Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vija Sīle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_053LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Pārvalde un administrācijaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bakalaura izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Mērķis:
Veidot maģistrantūras studentu izpratni par ES integrācijas vērtību veidošanos un to pārvaldību kontinenta integrācijas gaitā, izprotot ES iespējas, pienākumus, izaicinājumus un veidus, kā veidot sazobi starp sabiedrību un ES integrācijas vērtībām. Kursa pievienotā vērtība ir teorijas un prakses sasaistē, uzsverot ES vērtību nozīmi no dažādām perspektīvām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES izveidošanās vēsture 1. daļa.Lekcijas1.00auditorija
2ES izveidošanās vēsture 2. daļa.Lekcijas1.00auditorija
3Eiropas ideja: ģenēze, principi, vērtības. 1. daļa.Lekcijas1.00auditorija
4Eiropas ideja: ģenēze, principi, vērtības. 2. daļa.Lekcijas1.00auditorija
5Latvija un Eiropas Savienības institūcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Demokrātija un vērtības.Lekcijas1.00auditorija
7Refleksija par vērtībām tagadnes kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
8Vērtību vērtība.Lekcijas1.00auditorija
9Ieskats jautājuma vēsturē.Nodarbības1.00auditorija
10Integrācijas teorijas.Nodarbības1.00auditorija
11Latvija un Eiropas Savienības institūcijas.Nodarbības1.00auditorija
12Vērtību analīze.Nodarbības1.00auditorija
13Referāta tēmu prezentācijas un diskusijas. 1. daļa.Nodarbības1.00auditorija
14Referāta tēmu prezentācijas un diskusijas. 2. daļa.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīvi jāpiedalās semināra diskusijā, kurā jāspēj paust argumentēts viedoklis, kas ir balstīts uz izlasīto literatūru. Jāsagatavo 30 minūšu prezentācija ar trijiem diskusijas jautājumiem (prezentācijas apjoms ir vismaz 20 slaidi, kas ataino satura būtību). Referāts, kas uzrakstīts atbilstoši KA prasībām – 3000 vārdu (neskaitot: titullapu, satura rādītāju, izmantotās literatūras sarakstu).
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā: lekciju un semināru apmeklētība – 10%, līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros – 10%, prezentācijas –10%; referāts – 30%, eksāmena atzīme – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par ES izveidošanās vēsturi, integrācijas teorētisko pusi, Latvijas iestāšanās ceļu ES, kā arī demokrātiju un tās pārstāvētajām vērtībām.
Prasmes:Analizēt vērtības un ES integrācijas procesu kontekstuāli.
Kompetences:Kognitīvā kompetence, analītiskās pieejas īstenošana.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1"The EU. How does it work? (2018) - Oxford, OUP.
2"Vērtības: Latvija un Eiropa”(2016) 1. un 2.sēj. - Rīga, FSI.
3Saurugger S. Theoretical approaches to European Integration (2014),London,MPL.
4PROJECT EUROPE 2030 Challenges and Opportunities A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030, Brussels: European Council,May 2010
5„Parlamentārais diskurss Latvijā”(2007)- Rīga, LU AP.
6Rosamond, Ben. Theories of European Integration (2000) New York, N.Y. : Macmilan
7"Latvijas skatījums uz Eiropas savienības nākotni" (2007), sast. Žanete Ozoliņa - Rīga, LVPK
8Ostrovska I.,Daukšte V."Eiropas ideja un idejas Eiropā"(2014)-Rīga, Jumava
Papildus literatūra
1 I.Ījabs “Pilsoniskā sabiedrība”(2012) – Rīga, LU AP.
2Berlins Jesaja "Četras esejas par brīvību" (2000)- Rīga, Sprīdītis
3Sīle V.,Sīlis V. "Refleksija par vērtībām tagadnes kontekstā" - Akadēmiskā dzīve 2018/2019,Nr.54, 72.-84.lpp.
4http://www.satori.lv/raksts/11377/Jesaja_Berlins/Pluralisms.
Citi informācijas avoti
1http://www.bloggingportal.eu http://centreforeuropeanreform.blogspot.com http://www.edwardlucas.blogspot.com/ www.esmaja.lv