Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Olafs Brūvers

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_027LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
cilvēktiesību pamati
Mērķis:
Kursa mērķis ir veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par to, kādas cilvēktiesību normas un principi darbojas Latvijā un, kādi cilvēktiesību aizsardzības instrumenti ir pieejami Latvijas iedzīvotājiem. Studiju priekšmeta apguves gaitā studenti tiks iepazīstināti ar apgūstamo priekšmetu loku, tiks analizēti cilvēktiesību pamatjēdzieni, apzināta to būtība un saturs. Studenti gūs priekšstatu par sabiedrības normatīvo sistēmu – tiesībām un citiem sociālo normu veidiem, iegūs zināšanas par tiesību avotiem, tiesību apakšnozarēm, tiesisko normu piemērošanu praksē un juridiskās darbības veidiem. Kursa apguves procesā tiks apgūtas tēmas par cilvēktiesību attīstības perspektīvām vienotajā Eiropas tiesiskajā vidē un pasaulē. Kursa uzdevumi ir veidot prasmes identificēt un risināt cilvēktiesību pamatproblēmas, spēt analizēt un piemērot studiju procesā iegūtās zināšanas nacionālās likumdošanas atbilstībai starptautisko cilvēktiesību standartiem, sagatavot studentus tālākām studijām tiesību jomā. Minētā kursa apguves laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas Padomes un Eiropas Savienības lomai saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu, kā arī globalizācijas procesiem pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību normu un principu vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā; Demokrātijas un taisnīguma ideju pamatlicēji no antīkās pasaules līdz mūsu dienām; CT attīstības galvenie vēsturiskie apstākļi un normasLekcijas1.00auditorija
2Latvijas valstiskuma un konstitucionālisma attīstības posmi; CT attīstība pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā; CT un Latvijas integrācijas procesi Eiropas institūcijās (EP, ES) un NATOLekcijas1.00auditorija
3Cilvēktiesību īstenošana Latvijā; Cilvēktiesību aizsardzības instrumenti Latvijā, to pieejamība un izmantošanas iespējasNodarbības1.00auditorija
4Cilvēktiesību aizsardzības instrumenti pasaulē, to pieejamība un izmantošanas iespējas; Universālie aizsardzības mehānismi; Reģionālie CT aizsardzības mehānismiNodarbības1.00auditorija
5Eiropas un starptautisko cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības; Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesībasLekcijas1.00auditorija
6Starptautiskie tiesību dokumenti Politisko un Sociālo tiesību nodrošināšanā Eiropā un pasaulēNodarbības1.00auditorija
7Eiropas un starptautisko Cilvēktiesību aizsardzības un uzraudzības mehānismiLekcijas1.00auditorija
8Eiropas Padomes Cilvēktiesību Tiesas dažādu nolēmumu sociālo tiesību aizsardzības jomās izpēte un analīzeNodarbības3.00auditorija
9Eiropas un Starptautisko cilvēktiesību integrācijas aspekti Latvijā: Valsts un pašvaldību iestādes; LR Tiesu sistēma un darbība; nevaldības organizācijasLekcijas1.00auditorija
10Eiropas un Starptautisko pilsonisko, politisko un sociālo tiesību realizācijas jautājumi Latvijā - teorijas un prakses izvērtējums; analīzeNodarbības2.00auditorija
11Starptautisko Cilvēktiesību ievērošanas iespējamās problēmas un risinājumi Latvijā; iespējamie un izmantojamie Latvijā starptautiskie cilvēktiesību aizsardzības instrumentiLekcijas1.00auditorija
12Starptautisko Cilvēktiesību ievērošanas un īstenošana Latvijā - izvērtējums, analīzeNodarbības1.00auditorija
13Kursā apskatīto tēmu pārskats, jautājumi, diskusijas un sagatavošanās eksāmenamNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lūdzu ievērot, ka zemāk apgūstamo tēmu apraksts nenorāda uz lekciju skaitu, bet gan uz kursā apgūstamo mācību priekšmeta saturu, kas dalās lekciju un praktisko nodarbību veidā. Viena tēma var tikt izskatīta arī vairākās lekcijās. Par praktiskajām nodarbībām (semināriem) pasniedzējs izziņos savlaicīgi kursa apguves laikā. Tā kā lekciju laikā pasniedzējs neizdala papildus (kopētus un citus) materiālus, tad studiju priekšmeta sekmīgai apguvei studentiem bez lekciju apmeklējumiem ir pienākums patstāvīgā darbā izmantot gan šeit jau norādītos literatūras avotus, gan arī aktīvi strādāt nepieciešamo izziņas materiālu ieguvei bibliotēkās un interneta resursos. Mācību procesa laikā, ja studenti vēlēsies, regulāri uz kopējo e-pasta adresi saņems materiālus par visdažādākajiem cilvēktiesību jautājumiem, kas tiks apskatīti un arī kritiski vēlāk izvērtēti (arī CT kāzusi) praktiskajās nodarbībās. Sakarā ar to, ka daļa no materiāliem ir angļu valodā, studentu svešvalodas zināšanas ir ļoti vēlamas. Ja nepieciešams, pasniedzējs vienmēr palīdzēs ar padomu, vai radušos jautājumu paskaidrošanu sakarā ar interesējošo tēmu apguvi ārpus lekciju laika. Pirmās lekcijas laikā pasniedzējs vispusīgi iepazīstinās studentus ar visiem nosacījumiem, prasībām un priekšmeta satura apjomu, kā arī atbildēs uz visiem jautājumiem. Studiju priekšmeta apguvē Izmantojot pie katras tēmas pievienotos materiālus (literatūra. piesaistes internetā) lūdzu ievērot autortiesības!
