Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dita Rietuma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_036LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Radīt studentos izpratni par dokumentālā kino teoriju, vēsturi un mūsdienu praksi. Dokumentālais kino, tā izteiksmes līdzekļi ir ļoti nozīmīgi audiovizuālo mediju komunikācijā – dokumentalitātes elementi tiek izmantoti gan tradicionālā dokumentālajā kino, gan arī TV medijā, kā arī daudzos interneta informācijas izplatīšanas kanālos. Tālab ir būtiski radīt izpratni studentos gan par nozīmīgākajiem posmiem dokumentālā kino attīstībā, gan par dominējošajām stratēģijām dokumentālo filmu veidošanā. Būtiski ir iepazīstināt studējošos ar nozīmīgākajiem dokumentālā kino stilistiskajiem virzieniem un arī autoriem, kuri savā daiļradē ir izmantojuši savam laikam novatoriskus izteiksmes līdzekļus un vēstījuma stratēģijas, kā arī attīstīt studējošo prasmes analizēt dokumentālā kino darbus, tajā izmantotās stratēģijas un stilistiku. Kurss piedāvā ieskatu gan dokumentālā kino estētiskajos principos, gan pasaules nozīmīgāko dokumentālā kino režisoru darbos, sākot ar Dzigas Vertova, Roberta Flaertija u.c. daiļradi, turpinot ar Maikla Mūra u.c. mūsdienu dokumentālā kino režisoru darbu analīzi. Nozīmīga vieta studiju kursā atvēlēta arī ieskatam Latvijas dokumentālā kino pagātnē un tagadnē, kā arī tā attīstībai būtiskāko personību daiļradē. Studiju kursa uzdevumi ir iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pasaules dokumentālā kino attīstības posmiem un autoriem, viņu daiļrades un rokraksta īpatnībām, kā arī attīstīt studentos prasmes orientēties dokumentālā kino stilistikā, naratīvajās stratēģijās un uzbūves principos, izprast dokumentālisma tradīcijas attīstību un ietekmi pasaules kino procesos. Kursā tiek aktualizētas filmas: Dz. Vertova "Man With the Movie Camera"/"Cilvēks ar kinoaparātu" (1927), Roberta Flaertija "Nanook of the North"/"Nanuks no Ziemeļiem" (1922), "Man Aran"/"Cilvēks no Aranas" (1934), Žana Ruša "Vasaras hronika"/"Chronicle of A Summer", Maikla Mūra "Bowling for Columbine"/"Boulings Kolumbainai", arī Latvijas dokumentālā kino klasiska un aktuālie darbi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dokumentālā kino jēdziens. Kas ir dokumentālā filma? Dokumentālās tradīcijas dzimšana un attīstība XX gs. pirmajā pusē.Lekcijas1.00auditorija
2Dokumentālā kino tradīcijas izveide: Roberts Flaertijs un Dziga Vertovs. Dokumentālā kino valodas atšķirības Flaertija un Vertova filmās.Lekcijas1.00auditorija
3Dokumentālo filmu naratīva tipi pasaules dokumentālā kino praksē.Lekcijas2.00auditorija
4Aktuālas dokumentālas filmas skate.Nodarbības1.00auditorija
5Aktuālas dokumentālas filmas analīze.Nodarbības1.00auditorija
6Latviešu dokumentālā kino īpatnības – Rīgas poētiskās skolas attīstība XX gs. 60.–70. gadi. Herca Franka, Jura Podnieka, Ivara Selecka daiļrade.Lekcijas1.00auditorija
7Mūsdienu latviešu dokumentālā kino prakse: Ivara Zviedra, Dāvja Sīmaņa, Lailas Pakalniņas filmas un tajās izmantotā dokumentālā kino valoda.Nodarbības1.00auditorija
8Žanru sintēze: starp dokumentālo kino un spēlfilmu. Simtgades filmu pieredze. Dokumentālās filmas ar inscenējuma un animācijas elementiem (P. Krilova, D. Sīmaņa u.c. darbi).Nodarbības1.00auditorija
