Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas par spēkā esošo Civillikumu, civiltiesību vispārējiem jautājumiem, kā arī civiltiesību institūtiem privāto interešu jomā.

Uzdevumi:
1. Veicināt zināšanu apguvi par civiltiesību institūtiem;
2. Attīstīt studējošo prasmes risināt kāzusus;
3. Veicināt studējošo zināšanas par civiltiesību vispārējiem jautājumiem.

Priekšzināšanas

Jāapgūst studiju kurss “Tiesību teorija”.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apzinās civiltiesību institūtus; studējošie prot risināt kāzusus; studējošie izprot vispārīgos civiltiesību jēdzienus; studējošie zina civiltiesību sistēmu.

Prasmes

Prasme raksturot saistību tiesību veidus; prasme praktiski pielietot lietu klasifikāciju; prasme raksturot īpašuma tiesību iegūšanas un izbeigšanas veidus; prasme raksturot laulības noslēgšanas, izbeigšanas veidus un tas sekas; prasme raksturot vecāku un bērnu savstarpējas tiesības un pienākumus; prasme raksturot mantojuma iegūšanas pamatus.

Kompetences

Spēj patstāvīgi veikt kāzusu risināšanu; spēj izvērtēt praksē sastopama gadījuma atbilstību civiltiesību institūtam; spēj orientēties civiltiesību pamatjautājumos.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.