Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Kitija Bite
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas par spēkā esošo Darba likumu, darba tiesību vispārējiem jautājumiem, kā arī par darba strīdiem un institūcijām, kuriem ir svarīga loma darba tiesību jomā.
Uzdevumi:
1. Veicināt zināšanu apguvi par darba tiesībām;
2. Attīstīt studējošo prasmes risināt kāzusus;
3. Veicināt studējošo zināšanas par darba tiesību vispārējiem jautājumiem.

Priekšzināšanas

Iepriekš jāapgūst studiju kurss “Tiesību teorija” un civiltiesību vispārīgie jautājumi "Ievads civiltiesībās".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apzinās darba tiesisko attiecību būtību; studējošie zina kāzusu risināšanas pamatus; studējošie izprot vispārīgos darba tiesību jēdzienus; studējošie zina, kur vērsties, lai aizsargātu savas intereses darba tiesību jomā.

Prasmes

Prasme raksturot darba līguma nosacījumus; prasme praktiski izstrādāt darba līgumu; prasme raksturot darba strīdu risināšanas iespējas; prasme raksturot Valsts darba inspekcijas kompetenci; prasme raksturot arodbiedrību lomu darba tiesību jomā.

Kompetences

Spēj patstāvīgi risināt kāzusu darba tiesiskajās attiecībās; spēj izvērtēt praksē sastopama gadījuma atbilstību darba likumdošanas normu prasībām; spēj orientēties darba tiesību pamatjautājumos.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.