9ASV dokumentālā kino tendences un autori (Brāļi Meizli, Erols Morriss u.c.). Maikla Mūra daiļrade un nozīme dokumentālā kino attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dokumentālā kino jēdziens. Kas ir dokumentālā filma? Dokumentālās tradīcijas dzimšana un attīstība XX gs. pirmajā pusē.Lekcijas1.00auditorija
2Dokumentālā kino tradīcijas izveide: Roberts Flaertijs un Dziga Vertovs. Dokumentālā kino valodas atšķirības Flaertija un Vertova filmās.Lekcijas1.00auditorija
3Dokumentālo filmu naratīva tipi pasaules dokumentālā kino praksē.Lekcijas1.00auditorija
4Aktuālas dokumentālas filmas skate.Nodarbības1.00auditorija
6Latviešu dokumentālā kino īpatnības – Rīgas poētiskās skolas attīstība XX gs. 60.–70. gadi. Herca Franka, Jura Podnieka, Ivara Selecka daiļrade.Lekcijas1.00auditorija
8Žanru sintēze: starp dokumentālo kino un spēlfilmu. Simtgades filmu pieredze. Dokumentālās filmas ar inscenējuma un animācijas elementiem (P. Krilova, D. Sīmaņa u.c. darbi).Nodarbības1.00auditorija
9ASV dokumentālā kino tendences un autori (Brāļi Meizli, Erols Morriss u.c.). Maikla Mūra daiļrade un nozīme dokumentālā kino attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Tiek vērtēta aktivitāte un iesaiste semināros, veicot darba uzdevumu – filmu un filmu fragmentu analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitātes semināros. • Noslēguma darbs – filmas prezentācija un analīze (četras A4) lapas. Jāizveido dokumentālas filmas filmas analīze, akcentējot kursa ietvaros apskatītās dokumentālā kino veidošanas stratēģijas un vēstījuma tipus, jāizveido arī sava darba prezentācija. Darbā jāveic dokumentālās filmas tematiskā, stilistiskā un tās vēstījuma tipu analīze, jāraksturo filmas nozīme pasaules dokumentālā kino kontekstā. Apjoms – vismaz četras A4 lapas (neskaitot titullapu).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par dokumentālā kino jēdzienu, tradīcijas aizsākumu un attīstību, dokumentālā kino vēstījumu uzbūves principiem, stratēģijām un veidiem, kas tiek izmantotas dokumentālā kino praksē XX un XXI gs. Studējošie iegūst zināšanas par būtiskākajiem autoriem, kuri darbojas dokumentālā kino medijā pasaulē un Latvijā.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes orientēties dokumentālā kino attīstības posmos, dokumentālā kino stilistikā, naratīvajās stratēģijās un uzbūves principos, izprast dokumentālisma tradīcijas attīstību un ietekmi pasaules kino procesā, kā arī orientēties nozīmīgāko dokumentālā kino autoru darbos.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst kompetenci: • dokumentālā kino valodā, stilistikā un naratīva stratēģiju izmantojumā, • dokumentālā kino darbu analizēšanā, • un izpratni par dokumentalitātes jēdzienu un tā pielietojumu medijos, • dokumentālā kino attīstības posmos pasaulē un Latvijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2001
2Nichols, Bill. Representing Reality. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991
3Kristīne Matīsa, Agris Redovičs Dokumentāls logs uz Eiropu. Eiropas dokumentālā kino simpoziji. 1977-2007, Riga: Mansards, 2007.
4Bordwell, David, Thompson Kristin. Film Art. An introduction. New York: Mc.Graw Hill, Inc., 1993
5Bordvels, Deivids, Tompsone, Kristīne. Kinomāksla. Ievads. Nacionālais kino centrs, Rīga, 2018
Papildus literatūra
1Latviešu dokumentālais kino: 1960-1990. Brikše, I. (red.). Latvijas Universitātes raksti, 648. sēj. Komunikācija: Kultūra, sabiedrība, mediji. Rīga: Zinātne. 38.–53. lpp.