīdu pakļautību un piekritību, tiesāšanās izdevumus, procesuālos termiņus, lietas dalībnieku kompetenci, pierādījumus, tiesvedību pirmās instances tiesā: prasības celšanu, prasības nodrošināšanu, iztiesāšanu, tiesas nolēmumus, izlīgumu, atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības, sevišķo tiesāšanās kārtību, saistību izpildīšanu tiesas ceļā, pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā, pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā, šķīrējtiesas procesu, tiesas spriedumu izpildi, starptautisko civilprocesu). Students spēj parādīt iepriekšminēto zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļai zināšanu civilprocesā jāatbilst augstāko sasniegumu līmenim. Students spēj parādīt civilprocesa jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Students spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos civilprocesa pamatus un studiju procesā iegūtās prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus civiltiesību apakšnozarē – civilprocesā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar nozares speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Students, izmantojot studiju kursā apgūtos civilprocesa teorētiskos pamatus un prasmes, ir ieguvis praktiskas civilprocesa likuma piemērošanas iemaņas. Izprot civilprocesa vietu tiesību sistēmā. Spēj analizēt praktiskās situācijas, izprotot piemērojamo civilprocesa likuma tiesību normu būtību. Izmanto verbālas un rakstiskas komunikācijas prasmes par civilprocesuālo tiesību problemātiku. Spēj orientēties tiesu praksē un piemērot tajā sniegtās atziņas.
Kompetences:Students spēj piemērot civilprocesa likuma tiesību normas juridisku kāzusu praktiskā risināšanā un teorētisku atzinumu sniegšanā par attiecīgo problemātiku. Spēj izmantot iegūtās teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un izmantot to juridiska rakstura dokumentu izstrādē. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas civiltiesību apakšnozarē – civilprocesā un jurista profesionālās darbības jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Normatīvie akti:
2- Latvijas Republikas Satversme. Pieņemta 15.02.1922., stājas spēkā 07.11.1922., publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993., "Ziņotājs", 6, 31.03.1994.
3- Likums “Par tiesu varu”. Pieņemts 15.12.1992.; stājies spēkā 01.01.1993. Publicēts "Ziņotājs", 1, 14.01.1993.
4- Civilprocesa likums. Pieņemts: 14.10.1998. Stājas spēkā: 01.03.1999. Publicēts: laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 326/330 (1387/1391), 03.11.1998., "Ziņotājs", 23, 03.12.1998.
5- Notariāta likums. Pieņemts 01.06.1993. Stājas spēkā 01.09.1993. Publicēts "Latvijas Vēstnesis", 48, 09.07.1993., "Ziņotājs", 26/27, 05.07.1993.
6- Zemesgrāmatu likums. Pieņemts: 22.12.1937. Stājas spēkā: 05.04.1993. Publicēts: "Ziņotājs", 16, 29.04.1993.
7- Darba likums. Pieņemts 20.06.2001. Stājies spēkā 01.06.2002. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 105 (2492), 06.07.2001., "Ziņotājs", 15, 09.08.2001.
8- Šķīrējtiesu likums. Pieņemts 11.09.2014. Stājas spēkā: 01.01.2015. Publicēts laikrakstā: "Latvijas Vēstnesis", 194 (5254), 01.10.2014.
9- 29.05.2018. MK noteikumi Nr.305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām“.
10- 25.03.2014. MK noteikumi Nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”
11- 01.09.2009. MK noteikumi Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība“.
12- 21.07.2009. MK noteikumi Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām".
13- 25.03.2008. MK noteikumi Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi“.
14- 30.05.2006. MK noteikumi Nr.447 "Noteikumi par apķīlāto kustamo lietu apzīmogošanas kārtību“.
15- 31.01.2006. MK noteikumi Nr.93 "Kārtība, kādā tiesu izpildītājs, veicot sprieduma izpildi ārpus sava iecirkņa, sazinās ar attiecīgā iecirkņa tiesu izpildītāju”.
16- Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr. 9
”Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”.
17Literatūra:
18- Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28. nodaļa), Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K., Tiesu namu aģentūra, 2011, 546 lapas.
19Civilprocesa likuma komentāri II (29.-60. nodaļa) Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 1031 lpp.
20Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.-86.nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. -Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014, 618.lpp.
21- Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1997. R., Tiesu namu aģentūra. 1998. un turpmāko gadu izdevumi.
22- „Prasības tiesvedība un pierādījumi.” A.Līcis. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. Mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2003, 127 lpp.
23Civilprocesa mācības grāmata / Vladimirs Bukovskis. Rīga: Autora izdevums, 1933. 792 lpp.
Papildus literatūra
1- Torgāns Kalvis. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999–2008. Tiesu namu aģentūra. 2009, 667 lpp.
2- „Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen un europarechtlichen Vorschriften. Kommentar. 25., neubearbeitete Auflage.”, Verlag C.H. Beck, München, 2003., 2000 Seiten.
3- „Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem” / Sastādījuši: F. Konradi, T. Zvejnieks u.c., R., Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939. g., 653. lpp.
4- “Latvijas PSR kriminālprocess. Vispārīgā daļa. Tiesas pierādījumi”/A. Liede. R. “Zvaigzne”. 1980.
5- Torgāns K. Civiltiesību, Komerctiesību un Civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008.R: TNA, 2009.
6- Гражданский процесс. Учебник. 3-е издание. Отв. редак. проф. В.В.Ярков. – М. Издательство БЕК, 1999-624 с.
7Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-1914 г.г. и съ разъяснениями : в 2 томах. Рига: Тип. Г. Гемпель и Ко, 1914. 2 т.
8Civilprocess / Konstantīns Čakste. Rīga; Limited Company, SIA, 2016. 175 lpp.
Citi informācijas avoti
1Satversmes tiesas interneta mājas lapa: www.satv.tiesa.gov.lv
2LR Augstākās tiesas interneta mājas lapas sadaļa “Judikatūras nolēmumu arhīvs”: www.at.gov.lv
3Latvijas tiesas interneta mājas lapa: https://manas.tiesas.lv/eTiesas/
4Latvijas Republikas tiesību akti: www.likumi.lv
5Saeima, likumdošanas datubāze: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?Ope…
6Latvijas vēstnesis interneta mājas lapa: https://www.lv.lv
7Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes interneta mājas lapa: http://www.lzti.lv/
8Latvijas notariāts interneta mājas lapa: https://latvijasnotars.lv/
9Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta mājas lapa: http://www.advokatura.lv/
10Latvijas Republikas prokuratūra interneta mājas lapa: http://www.prokuratura.gov.lv
11Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata: https://www.zemesgramata.lv/