Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andra Vabale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andra Vabale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, fizioloģija.
Mērķis:
Nodrošināt zināšanu apguvi studiju kursā. Paskaidrot disleksijas definīciju, dot ieskatu disleksijas pētniecības vēsturē, iepazīstināt ar pētījumiem ģenētikā, parādīt galvenās disleksijas pētniecības teorijas mūsdienās. Izskaidrot disleksijas cēloņus un klasifikācijas . Disleksijas neirofizioloģiskais, neiropsiholoģiskis un logopēdiskais aspekts. Pasaulē lietotie disleksijas skrīningtesti (BANGOR DISLEKSIJAS TESTS, BĪLEFELDES SKRĪNINGA TESTS, DEST, DIBELS Next u.c.). Formulēt disgrāfijas jēdzienu un klasifikācijas. Izskaidrot disleksijas un disgrafijas diagnostiku, korekcijas/kompensācijas virzienus un metodikas dažādos vecumposmos. Studējošie iepazīsies ar disleksijas sindroma jēdzienu, zinātniskās izpētes mērķiem un uzdevumiem, klasifikāciju dažādību, kā arī diagnostikas, terapijas un profilakses pasākumiem. Gūs zināšanas dažādās korekcijas/kompensācijas tehnikās (vizuālās, auditorās, motorās) un praktisko pielietojamību audiologopēda darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lasīšanas process un jēdziena veidošanās process. Lasīšanas tehnikas apguves 3 posmi. Rakstu valodas attīstības 3 fāzes. Lasītprasmes pārbaudes posmi. Disleksijas diagnostika. Pasaulē lietotie skrīningtesti. Bangor disleksijas tests, Bīlefeldes disleksijas skriningtests, DEST, DIBELS NEXT u.c. Disleksijas korekcijas un kompensācijas tehnikas un virzieni. Audiologopēda uzdevumi terapijas plānu sastādīšanā.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads disleksijas izpētes vēsturē. Disleksijas jēdziena izpratne 21. gs. Disleksijas neirofizioloģiskais un neiropsholoģiskais aspekts. Pētījumi ģenētikā un galvenās disleksijas pētniecības teorijas 21. gs. Disleksijas definīcijas, cēloņi un klasifikācijas. Disleksijas logopēdiskais aspekts. Attīstības disleksija, tās izpētes virzieni un hipotēzes – fonoloģiskā, vizuālā, cerebellārā, magnocellulārā. Disleksija pie afāzijas. Audiologopēda loma diagnostikā.Lekcijas1.00auditorija
3Rakstības psihofizioloģiskā struktūra. Rakstības apguves 3 posmi. Disgrafijas jēdziens , klasifikācija. Disgrafijas diagnostika. Pārbaudes metodikas. Korekcijas tehnikas. Disleksija un disgrafija kā specifiski mācīšanās traucējumi (SSK-10). Audiologopēda uzdevumi diagnostikā un korekcijas procesā. Disleksijas korekcijas un kompensācijas tehnikas un virzieni pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Audiologopēda uzdevumi terapijas plānu sastādīšanā. Tehnoloģijas un to lietošana disleksijLekcijas1.00auditorija
4Lekcijas1.00auditorija
5Lekcijas1.00auditorija
6Lekcijas1.00auditorija
7Grupu prezentācijas un diskusijas par disleksijas izpētes vēsturi un izpratni 21.gs. Video materiāla analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Lasītprasmes pārbaudes materiāla veidošanas pamatprincipi. Lasīšanas/rakstīšanas traucējumu novērtēšanas protokols un metodikas novērtējumam. Praktiska pārbaudes materiāla izveide.Nodarbības1.00auditorija
9Disleksijas neirofizioloģiskais un neiropsholoģiskais aspekts. Pētījumi ģenētikā un galvenās disleksijas pētniecības teorijas 21. gs. Disleksijas definīcijas, cēloņi un klasifikācijas.Lekcijas1.00auditorija
10Disleksijas logopēdiskais aspekts. Attīstības disleksija, tās izpētes virzieni un hipotēzes – fonoloģiskā, vizuālā, cerebellārā, magnocellulārā . Disleksija pie afāzijas. Audiologopēda loma diagnostikā.Lekcijas1.00auditorija
11Diskusija/seminārs par attīstības disleksijas diagnostiku audiologopēda skatījumā. Video materiāla analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Disleksijas neirofizioloģiskais un neiropsholoģiskais aspekts.Lekcijas1.00auditorija
13Pētījumi ģenētikā un galvenās disleksijas pētniecības teorijas 21. gs.Lekcijas1.00auditorija
14Grupu prezentācijas un diskusijas par dažādām terapijas tehnikām disleksijas korekcijā pasaulē (Brain Gym, Fast For World u.c.) I grupa.Nodarbības1.00auditorija
15Grupu prezentācijas un diskusijas par dažādām terapijas tehnikām disleksijas korekcijā pasaulē (Brain Gym, Fast For World u.c.). II grupa.Nodarbības1.00auditorija
16Disleksijas diagnostika. Pasaulē lietotie skrīningtesti. Bangor disleksijas tests, Bīlefeldes disleksijas skriningtests, DEST, DIBELS NEXT u.c. Disleksijas korekcijas un kompensācijas tehnikas un virzieni. Audiologopēda uzdevumi terapijas plānu sastādīšanā.Lekcijas1.00auditorija
17Disleksijas logopēdiskais aspekts. Attīstības disleksija, tās izpētes virzieni un hipotēzes – fonoloģiskā, vizuālā, cerebellārā, magnocellulārā . Disleksija pie afāzijas. Audiologopēda loma diagnostikā.Lekcijas1.00auditorija
18Lasīšanas process un jēdziena veidošanās process. Lasīšanas tehnikas apguves 3 posmi. Rakstu valodas attīstības 3 fāzes. Lasītprasmes pārbaudes posmi.Lekcijas1.00auditorija
19Rakstības psihofizioloģiskā struktūra. Rakstības apguves 3 posmi. Disgrafijas jēdziens , klasifikācija. Disgrafijas diagnostika un pārbaudes metodikas.Lekcijas1.00auditorija
