Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_035LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas26
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas līmenī ekonomikas pamatos, matemātikā un statistikā.
Mērķis:
Veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
2Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Nodarbības1.00auditorija
3Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tirgus mehānisms. Pieprasījums un piedāvājums.Lekcijas1.00auditorija
4Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tirgus mehānisms. Pieprasījums un piedāvājums.Nodarbības1.00auditorija
5Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Lekcijas1.00auditorija
6Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Nodarbības1.00auditorija
7Inflācija. Bezdarbs.Nodarbības1.00auditorija
8Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
9Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Nodarbības1.00auditorija
10Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas. Uzņēmējdarbības formu noteicošie faktori. Tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
11Uzņēmējdarbības formu salīdzināšana. Biznesa attīstības stadijas. Biznesa plānošanas priekšrocības. Biznesa plāna saturs (mērķi, uzdevumi, vadība, nepieciešamie resursi, produkta vai pakalpojuma apraksts, tirgus un konkurentu analīze, kopsavilkums), apjoms, prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
12Iekšējās un ārējās vides ietekme uz uzņēmējdarbību. Saimniecisko darījumu uzskaite uzņēmumā. Risku vadība.Nodarbības1.00auditorija
13Ievads grāmatvedībā. Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastāvdaļas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums). Pielikumi, skaidrojumi bilances posteņiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi studē izdales materiālu tekstu, nodarbību laikā piedalās tā apspriešanā, veic praktiskos uzdevumus, semināros diskutē par aktuālākajiem ekonomiskajiem procesiem valstī, rakstiski kārto pārbaudes darbus par studiju priekšmetā apskatītajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, pārbaudes darbu izpilde, patstāvīgo darbu izstrāde un prezentācija, rakstiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs: - izskaidrot ekonomikas pamatjautājumu būtību, - definēt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas, - novērtēt valsts lomu ekonomikā. Studējošie: - zinās kāda ir atšķirība starp saimniecisko, uzņēmēj un komercdarbību, - spēs nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību, - izskaidrot saimnieciskās darbības uzskaites nepieciešamību, - definēt grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, - nosaukt un raksturot uzņēmējdarbības risku veidus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: - salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikroekonomikā un makro ekonomikā; - izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus; - analizēt tirgus subjektu rīcību; - izvērtēt sociālekonomisko situāciju Latvijā; - salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus. - pratīs salīdzināt uzņēmējdarbības formas, noteikt to priekšrocības un trūkumus, - izvēlēties konkrētajai saimnieciskajai darbībai atbilstošu uzņēmējdarbības formu, - sagatavot biznesa plānu, veikt SVID un PEST analīzi, - izveidot atbilstošu organizatorisko struktūru, noteikt nepieciešamos resursus.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas, studējošie spēs: - diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valsts tautsaimniecību; - izvērtēt Latvijas banku sistēmu, nodokļu politiku un budžetu; - loģiski noformulēt un izskaidrot fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz sociālekonomisko situāciju valstī, - izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un valsts lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, - izvērtēt kontroles metožu efektivitāti, - analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, - izvērtēt riskus, kā arī pieņemt lēmumus to mazināšanai un novēršanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Libermanis G. Mikroekonomika.-Rīga: Kamene, 2006.
2Libermanis G. Makroekonomika.-Rīga: Kamene, 2007.
3Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005.
4LR Komerclikums
Papildus literatūra
1Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi.-Rīga: LU, 2007.
2Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. R.: Petrovskis & Ko, 2002.
3Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.
Citi informācijas avoti
1http://www.em.gov.lv/
2http://www.fm.gov.lv/
3https://www.vid.gov.lv
4https://www.lnb.lv/en/node/173