Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_373LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Juridiskās metodes, Ģimenes tiesības, Lietu tiesības.
Mērķis:
Papildināt studējošo zināšanas un prasmes darījumos ar nekustamo īpašumu, iemācīt studējošajiem patstāvīgi identificēt un risināt starpdisciplināros problēmjautājumus, kas saistīti ar tiesību nostiprināšanu, saskatīt kopīgo atsevišķās tiesību nozarēs, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, un sekmīgi sagatavot procesuālos dokumentus tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nekustamais īpašums un tā identifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Darījumu klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
3Darījumu reģistrēšana publiskā reģistrā.Lekcijas1.00auditorija
4Trešo personu tiesību aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Pārstāvība darījumos.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Nostiprinājuma lūgumi.Lekcijas1.00auditorija
7Nostiprinājuma lūgumi, to sagatavošana.Nodarbības2.00auditorija
8Nostiprinājuma lūgumu iesniegšana.Lekcijas1.00auditorija
9Darījumu deklarēšana VID.Lekcijas1.00auditorija
10Darījumu analīze, valsts, kancelejas nodevu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tiesību aktu un literatūras patstāvīga apgūšana, referāta sagatavošana par studiju kursā iekļautajiem tematiem padziļinātai temata izpētei, praktiska uzdevuma (kāzusa) atrisināšana, dokumentu projektu sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Galīgo atzīmi veido – 50% eksāmena atzīme, 10% – atzīme par referātu, 20% – atzīme par praktisko uzdevumu (kāzusu) un 20% – atzīme par praktisko uzdevumu (dokumenta projektiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina darījumu ar nekustamo īpašumu reglamentējošos tiesību avotus, izprot publiskās reģistrācijas nepieciešamību un zemesgrāmatu lomu, pārzina darījumu reģistrēšanas kārtību un tai nepieciešamos dokumentus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavo procesuālos dokumentus, analizē problēmjautājumus un dod tiem patstāvīgu un motivētu novērtējumu, piedāvā situācijas risinājumu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie identificē un pielieto lietu un saistību tiesību avotus, zemesgrāmatu tiesību avotus, piemēro zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemēro juridiskās metodes, patstāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, analizē juridisko informāciju, identificē un analizē praksē aktuālos problēmjautājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937.
2Civillikums. OTRĀ DAĻA. Mantojuma tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 42, 22.02.1937.
3Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 44, 24.02.1937.
4Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 46, 26.02.1937.
5Zemesgrāmatu likums. Publicēts: "Ziņotājs", 16/17, 29.04.1993.,
6Notariāta likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 48, 09.07.1993., "Ziņotājs", 26/27, 05.07.1993.
7Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 205 (3363), 22.12.2005., "Ziņotājs", 1, 12.01.2006.
8Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 52/53 (767/768), 20.02.1997., "Ziņotājs", 5, 13.03.1997.’
9Zemes ierīcības likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 157 (3525), 03.10.2006., "Ziņotājs", 20, 26.10.2006.
10Likums par zemes privatizāciju lauku apvidos. Publicēts: "Ziņotājs", 32/33/34, 20.08.1992., "Diena", 132, 21.07.1992.
11Publiskas personas mantas atsavināšanas likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 168 (2743), 19.11.2002., "Ziņotājs", 23, 12.12.2002.
12Teritorijas attīstības plānošanas likums. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 173 (4571), 02.11.2011.
13Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību. Publicēts: "Ziņotājs", 10, 05.03.1992.,
14Likums par ostām. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 80 (211), 12.07.1994. Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 5 , 25.03.1993., "Ziņotājs", 12/13, 01.04.1993.
1514.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 215 (5275), 30.10.2014.
1631.10.2006. MK noteikumi Nr.898 „Par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām”. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 180 (3548), 09.11.2006.
Papildus literatūra
1Latvijas Republikas Augstākās Tiesas 2013.gada Tiesu prakses apkopojums teritorijas plānošanas, būvniecības un vides lietās 2008 - 2012. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/adm…
2Nolēmumi par zemesgrāmatas nodaļu tiesnešu lēmumiem. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/…
Citi informācijas avoti
1www.zemesgramata.lv www.latvijasnotars.lv www.at.gov.lv www.satv.tiesa.gov.lv www.kadastrs.lv