Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kitija Bite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_036LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kitija Bite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, tiesību teorija, loģika, administratīvās tiesības. Vispārīgas zināšanas par tiesībām.
Mērķis:
Sekmēt jurista izpratni par darba tiesību attīstību un sistēmu, kā arī sekmēt spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar darba tiesību praktisko piemērošanu, dot iespēju bagātināt teorētiskās zināšanas un risināt praktiskus kāzusus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Darba tiesību jēdziens, sistēma un vēsture.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Termiņi darba tiesībās. Darba līgums. Darba līguma noslēgšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pušu tiesības un pienākumi darba līguma darbības laikā.Lekcijas1.00auditorija
4Darba tiesisko attiecību grozīšana un izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Sociālais dialogs. Koplīgums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Darba strīdi un to risināšana.Lekcijas1.00auditorija
7Darba laiks un darba laika organizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Atpūtas laiks.Lekcijas1.00auditorija
9Darba samaksa.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Darba aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Darba tiesību jēdziens, sistēma un vēsture.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Termiņi darba tiesībās. Darba līgums. Darba līguma noslēgšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pušu tiesības un pienākumi darba līguma darbības laikā.Lekcijas1.00auditorija
4Darba tiesisko attiecību grozīšana un izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Sociālais dialogs. Koplīgums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Darba strīdi un to risināšana.Lekcijas1.00auditorija
7Darba laiks un darba laika organizācija.Lekcijas1.00auditorija
8Atpūtas laiks.Lekcijas1.00auditorija
9Darba samaksa.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Darba aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāgatavojas uz katru nodarbību, lai spētu demonstrēt iegūtās zināšanas testos, kontroldarbos, kāzusos. Studentam patstāvīgi jāizstrādā mājas darbs vienas autorloksnes apjomā, kurā jādemonstrē spēja atlasīt literatūras avotus, analizēt un sintezēt jēdzienus, prasme atlasīt judikatūru un sniegt argumentētu tās vērtējumu, kā arī izvērtēt studiju kursu un savu izaugsmi darba tiesību jomā.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta teorētiskās zināšanas un spēja tās praktiski pielietot tiek vērtētas katras nodarbības laikā ar testiem, kontroldarbiem, kāzusu risināšanu. Pabeidzot katru tēmu, studentam jāsaņem pozitīvs zināšanu un prasmju novērtējums. Zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu skalā vai „ieskaitīts/ neieskaitīts”. Kursa noslēgumā students sagatavo un iesniedz patstāvīgo mājas darbu, kurš jāgatavo visa kursa laikā. Studiju kursa noslēgumā students kārto rakstisku eksāmenu, kurā tiek risināts kāzuss.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students saprot darba tiesību jautājumus un zina teorētiskās tiesību normas un to praktisko interpretāciju, piemēram, par darba tiesību subjektiem un sistēmu; par darba tiesību galvenajiem posmiem – darba tiesisko attiecību dibināšanu, darbinieka un darba devēja saistībām, darba organizāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu; par darba samaksas sistēmu valsts un privātajā sektorā; par darba strīdu risināšanu un sociālo dialogu. Students spēj parādīt darba tiesību svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Students iegūst prasmes sistematizēt un analizēt juridiskos tekstus, teorētisko literatūru un judikatūru; sniegt kopsavilkumu; izvērtēt kāzusus darba tiesībās un sniegt to juridisku risinājumu. Studenti var diskutēt un piedāvāt risinājumu praktiskām situācijām, t.sk., izstrādāt tiesiskus dokumentus, kas nepieciešami praktiskiem kāzusiem. Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.
Kompetences:Students spēj orientēties darba tiesību tiesiskajā regulējumā; plānot un organizēt savu darbu; atlasīt tiesību normas, analizēt un piemērot tās; spēt argumentēt un izklāstīt savu viedokli, interpretēt tiesību normas, risināt kāzusus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija
3Starptautiskās darba organizācijas konvencijas
4Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
5Arodbiedrību likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.57, 2014.
6Valsts darba inspekcijas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 104, 2008.
7Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.101, 2006.
8Likums “Par Eiropas Sociālo hartu”: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.183, 2001.
9Darba likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001.
10Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.105, 2001.
11Komerclikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.158/160, 2000.
12Darba devēju organizāciju un to apvienību likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.161/162, 1999.
13Streiku likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.130/131, 1998.
14Likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.31/32, 1997.
15LR Civillikums: Latvijas Republikas likums. 15.nod. I apakšnodaļa. Ziņotājs, Nr.45, 1993.
16Likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”: Latvijas Republikas likums. Ziņotājs Nr. 42, 1990.
17„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”: Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr.969. Latvijas Vēstnesis Nr.169, 2010.
18„Par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”: Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr.264. Latvijas Vēstnesis Nr.104, 2017
19„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”: Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219. Latvijas Vēstnesis Nr.219, 2009.
20„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”: Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.950. Latvijas Vēstnesis Nr.137, 2009.
21„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”: Ministru kabineta 02.10.2007 noteikumi Nr.660. Latvijas Vēstnesis Nr.161, 2007.
22„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”: Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.908. Latvijas Vēstnesis Nr.180, 2006.
23„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”: Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.908. Latvijas Vēstnesis Nr.180, 2006.
24„Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība”: Ministru kabineta 17.09.2002. noteikumi Nr.427. Latvijas Vēstnesis Nr.139, 2002.
25„Par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”: Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumi Nr.10. Latvijas Vēstnesis Nr.6, 2002.
26„Noteikumi par sezonas rakstura darbiem”: Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumi Nr.272. Latvijas Vēstnesis Nr.98, 2002.
27„Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku”: Ministru kabineta 06.08.2002. Nr.353. Latvijas Vēstnesis Nr.116, 2002.
28„Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu – izpildītāju – nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”: Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr.205. Latvijas Vēstnesis Nr.81, 2002.
29„Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”: Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumi Nr.206. Latvijas Vēstnesis Nr.82, 2002.
30Bērziņš, G. Par likumdevēja gribu Maksātnespējas likuma 139. panta 1. punkta piemērošanā//Jurista Vārds Nr. 17/18, 30.04.2019.
31Kārkliņa, A., Krēsliņš, Ē. Darba tiesību aktuālie problēmjautājumi//Jurista Vārds Nr. 12, 26.03.2019.
Papildus literatūra
1Darba likums. Komentāri. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2007.
2Darba likums ar komentāriem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010.
3Dindune, R. Darba likuma komentāri. Rīga, Dienas Bizness, 2002.
4Dindune, R. Nakts darbs un darba samaksa. Bilance Nr.6, 2004.gada augusts.
5Dubure, V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. Rīga, LU, 1998.
6Gailums, I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse.1.,2.,3. grāmata, Rīga, Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, 2003.-2004.
7Indrūna, Z. Tiesu prakses apkopojums darba tiesības. Rīga, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012.
8Juridisko terminu vārdnīca, Rīga,1998.
9Kalniņa, I. Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā//Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne” Nr.2, 2011, 73.-90.lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF… - aplūkots 04.05.2019.
10Kalniņš, E. Par jaunā Darba likuma spēkā stāšanos. Jurista Vārds, Nr.13., 02.07.2002.
11Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, A.Gulbja apg., 1927.-1929.
12Lazdiņš, J. Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990.-1991.gadā//Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne” Nr.1, 2010, 53.-80.lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF… - aplūkots 04.0.201.
13LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. K. Torgāna visp. red., Rīga, Mans Īpašums, 2000.
14Joksts, O., Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (ģimenes un mantojuma tiesības). Rīga, SIA Drukātava, 2012.
15Joksts, O., Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga, SIA Drukātava, 2011.
16Meļķisis, E. Tiesību normu iztulkošana. Rīga, LU, 2000 vai Meļķisis, E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga, LU, 1996.
17Rācenāja, Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga, TURĪBA, 2009.
18Sinaiskis, V. Saistību tiesības. Rīga, LU, 1940.
19Slaidiņa, V., Skultāne, I. Darba tiesības. Rīga, Zvaigzne ABC, 2017.
20Ulmane, V. Darba tiesības. Rīga, Turība, 2003.
21Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma. Pieejams: http://www.vdi.gov.lv/files/uznemum_01.pdf-aplūkots 14.05.2019.
22Darba līgums – darba tiesisko attiecību pamats. Pieejams: http://www.kvestnesis.lv/?menu=DOC&id=142476 – aplūkots 12.03.2019
23Informatīvais materiāls par darba tiesisko attiecību jautājumiem „Par darba līgumiem”. Sag. K.Platā. Pieejams: http://www.vdi.gov.lv/files/1_ligumi.pdf - aplūkots 12.05.2019.
24Rācenājs, K. Darba līgums vai uzņēmuma līgums. Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/system/application/uploads/file… - aplūkots 12.05.2019.
25Sociālais dialogs un sociālo partneru definīcija. Pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201108/sociala.dialoga.un.s… - aplūkots 12.05.2019.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls „Jurista Vārds”
2Žurnāls „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”
3www.manas.tiesas.lv
4www.lbas.lv