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metodes: Balstoties uz lekciju, praktisko nodarbību un patstāvīgā darbā gūtajām zināšanām, studiju kursa apguves laikā studentiem jāizstrādā rakstu darbs (referāts) par kādu no cilvēktiesību aktuāliem jautājumiem (tiks saskaņots ar pasniedzēju). Rakstu darba apjoms no 4 – 6 lpp. un tajā tiks vērtēta studenta spējas pielietot savā darbā iegūtās zināšanas, kā arī veikt izvēlētās tēmas (problēmas) analīzi. Rakstu darbu neiesniegšana norādītajos laikos bez attaisnojoša iemesla samazinās gala atzīmi. Jebkuru šaubu vai neizpratnes gadījumos lūdzu nekavējoties sazināties ar pasniedzēju (lūdzu izmantot pievienoto kontaktinformāciju - tālrunis, e-pasts, un t.t.). Kursa beigu pārbaudījums ir rakstisks eksāmens, kurā jāatbild uz trim jautājumiem, kas izvēlēti no jautājumiem, kas šeit pievienoti kursa apraksta beigās. Gala atzīme tiks vērtēta 10 ballu sistēmā. Priekšnosacījumi sekmīgam kursa nobeigumam ir regulāra lekciju apmeklēšana, aktīva līdzdalība lekciju un semināru nodarbībās, sekmīgi aizstāvēts rakstu darbs-referāts un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un identificēt nozīmīgākos cilvēktiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot cilvēktiesību aizsardzības instrumentus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto cilvēktiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.
Prasmes:studiju rezultātā studenti būs spējīgi ieraudzīt un analizēt iespējamās cilvēktiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas
Kompetences:iegūtās zināšanas ļaus studentiem iekļauties tiesību aizsardzības un palīdzības iestāžu darbā, veicinās šo iestāžu kompetenci tieši cilvēktiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās; iegūtās zināšanas ļaus studentiem piedalīties arī starptautiskajos konkursos uz darba piedāvājumiem ārpus Latvijas robežām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā, 2000, 409. lpp., 5.-68. lpp., 191.-241. lpp.
2Burgentāls T., Starptautiskās cilvēktiesības, AGB, 2000, 240. lpp., 29.-41. lpp.
3Pleps J., Pastars E., Plakane I., Konstitucionālās tiesības, Latvijas Vēstnesis, 2004, 653. – 719. lpp. 732 lpp
4Bojārs J., Starptautiskās tiesības, Zvaigzne ABC, 1996, 553. lpp., 211. – 239. lpp.
5G.Feldhūne, A. Kučs, V. Skujeniece, izdevējs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, Rīga, 2004.
6Matiass Kēnigs, „Cilvēktiesības’’, Tiesu namu aģentūra, 2010.
Papildus literatūra
1Cilvēktiesības http://lv.wikipedia.org/wiki/Cilv%C4%93kties%C4%ABbas
2Kas ir cilvēktiesības (nepareizi minēts Cilvēktiesību birojs…) http://www.kra.lv/Latviski/Kas%20ir%20cilvektiesibas_2.pdf
3From Hammurabi to the Patriot Act - A History of Human Rights (laba informācija) http://www.randomhistory.com/history-of-human-rights.html
4A Short History of Human Rights
5http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/…
6History of Human Rights, The Cyrus Cylinder (539 B.C.)
7http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-hist…
8Magna Carta, also called Magna Carta Libertatum or The Great Charter of the Liberties of England http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
9United States Declaration of Independence adopted on July 4, 1776 http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Declaration_of_Independen…
10Declaration of the Rights of Man and of the Citizen adopted on 26 August 1789 http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_M…
11Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen was published in 1791
12http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_W…
13Dabiskās tiesības (lat. ius naturale) – pārvalsts, pārpozitīvas tiesības, kas nebalstās valsts likumdošanā. http://vesture.eu/index.php/Dabisk%C4%81s_ties%C4%ABbas
14Cilvēktiesības, LR „Ārlietu ministrijas informācija. Plašs materiāls par Latviju un ANO
15http://www.mfa.gov.lv/lv/ano/virzieni/Cilvektiesibas/