Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Marta Urbāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Vispārīgā tiesību teorija
Mērķis:
Studiju kursa „Eiropas tiesības” mērķis ir dot iespēju nejuridiskās specialitātes studentiem iegūt pamatzināšanas par Eiropas Savienības (ES) tiesībām un to piemērošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES integrācijas vēsture. ES tiesību mijiedarbība ar nacionālajām tiesībām.Lekcijas1.00auditorija
2ES tiesību avoti. ES vispārējie tiesību principi.Lekcijas1.00auditorija
3ES integrācijas vēsture. ES tiesību avoti un principi.Nodarbības1.00auditorija
4ES institucionālā sistēma. ES Tiesas nozīme un struktūra.Lekcijas1.00auditorija
5Prejudiciālā nolēmuma process. Pārkāpuma process pret dalībvalsti.Lekcijas1.00auditorija
6Pārkāpuma process pret dalībvalstiNodarbības1.00auditorija
7ES vienotais tirgus. Brīva preču aprite.Lekcijas1.00auditorija
8Brīva personu kustība un brīva kapitāla un pakalpojumu aprite ES.Lekcijas1.00auditorija
9ES vienotā tirgus aktuālās tiesiskās problēmasNodarbības1.00auditorija
10Konkurences tiesības ESLekcijas1.00auditorija
11Cilvēktiesības ESLekcijas1.00auditorija
12ES tiesību aktualitātesNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts, kopsavilkumi, prezentācijas, debates
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par ES tiesību vēsturisko attīstību, par ES tiesību mijiedarbību ar ES dalībvalstu nacionālajām tiesībām, par ES institucionālo sistēmu, tiesību avotiem un vienotā tirgus nozīmi ES. Zināšanas tiks pārbaudītas semināros testu veidā.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs prasmes kritiski analizēt ES tiesību aspektus un to nozīmi integrācijas procesā ES; analizēt un izmantot ES tiesu praksi; patstāvīgi analizēt ar ES tiesībām saistītus problēmjautājumu; izvērtēt ES tiesību attīstības tendences. Studenti spēs izmantot ES tiesas praksi; patstāvīgi piemērot ES tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai; izmantot zināšanas par ES tiesībām argumentējot savu viedokli debatēs un diskusijās. Papildus studenti varēs aizstāvēt savu viedokli risinot kāzusus, diskutēt par ES tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi, sadarboties ar studentiem piedaloties debatēs par ES tiesību aktualitātēm.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei ES tiesību jomā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Craig P., Burca G., EU Law. Text Cases and Materials, 5th ed. Oxford University Press, 2011,.
2Borchardt K-D. The ABC of European Union Law, Brussels: European Commission Media Library, 2010.
3Foster, N., EU Law Directions, 2nd ed., Oxford, 2010
Papildus literatūra
1Berjozkins A. Valsts atbildības par ES tiesību pārkāpumu principa piemērošana Latvijā, Jurista vārds, 2013.gada 9.aprīlis.
2Pļaviņa K. Kā risināt pretrunas starp Latvijas, starptautiskajām un Eiropas Savienības normām. Jurista vārds, 2011.gada 17.maijs.
3Gatavis S., Broks E., Bula Z., „Eiropas tiesības”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 , 21-38 lpp.
4Bušs K. Privātās dzīves neaizskaramības pamatprincipi Eiropā un ASV. Jurista vārds, 2013.gada19.februāris.
5Plaupe E. Tiesības uz taisnīgu tiesu ES Komisijas konkurences pārkāpumu procedūrā. Jurista vārds,2011.gada 11.oktobris.
Citi informācijas avoti
1Lieta 127/08 Metock
2Lieta C-34/09 Zambrano
3Lieta C-341/05 Laval
4Lieta C-224/01 Kobler
5Apvienotās lietas -6/90 un C-9/90