Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Erika Nagle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; ĢenētikaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Erika Nagle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā un ķīmijā (vidusskolas līmenī), pamatzināšanas molekulārajā bioloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par mūsdienīgām DNS analīžu izmantošanas iespējām klīniskajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1DNS molekulas noslēpumi. Ģenētiskā polimorfisma pētījumi un to nozīme slimību etioloģijas izpratnē. Ģenētikas loma praktiskajā zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
2Iepazīšanas ar zinātniskās laboratorijas ierīcēm un darbu tajās. Individuāla eksperimenta plāna izstrāde. Pipetēšana.Nodarbības1.00auditorija
3DNS izdalīšanai nepieciešamo šķīdumu sagatavošana. DNS izdalīšana, izdalītas DNS kvalitātes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
4Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR).Nodarbības1.00auditorija
5Horizontālās un vertikālās elektroforēzes pamatprincipi. PĶR produktu analīze agarozes gēlā. Restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma analīze (RFLP).Nodarbības1.00auditorija
6Poliakrilamīda gēla elektroforēze (PAAGE).Nodarbības1.00auditorija
7Iegūto rezultātu validācija kā piemēra (parauga) metodi izmantojot sekvencēšanu.Nodarbības1.00auditorija
8Mutes baktēriju uzsēšana DNS izdalīšanai. Paraugu izveide – kontroles grupa: DNS cilvēka (bez baktēriju piejaukuma). Baktēriju DNS pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģentu verifikācija. References laboratorijas.Nodarbības1.00auditorija
9Praktiskajās nodarbībās iegūto rezultātu analīze. Ziņojumi par diagnostisko ģenētiskās testēšanas paraugu rezultātiem.Nodarbības1.00auditorija
10Rezultātu apspriešana. Darba par baktēriju identificēšanu apspriešana; darba nozīme (periodontīta molekulārā Dg).Nodarbības1.00auditorija
11Studentu portfolio prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs ar jaunāko zinātnisko literatūru un literatūras apskata par konkrētu tematu iesniegšana kursa beigās.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiks reģistrēta praktisko nodarbību apmeklēšana, kontrolēta laboratorijas protokolu izpildīšana, veikta iegūto iemaņu pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot ģenētiskās patoloģijas diagnostikas iespējas, izmantojot DNS analīzi.
Prasmes:Pratīs izdalīt DNS no dzīvām šūnām, varēs veikt mutāciju analīzi, izmantojot elektroforēzi. Spēs izmantot DNS analīzes metodes skrīninga programmu izstrādāšanai.
Kompetences:Studējošie, apvienojot teorētiskās zināšanas par ģenētiskās patoloģijas diagnostikas metodēm ar praktiskām iemaņām šo metožu izmantošanā, spēs novērtēt DNS diagnostikas nepieciešamību klīniskajā praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Russell P.J. Genetics: A Molecular Approach. 3rd edition, Pearson, 2009.
2WS Klug, MR Cummings, ChA Spencer, MA Palladino, D Killian. Concepts of Genetics. Pearson, 12th ed., 2018.
Papildus literatūra
1Strachan T., Read A. Human Molecular Genetics. 4th ed.- GS, 2010.
Citi informācijas avoti
1Internets. NCBI (DNA &RNA, Genetics&Medicine, Genes &Expression, Genomes&Maps). Papildus saites tiks norādītas studiju kursa apguves laikā.