Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ženija Roja
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par ergonomiku kā zinātni, kas pēta cilvēka attiecības ar darbu, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par darba vides ergonomikas nozīmi nodarbināto labklājības darbā veicināšanā. Analizēt darba vides riska faktorus, to ietekmi uz sociālā darbinieka veselību un drošību darbā. Izskaidrot iespējamos ergonomiskos darba vides riskus sociālajiem darbiniekiem. Analizēt iespējamās ar darba vides ergonomiku saistītās negadījumu situācijas, t.sk. arodslimības sociālajiem darbiniekiem, iepazīstināt ar profilaktiskajiem un aizsardzības pasākumiem pret nelabvēlīgiem ergonomiskiem riskiem darbā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas bioloģijā (anatomija un vides zinības) un fizikā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs iegūtās zināšanas pielietot, lai identificētu ergonomiskos riskus darbā, analizētu ergonomisko risku novērtēšanas rezultātus, salīdzinātu tos dinamikā, salīdzinātu identificētās problēmas Latvijā un pasaulē, analizētu ergonomisko risku ietekmi uz nodarbinātā dzīves kvalitāti.

Prasmes

Studenti pratīs patstāvīgi apkopot literatūras datus par ergonomisku darba vidi, veikt darba vides ergonomisko risku apzināšanu, sagrupēt ergonomiskos riskus konkrētā darba vidē, prezentēt aktualitātes darba vides ergonomikā, lietojot atbilstošu terminoloģiju. Studenti spēs patstāvīgi identificēt ergonomiskos riskus, analizēt to iedarbību uz cilvēku, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību.

Kompetences

Studenti kompetenti noteiks piemērotākos veselības veicināšanas darbā pasākumus, lai attīstītu cilvēku resursu potenciālu, nodrošinātu nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē atbilstoši Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām, kompetenti prezentēs iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēs rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.