Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamati vidusskolas līmenī, pamatzināšanas matemātikā un statistikā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ekonomikā. Galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi. Kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads ekonomikā. Galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi. Kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Nodarbības1.00auditorija
3Ekonomisko sistēmu raksturojums. Ekonomiskā politika. Latvijas ekonomiskā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
4Tirgus mehānisms. Pieprasījums un piedāvājums. Elastība.Nodarbības1.00auditorija
5Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Lekcijas1.00auditorija
6Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Nodarbības2.00auditorija
7Inflācija. Bezdarbs.Nodarbības2.00auditorija
8Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
9Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Nodarbības1.00auditorija
10Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas. Uzņēmējdarbības formu noteicošie faktori. Tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
11Uzņēmējdarbības formu salīdzināšana. Biznesa attīstības stadijas. Biznesa plānošanas priekšrocības. Biznesa plāna saturs (mērķi, uzdevumi, vadība, nepieciešamie resursi, produkta vai pakalpojuma apraksts, tirgus un konkurentu analīze, kopsavilkums), apjoms, prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
12Iekšējās un ārējās vides ietekme uz uzņēmējdarbību. Saimniecisko darījumu uzskaite uzņēmumā. Risku vadība.Nodarbības1.00auditorija
13Ievads grāmatvedībā. Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastāvdaļas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums). Pielikumi, skaidrojumi bilances posteņiem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ekonomikā. Galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi. Kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads ekonomikā. Galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi. Kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Nodarbības0.50auditorija
3Ekonomisko sistēmu raksturojums. Ekonomiskā politika. Latvijas ekonomiskā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
4Tirgus mehānisms. Pieprasījums un piedāvājums. Elastība.Nodarbības1.00auditorija
5Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Lekcijas1.00auditorija
6Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Fiskālā un monetārā politika.Nodarbības0.50auditorija
7Inflācija. Bezdarbs.Nodarbības1.00auditorija
8Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
9Globalizācijas ietekme uz valstu tautsaimniecībām. Starptautiskās attiecības.Nodarbības1.00auditorija
10Uzņēmējdarbības būtība un funkcijas. Uzņēmējdarbības formu noteicošie faktori. Tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
11Uzņēmējdarbības formu salīdzināšana. Biznesa attīstības stadijas. Biznesa plānošanas priekšrocības. Biznesa plāna saturs (mērķi, uzdevumi, vadība, nepieciešamie resursi, produkta vai pakalpojuma apraksts, tirgus un konkurentu analīze, kopsavilkums), apjoms, prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
12Iekšējās un ārējās vides ietekme uz uzņēmējdarbību. Saimniecisko darījumu uzskaite uzņēmumā. Risku vadība.Nodarbības1.00auditorija
13Ievads grāmatvedībā. Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība. Uzņēmuma gada pārskats, tā sastāvdaļas (bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, vadības ziņojums). Pielikumi, skaidrojumi bilances posteņiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Patstāvīgi studē izdales materiālu tekstu, nodarbību laikā piedalās tā apspriešanā; - Praktiskajās nodarbībās veic dažādus uzdevumus; - Semināros diskutē par aktuālākajiem ekonomiskajiem procesiem valstī; - Sagatavo un prezentē patstāvīgos darbus; - Rakstiski kārto pārbaudes darbus par studiju priekšmetā apskatītajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās semināros, praktisko darbu izpilde, patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija, rakstiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie: - spēs izskaidrot ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatjautājumu būtību un valsts - lomu ekonomikā, - pratīs izklāstīt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas, - zinās nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību un darba - tiesiskās attiecības, - zinās nosaukt un raksturot vadības funkcijas, - aprakstīt vadības stilus, - nosaukt iekšējās un ārējās vides faktorus.
Prasmes:Studējošie pratīs: - salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikro un makro ekonomikā, - izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus, - salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus, - izskaidrot valsts lomu ekonomikā, - diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valstu tautsaimniecībām, - izvērtēt uzņēmējdarbības vidi, - izvēlēties konkrētam biznesa veidam atbilstošāko uzņēmējdarbības formu, - novērtēt vadības stilu efektivitāti.
Kompetences:Studējošie spēs: - izvērtēt ekonomisko situāciju Latvijā, - veikt SVID un PEST analīzi, - sagatavot biznesa plānu, - analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, - novērtēt uzņēmējdarbības riskus un pieņemt atbilstošus lēmumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Libermanis G. Mikroekonomika.-Rīga: Kamene, 2006.
2Libermanis G. Makroekonomika.-Rīga: Kamene, 2007.
3Mietule I. Ievads grāmatvedībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.
4Mietule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti - izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.
5Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005.
6LR Komerclikums
Papildus literatūra
1Down S. Enterprise, Entrepreneurship, and Small Business. New Delhi: Sage Publications Ltd, 2010.
2Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi.-Rīga: LU, 2007.
3Leibus I. Pāsnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas duienests, 2016.
4Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.
5Grandāne M., Martemjanova E. u.c. Finanšu grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004
6Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. R.: Petrovskis & Ko, 2002.
Citi informācijas avoti
1http://www.em.gov.lv/
2http://www.fm.gov.lv/
3https://www.vid.gov.lv
4https://www.lnb.lv/en/node/173