Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_160LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātneMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Socioloģijas pamati.
Mērķis:
Veicināt izpratni par cilvēktiesībām un darba tiesībām tādā līmenī, kas nepieciešams profesionālajā darbībā un pētniecībā, veidojot priekšstatu par cilvēktiesību un darba tiesību normu un principu ietekmi uz indivīda, sabiedrības un valsts attiecībām, akcentējot cilvēktiesību standartu ievērošanu profesionālajā saskarsmē un darbā ar klientiem, kā arī tiesību nozīmi darba procesos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību sistēma. Cilvēktiesības kā īpaša tiesību nozare, tās avoti un sistēma. Cilvēktiesību paaudzes.Lekcijas1.00auditorija
2Cilvēktiesību regulējums. Cilvēktiesību aizsardzība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Vārda brīvība un informācijas atklātība. Fizisko personu datu aizsardzība. Konfidencialitāte.Lekcijas1.00auditorija
4Vienlīdzības princips. “Privātas dzīves” princips.Lekcijas1.00auditorija
5Aktuālās cilvēktiesību aizsardzības problēmas.Nodarbības1.00auditorija
6Privātpersonas un valsts pārvaldes sadarbība.Lekcijas1.00auditorija
7Bērna tiesības.Lekcijas1.00auditorija
8Bērna tiesību aizsardzības aktuālās problēmas. (Uzdevums semināram tiks dots lekcijas laikā).Nodarbības1.00auditorija
9Darba tiesības, to sistēma un regulējums Latvijā. Darba līgums un uzņēmuma līgums.Lekcijas1.00auditorija
10Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi. Darba regulējums. Atpūta. Atvaļinājumi.Lekcijas1.00auditorija
11Brīvprātīgais darbs.Nodarbības1.00auditorija
12Aktuālie cilvēktiesību un darba tiesību aizsardzības problēmjautājumi. Tiesu prakses analīze un prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tēmas prezentācijām uz 1. semināru: • Tiesības uz dzīvību; • Tiesības uz izglītību; • Tiesības uz veselību; • Tiesības uz īpašumu; • Tiesības uz kultūru; • Tiesības uz darbu; • Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē; • Pulcēšanas un biedrošanas brīvība; • Domu, apziņas un reliģijas brīvība; • Laba pārvaldība. Uzdevumi nākošajiem semināriem tiks iedoti lekciju laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un diskusijās, prezentācijas, analizējot regulējumu un aktuālāko tiesu praksi, kā arī noslēguma referāts (prasības referātam tiks precizētas studiju kursa īstenošanas laikā).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti izprot cilvēktiesību un darba tiesību jēdzienus, kā arī galvenos problēmjautājumus, zina cilvēktiesību un darba tiesību normatīvos aktus un pamatliteratūru.
Prasmes:Studenti spēj identificēt un kritiski analizēt problēmsituāciju, sameklējot nepieciešamo regulējumu, tiesu spriedumus un pamatojot savu viedokli.
Kompetences:Studenti spēj pielietot savas zināšanas cilvēktiesībās un darba tiesībās, lai atrisinātu praktisku gadījumu (kāzuss).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Bērnu tiesību aizsardzības likums
3Brīvprātīgā darba likums
4Darba likums
5Fizisko personu datu apstrādes likums
6Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Dr. I. Ziemeles red. – Rīga: SIA “JUMI”, 2000.
7Darba likuma komentāri. – Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010.
8Girgensone B., Mihailovs I.J. Terminu skaidrojošā vārdnīcā ģimenes un bērnu tiesībās. – Rīga: Drukātava, 2016.
9Kučs A. Vārda brīvība // Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis un noderīga informācija darbā ar migrācijas jautājumiem. – Rīga: Starptautiskā migrācijas organizācija, 2009.
10Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII Cilvēka pamattiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.
11Rožukalne A., Olšteina I. Vadlīnijas mediju profesionāļiem „Kā medijos runāt ar bērniem”. – Rīga: 2012.
12Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
Papildus literatūra
1Indrūna Z. Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās. – Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012.
2Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. – Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011.
3Latvijas tiesību sistēma. – Rīga: Turība, 2017.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls „Jurista Vārds”.