Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Grasis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_037LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija; Konstitucionālās tiesības; Eiropas Savienības tiesības.
Mērķis:
Veidot izpratni par diplomātisko tiesību normām, vietu un lomu tiesībās, vispārējā tiesību izpratnē un starptautisko tiesību kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Diplomātisko tiesību jēdziens, definīcija un to attīstības posmi. Diplomātisko tiesību kodifikācija, konvencijas, protokoli.Lekcijas2.00auditorija
2Diplomātiskās pārstāvniecības, personāls un uzdevumi. Diplomātiskās misijas, klases, imunitātes un privilēģijas.Lekcijas2.00auditorija
3Valstu pārstāvniecības un misijas. Starptautiskās pārstāvniecības, privilēģijas un imunitātes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Konsulāro tiesību vēsture, kodifikācija un definīcija. Misijas, funkcijas un iestādes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Diplomātiskās tiesības mūsdienu sabiedrībā.Lekcijas2.00auditorija
6Diplomātisko tiesību salīdzinājums pa gs. un valstīm. Būtiskākās kopīgās un atšķirīgās iezīmes.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Diplomātisko tiesību jēdziens, definīcija un to attīstības posmi. Diplomātisko tiesību kodifikācija, konvencijas, protokoli.Lekcijas1.00auditorija
2Diplomātiskās pārstāvniecības, personāls un uzdevumi. Diplomātiskās misijas, klases, imunitātes un privilēģijas.Lekcijas1.00auditorija
4Konsulāro tiesību vēsture, kodifikācija un definīcija. Misijas, funkcijas un iestādes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa gaitā studenti iepazīsies ar diplomātisko tiesību attīstības tendencēm un aktuālajiem jautājumiem. Lai to īstenotu, studenti saņems uzdevumus patstāvīgi iepazīties ar diplomātisko tiesību terminoloģiju un tiesu spriedumiem. Papildus ir jāapgūst kursa aprakstā norādītā literatūra. Studentiem būs jāsagatavo un jāprezentē viena no tiesu spriedumiem analīzes rezultāti.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi un kopējo vērtējumu veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Eksāmena atzīme – 50%, referāta atzīme – 50%. Referāts iesniedzams pēdējā lekcijā vai eksāmena dienā elektroniski un papīra formātā plaģiātisma pārbaudei (referāta apjoms 10 – 15 lapas, citāti nepārsniedz ¼ daļu no darba kopējā apjoma, referāts izstrādāts ievērojot RSU darbu noformēšanas prasības, izmantoti ārvalstu un nacionālie avoti). Referāts tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Galvenie vērtēšanas kritēriji: 1) tēmas aktualitāte, izvēles pamatojums (max. 3 balles); 2) autora argumentēšanas prasme (max. 3 balles); 3) secinājumi, izmantotie informācijas avoti (max. 3 balles); 4) noformējums atbilstoši RSU prasībām (1 balle). Jebkurā šaubu vai neizpratnes gadījumā, vai neskaidrā situācijā variet nekavējoties griezties pie pasniedzēja norādītajās konsultāciju stundās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentam apgūstot studiju kursu "Diplomātiskās tiesības" būs gūts priekšstats par to kā aizstāvēt pilsoņu tiesības gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā risināt diplomātiska rakstura konfliktu, vienlaikus nodrošinot drošību. Iegūtās zināšanas šī kursa ietvaros studentam pavērs plašāku izpratni attiecībā uz tiesību pareizu piemērošanu, kā arī sniegs nelielu ieskatu diplomātisko dienestu darbībā. Studiju kursa apguves noslēgumā students būs guvis zināšanas parādīt šai tiesību nozarei raksturīgās pamata un speciālās zināšanas, kā arī spēs parādīt kritisku izpratni par ar diplomātisko tiesību jomu apvītiem jautājumiem.
