Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Vīgante

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Vīgante
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas36
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Sniegt iespēju juridiskās specialitātes studentiem iegūt pamatzināšanas par Eiropas Savienības (ES) tiesībām un to piemērošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: Eiropas Savienības (ES) izveidošanas vēsturiskā attīstība.Lekcijas2.00auditorija
2Vispārējs Eiropas tiesību raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
3ES tiesību avoti.Nodarbības2.00auditorija
4Vispārējie tiesību principi ES.Lekcijas1.00auditorija
5ES institūcijas.Lekcijas1.00auditorija
6ES tiesu sistēma.Nodarbības1.00auditorija
7Valsts atbildība.Lekcijas1.00auditorija
8Cilvēktiesības ES tiesību kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
9Eiropas Savienības vienotais tirgus.Nodarbības1.00auditorija
10ES vienotais tirgus: brīva preču un pakalpojumu kustība.Lekcijas2.00auditorija
11ES vienotais tirgus: brīva personu un kapitāla kustība.Lekcijas2.00auditorija
12ES konkurences tiesības.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: Eiropas Savienības (ES) izveidošanas vēsturiskā attīstība.Lekcijas1.00auditorija
4Vispārējie tiesību principi ES.Lekcijas1.00auditorija
7Valsts atbildība.Lekcijas1.00auditorija
8Cilvēktiesības ES tiesību kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
10ES vienotais tirgus: brīva preču un pakalpojumu kustība.Lekcijas1.00auditorija
11ES vienotais tirgus: brīva personu un kapitāla kustība.Lekcijas1.00auditorija
12ES konkurences tiesības.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās norādītajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga rakstu darba/prezentācijas sagatavošana par Eiropas Savienības tiesas nolēmumu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Līdzdalība semināru nodarbībās (kontroldarbi, prezentācijas). Dalība semināros ir obligāta. Līdzdalība semināros sastādīs 35% no gala atzīmes. 2. Esejas, kāzusu risinājumi – 25%. 3. Eksāmens. Studiju kursa „Eiropas Tiesības” noslēguma pārbaudījumā ir jāatbild uz vienu problēmorientētu teorētisku jautājumu, testa jautājumiem un jāatrisina kāzuss, kurā tiek pārbaudītas studenta teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Noslēguma pārbaudījuma vērtējums sastāda 40% no gala atzīmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par ES tiesību vēsturisko attīstību, par ES tiesību mijiedarbību ar ES dalībvalstu nacionālajām tiesībām, par ES institucionālo sistēmu, tiesību avotiem un vienotā tirgus nozīmi ES.
Prasmes:Analizēt Eiropas normatīvos aktus, orientēties to hierarhijā, izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā, normatīvo aktu analīzē pielietojot juridiskās pētījumu un tulkošanas metodes. Prasmes tiek pārbaudītas grupu darbos un debates izspēlē.
Kompetences:Izmantot ES tiesas praksi, patstāvīgi piemērot ES tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai, izmantot zināšanas par ES tiesībām argumentējot savu viedokli debatēs un diskusijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Līgums par Eiropas Savienību
2Līgums par Eiropas Savienības darbību
3Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums
4Eiropas Savienības Pamattiesību harta
5Autoru kolektīvs. “Eiropas Savienības tiesības. I daļa Institucionālās tiesības”, Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014
6Autoru kolektīvs. “Eiropas Savienības tiesības. II daļa Materiālās tiesības”, Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016
7Deksnis B.E. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati. Rīga, 2008.
8Gatavis S., Broks E., Bula Z., „Eiropas tiesības”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2002
9Pievienošanās Eiropas Savienības Līgums (izvilkums) un komentāri/Zin.redakcija Laila Medin, Māris Brizgo. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2003
10Blūzma V., Buka A. Deksnis E.B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. „Eiropas tiesības”, Rīga: Juridiskā koledža, 2007
Papildus literatūra
1Berry E., Homewood M.J., Bogusz B. “Complete EU Law: Text, Cases, and Materials, 3rd ed.”, Oxford: Oxford University Press, 2017.
2Craig P., Burca G., “EU Law. Text Cases and Materials, 6th ed.”, Oxford: Oxford University Press, 2015.
3Foster N., “EU Law Directions”, Oxford: Oxford University Press, 2016.