Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.10.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:LU_023LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Inga Millere
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības, ūdeņu klasifikācija, ķīmiskie un bioķīmiskie raksturlielumi, ūdens pārtikāLekcijas1.00cits
2Dzeramais ūdens, tā ražošanas tehnoloģija no virszemes un pazemes ūdeņiemLekcijas1.00cits
3Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma dzeramajam ūdenim. Dzeramā ūdens paraugu ņemšanaLekcijas1.00cits
4Sertificētās analīzes metodes, metožu validēšana, mērījumu kvalitātes nodrošināšana. Makro un mikrokomponentu analīzes metodesNodarbības1.00cits
5Ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanas metodesNodarbības1.00cits
6Instrumentālo metožu pārskats ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanaiNodarbības1.00cits
7Jaunākās tendences dzeramā ūdens kvalitātes raksturošanaiNodarbības1.00cits
8Laboratorijas darbiNodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
Laboratorijas darbu kopējais vērtējums - 30%; Nokārtoti kolokviji - 20%; Aktivitāte semināru nodarbībās – 10%; Gala pārbaudījums - rakstisks eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:ES Direktīvu saturs par obligātajām nekaitīguma prasībām; LR MK noteikumi attiecībā par dzeramā ūdens un ūdens avotu, no kuriem ražo dzeramo ūdeni prasībām.
Prasmes:Izvērtēt dažādas dzeramā ūdens analīzes metodes un to iegūtos rādītājus.
Kompetences:1. Tiek iegūtas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskā darba iemaņas par ūdens kvalitātes rādītāju noteikšanu; 2. Studenti pratīs patstāvīgi strādāt laboratorijā un izvērtēt dažādu ūdens paraugu īpašības, lietojamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1S.Pastare, R.Gigele, A.Vīksna. Dzeramais ūdens. –Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 200 lpp
2F.R. Spellmam, J.E. Drinan. The Drinking Water Handbook. Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012
3V.Baltess. Pārtikas ķīmija.- Rīga, 1998., 479 lpp
4Guidlines for Drinking-Water Quality, World Health Organization,, Geneva, Vol.1, 2004.,515pp
5Standard Methods for examination of water and wastewater, USA, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed., 2005
Papildus literatūra
1M.Kļaviņš, A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija.- Rīga , LU, 1998., 190 lpp
2K.Bambergs. Ģeoloģija un hidroģeoloģija.- Rīga, „Zvaigzne”, 1993., 224 lpp
3M.Kļaviņš, P.Cimdiņš. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība.- Rīga, LU, 2004., 208 lpp
4I.Karpoviča, V.Šidlovska. Ārstnieciskie minerālūdeņi. Materia Medica, 2000, Nr.1-3.
5T.R. Crompton. Toxicants in the Aqueous Ecosystem, England,1998.,382 pp
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republika. Saeimas likumi: „Pārtikas aprites uzraudzības likums”, „Par piesārņojumu” , „Par vides aizsardzību”
2LR MK Noteikumi Nr.269 „Higiēnas prasības pārtikas apritē”, Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
3Water Research. A journal of the International Water Association, IWA.
4Journal of Water Chemistry and Technology