20Prezentācijas par izveidotajiem korekcijas materiāliem. Anagrammas, burtu/zilbju tabulas, vārdu ķēdes u.c. Disgrafijas diagnostika - rakstu darbu analīze un korekcijas virzienu plānošanaNodarbības1.00auditorija
21Disgrafijas diagnostika - rakstu darbu analīze un korekcijas virzienu plānošana.Nodarbības1.00auditorija
22Klīnisko gadījumu analīze audiologopēda skatījumā. Vecāku/piederīgo apmācība terapijas procesa turpināšanai.Nodarbības1.00auditorija
23Disgrafijas diagnostika - rakstu darbu analīze un korekcijas virzienu plānošana.Nodarbības1.00auditorija
24Disgrafijas korekcijas tehnikas. Disleksija un disgrafija kā specifiski mācīšanās traucējumi (SSK-10). Audiologopēda uzdevumi diagnostikā un korekcijas procesā.Lekcijas1.00auditorija
25Disleksijas diagnostika. Pasaulē lietotie skrīningtesti. Bangor disleksijas tests, Bīlefeldes disleksijas skriningtests u.c. DEST, DIBELS NEXT u.c.Lekcijas1.00auditorija
26Disleksijas korekcijas un kompensācijas tehnikas un virzieni. Audiologopēda uzdevumi terapijas plānu sastādīšanā.Lekcijas1.00auditorija
27Disleksijas korekcijas un kompensācijas tehnikas un virzieni pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Audiologopēda uzdevumi terapijas plānu sastādīšanā.Lekcijas1.00auditorija
28Tehnoloģijas un to lietošana disleksijas un disgrafijas korekcijā.Lekcijas1.00auditorija
29Vecāku un piederīgo apmācība disleksijas terapijas turpināšanā. Audioogopēda sadarbība ar citu nozaru speciālistiem.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Eksāmens, lekciju apmeklējums – 50%, kontroldarbi – 15% patstāvīgie darbi – pārbaudes materiālu veidošana, prezentācijas – 15%. Eksāmens – 1. daļa – atbildes uz teorētiskiem jautājumiem; 2. daļa – gadījumu analīze .
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi; - klīnisko gadījuma analīze un izvērtēšana; - prakses ietvaros veikta novērtēšanas protokolu aizpildīšana (5 protokoli); - patstāvīgā darba prezentācijas; - kursa beigās rakstisks eksāmens (tests + teorētiskie jautājumi).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā students iegūs zināšanas un izpratni par disleksijas sindroma būtību, zinātniskām izpētes metodēm; iemācīsies noteikt iespējamos traucējumus (disleksiju, disgrafiju) un izvēlēties atbilstošās korekcijas/kompensācijas metodes; spēs demonstrēt zināšanas diagnostikā un terapijā klīnisko gadījumu analīzē; mācēs plānot un veikt iespējamos korekcijas/kompensācijas pasākumus.
Prasmes:veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā students pratīs noteikt (diagnosticēt) lasītprasmes/rakstītprasmes apguves traucējumus dažādās klīniskās grupās; izvērtēt to radītos mācīšanās un/vai komunikācijas traucējumus; mācēs plānot un pielietot audiologopēda praksē dažādas korekcijas metodikas/tehnikas, kā arī apmācīt piederīgos to veidošanā un lietošanā.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes bērnu/pieaugušo lasīšanas/rakstīšanas spēju novērtēšanā, traucējumu diagnosticēšanā un terapijas procesa nodrošināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alan M. Hultquist. An Introduction to Dyslexia for Parents and Professionals. London: Athenacum Press, Gateshead, Tyne and Wear, 2006.107 lpp.
2Beaton A.A. Dyslexia, Reading and the Brain. New York: Psychology Press, 2004. 348 lpp.
3Glenn D. Rosen. The Dyslexic Brain. New Jersey: Mahwah, 2006. 365 lpp.
4Piažē, Ž. Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis, 2002. - 318 lpp.
5Shaywitz S. Overcoming Dyslexia. New York: Vintage Books, 2005. 414 lpp.
6Raščevska M., Vabale A., u.c. Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju Dibels Next interpretācijas rokasgrāmata, Latvijas Universitāte, 2013. 181 lpp.
7Vabale A., Orlovska M., Rascevska M., Koļesovs A., Early literacy skills in Latvian preschool children with specificē language impairment , SHS Web of Conferences 10, 00049 (2014)
8DOI: 10.1051/shsconf/20141000049
9C _Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014
Papildus literatūra
1American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology, Council on Children with Disabilities, et al. Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision//Pediatrics, 2009; 124. (2): 837-844
2Griškēvica I., Raščevska M., Vabale A., u.c. DIBELS Next standartizācija un klīniska validizācija http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2011/DIBELS_projekts… (sk. 19.04.2012.)
3Lyytinen H., Guttorm T.K., Huttunen T., et al. Psychophysiology of Developmental Dyslexia: a Review of Findings Including Studies of Children at Risk for Dyslexia// Journal of Neurolinguistic, 2005; 18: 167-195
4Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. RAKA, 2008. 161.lpp.
Citi informācijas avoti
1British Dyslexia association. Screening and assessments//http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/schools-colleg… (sk. 06.05.2012.)
2Birzniece E. Kas ir disleksija// www.disleksija.lv/kas-ir-disleksija (sk. 19.04.2012.)