Prasmes:Diplomātisko tiesību kursa sekmīgas apguves rezultātā studējošais pratīs diplomātiska rakstura problēmu risināt ar zinātnisku pieeju, būs apguvis veidu kā patstāvīgi strukturējot savu mācīšanos var gūt padziļinātu un kritisku izpratni par problēmjautājumiem mainīgos vai neskaidros apstākļos. Diplomātisko tiesību kursa noslēgumā, studējošais pratīs uzņemties iniciatīvu, darboties produktīvi kā viens, tā arī komandas darbā, spēs argumentēt savu viedokli un stingri palikt pie savas pārliecības. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, spēs formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:Diplomātisko tiesību kursa apguves rezultātā students būs kompetents piedalīties diplomātisko tiesību tālākā attīstībā raisot diskusijas, sniedzot viedokli starp jomas speciālistiem. Students būs zinošs sniedzot argumentētu viedokli attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā. Attiecībā uz informācijas analīzi, students pēc šī studiju kursa noslēguma būs kompetents, lai veiktu patstāvīgu informācijas analīzi un iegūtos datus, tai skaitā faktus, pielietotu attiecīgajā tiesību nozarē vai profesijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. R., Zvaigzne – ABC. 2006.
2Mieriņa A. Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma. LU Akadēmiskais apgāds, 2015.
3Latvijas ārlietu dienesta rokasgrāmata. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 1967.
4Odiņa A. Protokols, R, 1998.
5Kisindžers H. Diplomātija. Rīga: Jumava, 2001. (Kissinger H. Diplomacy. - New York, 1994.)
6Griģeļonis J. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības, starptautiskais civilprocess. AGB, R., 1998.
7Varslavāns A. Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā. Pirmā desmitgade. 1919 - 1929. - LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
810. Makiavelli N. Valdnieks. - Rīga, ”Tapals”, 2007. 11. Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. I,II daļa.-Daugava,1982.-1984.
9Starptautisko attiecību problēmas. Latvija, Baltija, Eiropa. Profesoram A. Varslavānam 75. Jubilejas rakstu krājums. - LU akādemiskais apgāds, 2005.
10Rokasgrāmata ārvalstu diplomātiem Latvijā.
11Ārlietu ministrijas nolikums.
Papildus literatūra
1Harold Nicolson. Diplomacy. - London, 1938 (krievu valodā - tulkojums - Moskva, 1941 - LNB).
2N. Davies. Europe. A History. - London, 1996.
3N. Ferguson. The Pity Of War. - London, 1998.
4Ch. Clark. Iron Kingdom. The Rise And Downfall Of Prussia. - Cambridge, 2006.
5Ch. Esdailes. Napoleon's Wars. - London, 2007.
6Brownlie, I. Principles of Public International Law. Oxford, 4th ed., 1996.
7Starke, J.G. Introduction to International Law. London, 10th ed., 1989.
8Denza, E. Diplomatic Law. Oxford, 2nd ed. 1998.
9Satow E.M. Satow's guide to diplomatic practice, 1995.
10Feltham R. Diplomatic Handbook, 1998.
11Handbuch der Konsularischen praxis, Munchen, 1982&1999.
12Normatīvie akti un tiesību avoti
131961.gada Vīnes konvencija par diplomātiskajām attiecībām.
141963.gada Vīnes konvencija par konsulārajām attiecībām.
15ANO 1975.g. Konvencija par valstu pārstāvību attiecībās ar universāla rakstura starptautiskajām organizācijām.
16ANO 1946.g. Konvencija par ANO privilēģijām un imunitātēm.
17ANO 2004.gada konvencija par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas
18Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas konsulārā konvencija (1994)
19Ņujorkas 1969.gada konvencija par īpašajām misijām.
20Ņujorkas 1973.gada Konvencija par tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, kas vērsti pret starptautiski aizsargātām personām, un par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarījušo sodīšanu.
21Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.
22Diplomātu izdienas pensiju likums.
23Konsulārais reglaments.
24Ārlietu ministrijas instrukcija “Par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs”.
25Valsts civildienesta likums.
26Likums Par diplomātisko pasi.
27Likums Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem.
28Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm (2007)
Citi informācijas avoti
1(United Nations)
2(Foreign Affairs)
3 (Global Policy Forum)
4LR Ārlietu ministrija
5Baltijas Asambleja
6Ziemeļvalstu sadarbība