Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Guna Bērziņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_153LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guna Bērziņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Arodveselība, ergonomika, starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK), medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pamati.
Mērķis:
Kursa mērķis ir padziļināt studentu izpratni par darbaspēju un veselības savstarpējo mijiedarbību un tās novērtēšanas iespējām, rehabilitācijas nozīmi darbaspēju veicināšanā un sociālajā integrācijā slimību seku gadījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības problēmas, funkcionēšanas ierobežojumi un darba produktivitāte. Darbspēju un darba izpildi ietekmējošie faktori: dzīves stils, fiziskās un garīgās spējas, darba fiziskie un psihosociālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Darbspēju veicināšana: darba vide, darba organizācija, darba ņēmēju veselība, darbspēja un profesionālā kompetence. Darbspēju indekss un darbaspēju novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Iekļaušanās darba tirgū personām ar veselības traucējumiem un funkciju ierobežojumiem – veselības veicināšana un profilakse, veselības izglītība un pārraudzība: medicīniskie, psiholoģiskie un sociālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Starpprofesionālas komandas darbs profesionālajā un sociālajā rehabilitācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas un klīnisko situāciju analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska zināšanu un prasmju pārbaude nodarbību laikā. Noslēgumā rakstiska ieskaite par studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par aktualitātēm, izvērtējot ar darbu saistīto veselību.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie pielieto vispusīgus darbaspēju izvērtēšanas principus.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie spēs konsultēt personas ar veselības un funkciju ierobežojumiem rehabilitācijas, sociālās un profesionālās intgrēšanās jautājumos, jautājumos par veselības riskiem, to novērtēšanu un veselības veicināšanu, atgriežoties darba vidē, kā arī par slimību seku novērtēšanu biopsihosociālā aspektā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1LV normatīvie akti, kas regulē: darbspēju ekspertīzi; valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus; medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas resursi