Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Sergejs Kruks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_025LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:SocioloģijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads filozofijā.
Mērķis:
Apgūt diskursa analīzes jēdzienus un metodoloģijas pamatus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Runāšana un rakstīšana kā sociālā rīcība teorētiskajos un veselā saprāta priekšstatos vēsturiskajā retrospektīvā.Nodarbības2.00auditorija
2Kāpēc un kā vārds kādam kaut ko nozīmē?Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Latviešu valodas pragmatika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Rakstīto tekstu diskursa analīzes metodoloģija.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Sarunu diskursa analīzes metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, gadījuma studijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs – teksta vai sarunas diskursa analīze.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Valodas un realitātes attiecību galvenās teorētiskās koncepcijas; tekstu un sarunu analīzes metodes.
Prasmes:Savākt datus, izvēlēties DA metodi, veikt diskursīvo analīzi.
Kompetences:Kritiski izvērtēt valodas lomu jēgas radīšanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nītiņa, D. (2001) „Vārdu un vārdformu semantikas pragmatiskie aspekti”, Linguistica Lettica 8:78-86.
2Richardson, John (2007) AnalysingNewspapers.Basingstock: PalgraveMacmillan.
3Wodak,RuthandMichaelMeyer (eds) (2001) Methodsofcriticaldiscourseanalysis.London: Sage.
4Wooffitt, R. (2005) ConversationanalysisandDiscourseanalysis. London: Sage.
Papildus literatūra
1Kruks, S. (2002) “Discursive construction of citizens in political address”. Pp. 20-38 in A.Veisbergs (ed.) Sastatāmāunlietišķāvalodniecība. Contrastive and Applied Linguistics. Contrastive Studies Research Papers. Vol.XI. Riga: Faculty of Modern Languages.
2Kruks, S. (2008) „Kokainavalstsvaloda: Saeimarunā par pilsoniskosabiedrību”. Pp. 89-180 in I. Ījabsun S. Kruks. Saeima, vārdiundemokrātija. Rīga: SorosaFonds – Latvija.
3Kruks, S. (2011) “EvictingtheSpeakingSubject: A CritiqueoftheLatvianConcepts ofLanguage”, JournalofBalticStudies42(4):447-63.
4Saussure, F. de (1966) Course in General Linguisics. London: McGraw-Hill.
5Voloshinov, V. (1973) Marxism and the Philosophy of Language. New York: Seminar Press.
6Bach, K. (2006) „Speech Acts and Pragmatics”. Pp. 147-67 in M.Devitt and R.Hanley (eds) The Balckwell Guide to the Philosophy of Language. Oxford: Balckwell.