Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_258LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās.
Mērķis:
Dot zināšanas par civilprocesa tiesībām, tā institūtiem un avotiem, veidot izpratni par strīdu izšķiršanas procesuālo pamatu un kārtību, iepazīstināt studējošos ar tiesvedības gaitu, dot teorētisku izpratni par civilprocesa tiesībām un tiesību normu praktiskas pielietošanas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgie noteikumi. Civilprocesa principi. Civilprocess kā subjektīvo civiltiesību aizsardzības procesuālais pamats. Civillietu pakļautība.Lekcijas2.00auditorija
2Civilprocesuālās tiesiskās attiecības. Civillietu piekritība. Prasības tiesvedība. Pierādījumi un pierādīšana.Lekcijas3.00auditorija
3Sevišķās tiesāšanas kārtība. Tiesvedība bezstrīdus kārtībā.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesvedība apelācijas instancē. Tiesvedība kasācijas instancē.Lekcijas1.00auditorija
5Tiesas lēmumu pārsūdzēšana un protestēšana. Izpildu process. Šķīrējtiesas.Lekcijas1.00auditorija
6Prasības tiesvedība. Tās principi.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgie noteikumi. Civilprocesa principi. Civilprocess kā subjektīvo civiltiesību aizsardzības procesuālais pamats. Civillietu pakļautība.Lekcijas1.00auditorija
2Civilprocesuālās tiesiskās attiecības. Civillietu piekritība. Prasības tiesvedība. Pierādījumi un pierādīšana.Lekcijas1.00auditorija
3Sevišķās tiesāšanas kārtība. Tiesvedība bezstrīdus kārtībā.Lekcijas1.00auditorija
6Prasības tiesvedība. Tās principi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tiesību aktu un literatūras patstāvīga apgūšana, dokumentu projektu sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Galīgo atzīmi veido – 50% eksāmena atzīme, 25% – atzīme par eseju un 25% – atzīme par praktisko darbu (procesuālu dokumentu projektu sagatavošana).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par civilprocesu kā subjektīvo civiltiesību aizsardzības pamatu, par civilprocesa principiem un tiesvedības kārtību, procesuālajiem dokumentiem, zina nosaukt civilprocesa institūtus, to vietu personu interešu aizsardzībā.
Prasmes:Atbilstoši faktiskajiem apstākļiem izvēlēties nepieciešamo procesuālo risinājumu, pielietot attiecīgās civilprocesuālās tiesību normas, sagatavot dokumentu projektus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu.
Kompetences:Piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sadarboties, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, strādājot ar tiesību aktiem un judikatūru.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Civilprocesa likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998.
2Bukovskis, V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933. 792 lpp.
3Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. I, II, III daļas, Rīga: TNA.
Papildus literatūra
1Kronis, I. Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums, Rīga: Latvijas vēstnesis, 2007. 43.lpp.
2Rasnačs, L. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.3. 82.-89.lpp.
31954.gada Hāgas konvencija par civilprocesa jautājumiem. Publicēta: Latvijas Vēstnesis, Nr.27, 19.02.2008.
4Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: TNA, 2003.
5A.Keane The Modern Law of Evidence. Oxford, 2006.
6N.Andrews. Principles of Civil Procedure. London, 1994.
7F.Baur, W.Gruncky. Zivilprozessrecht. Neuwied, Kriftel, Berlin, 1994.
8Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. Москва: “Городец”, 2003.
9Kronis I. Civilprocesuālo tiesību principa izpratne: teorētiski filozofiskas problēmas aspekts. RSU Zinātniskā konference, 2016.
Citi informācijas avoti
1www.saeima.lv
2www.mk.gov.lv
3www.at.gov.lv