Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_237LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā aprūpe, infekciju kontrole aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.
Mērķis:
Gūt izpratni par cēloņsakarībām, kas noved pie nevēlama iznākuma ārstniecības gaitā gan attiecībā uz pacientu, gan personālu, par pielietojamām metodēm risku un veicinošo faktoru identificēšanā un pacientu un personāla drošības paaugstināšanā, pamatojoties uz sistēmas un cilvēka faktora jeb ergonomikas principu ievērošanu. Iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām, rekomendācijām un labas prakses piemēriem Eiropā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacientu un personāla drošības pamata nosacījumi, cilvēka faktora jeb ergonomikas un organizācijas sistēmas loma attiecībā uz ārstniecības procesa iznākumu – pacientu un personāla drošību un veselību.Lekcijas1.00auditorija
2Jaunākie priekšstati par drošības menedžmenta metodēm un to lietošanu praksē. Pacientu drošības, darba aizsardzības sistēmas prasības, pacientu un darba vides drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Seminārs: Pacientu drošības un darba vides riski, nevēlamie gadījumi un to analīzes metodes, risku un to ietekmes mazināšanas pasākumi, veselības aprūpes darbinieku obligātās veselības pārbaudes.Nodarbības2.00auditorija
4Darba vides riska faktori veselības aprūpē, to iedalījums, izvērtējums. Arodmedicīnas jēdziens un uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
5Ar darbu saistītie psihoemocionālie faktori un to izraisītie traucējumi (izdegšanas sindroms, profesionālais stress, nogurums aiz līdzjūtības), preventīvie pasākumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras lasīšana un analīze, diskusijas darba grupās, dokumentu, video un situāciju izvērtēšana un viedokļu formulēšana, patstāvīga prezentāciju sagatavošana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Gadījuma analīze (50%), prezentācija ar diskusiju un atbildēm uz jautājumiem (50%). Vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs izskaidrot cēloņsakarības, kas noved pie nevēlama iznākuma pacienta un personāla drošībā. Spēs definēt darba vides un riska faktoru nozīmi veselības aprūpē strādājošiem. Studenti spēs izskaidrot dažādus veselības aprūpes pacientu biodrošības kritērijus (pacientu drošības kultūra, drošības standartizācija, drošības attīstība pētniecībā, drošības komunicēšana un drošības ētiskie un sociālie aspekti).
Prasmes:Patstāvīgi novērtēt un izskaidrot vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozīmi pacienta un personāla veselības saglabāšanā. Spēs pielietot un novērtēt pacientu drošības un darba vides riskus, nevēlamos gadījumus, kā arī izmantot analīzes metodes, lai mazinātu riskus un to ietekmējošos faktorus.
Kompetences:Analizēt un izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo faktoru novēršanā un samazināšanā. Novērtēt un argumentēt pacientu drošības kritērijus, radot mācīšanos no iespējamām vai esošajām kļūdām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eglīte M. Darba medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012
2Psihosociālā darba vide. Rīga (LBAS un LM), 2010
3Darba higiēna. Rīga, LM, 2003
4Leilands J. Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009, 157. – 176.lpp.
5Agency for Reserch and Quality. Patient Safety reserch Highlights: Program Brief (continued)//http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-saf…
6Eiropas Parlaments. Kopā par veselību. ES stratēiskā pieeja 2008.-2013. gadam. http://eur-ex. Europa. Eu/ ex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:C:2010:009E:0056:0064:LV:PDF
7Clinical Human Factors group. Checklists, teamwork minimizing mistakes in medicine:http://chfg.org/articles-films-guides/articles/checklists-t…
8The Word Health Organisation Word Alliance for Patient Safety. WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems. From Information to Action//WHO/EIP/SPO/QPO/05.3,- 2005.
9Yazdani S. Human Error: Different Approaches// Avicenna The Great Cultural Institute,- 2002/internets- http://www.atgci.org.
10Better faster; report on patient safety in healthcare. Final Report Shell,- Nederland,- November 2004 – 22 lpp.
11The World Health Ogranisation. Patient Safety Solutions Preamble- May 2007.
12Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety. Edited by Pascale Carayon, University of Wisconsin/Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwan, New Jersey, London/2007.
13To Err Is Human: Building a Safer Health System Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, Editors; Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine; ISBN: 0-309-51563-7, 312 pages, 6 x 9, (2000)
Papildus literatūra
1Aldwin M. C. Stress, Coping and Development. An Integrative Perspective. New York: The Guilford Press, 2000.
2Kristaps Circenis, Inga Millere, Liana Deklava. Stress-related Psychological Disorders Among Surgical Care Nurses in Latvia. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health; Vol. 3 No. 3 (March 2011)
3K. Circenis, L. Deklava, I. Millere. Izdegšanas sindroms, trauksme un depresija garīgās veselības aprūpes māsām. (RSU 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas 1. sējums, Rīga: RSU 2011), ISSN 1407-9453
4Kristaps Circenis, Inga Millere. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia. Procedia-Social and Behavioral Science Journal; Vol. 30 (2011), ISSN: 1877-0428
5Circenis K., Millere I. Stress related work environment factors: nurses survey results. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 4 No. 6 (2012) pp. 1150-1157
6Circenis Kristaps, Millere Inga, Deklava Liana (2013). Measuring the Professional Quality of Life among Latvian Nurses. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 84, 9 July 2013, Pp. 1625-1629; ISSN: 1877-0428.
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/patientsafety/en/
2http://www.patientsafesolutions.com/
3http://www.patientsafetyfirst.ie/