Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Matemātikā un statistikā.
Mērķis:
Veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
2Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Nodarbības1.00auditorija
3Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tradicionālā ekonomika, komandekonomika, brīvā tirgus ekonomika, jauktā ekonomika. Latvijas ekonomiskā sistēma un tās īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
4Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tradicionālā ekonomika, komandekonomika, brīvā tirgus ekonomika, jauktā ekonomika. Latvijas ekonomiskā sistēma un tās īpatnības.Nodarbības1.00auditorija
5Patērētāju rīcība tirgū. Vajadzības, labumi, derīgums. Individuālais un kopējais pieprasījums un piedāvājums, tā apjoms. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie faktori, elastība.Lekcijas1.00auditorija
6Patērētāju rīcība tirgū. Vajadzības, labumi, derīgums. Individuālais un kopējais pieprasījums un piedāvājums, tā apjoms. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie faktori, elastība.Nodarbības1.00auditorija
7Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras. tirgus līdzsvars.Lekcijas1.00auditorija
8Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras.Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras. tirgus līdzsvars.Nodarbības1.00auditorija
9Darba tirgus jēdziens. Darba resursi, to loma. Pieprasījums un piedāvājums darba tirgū. Bezdarbs, tā formas. Bezdarba līmenis.Nodarbības1.00auditorija
10Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Saimnieciskās plūsmas. IKP. NKP. Aprēķināšanas metodes. Nominālais un reālais IKP. Līdzsvars makroekonomikā un tā nosacījumi, zaudēšanas cēloņi.Lekcijas1.00auditorija
11Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Saimnieciskās plūsmas. IKP. NKP. Aprēķināšanas metodes. Nominālais un reālais IKP. Līdzsvars makroekonomikā un tā nosacījumi, zaudēšanas cēloņi.Nodarbības1.00auditorija
12Nauda, tās veidi, funkcijas. Naudas pieprasījums, piedāvājums. Inflācija, tās veidi. Latvijas banku sistēma. LR centrālās bankas un komercbanku funkcijas. Vērtspapīru tirgus. Fondu birža.Nodarbības1.00auditorija
13Ienākumu avots, sadale. Nabadzība. Nodokļi, to veidi, aprēķināšana. Valsts budžets – tā veidošana, apstiprināšana. Budžeta ieņēmumi un izdevumi, to kontrole. ES budžets – tā sastāvdaļas, sadalījums.Nodarbības1.00auditorija
14Ārējā tirdzniecības politikas veidi. Absolūto un relatīvo priekšrocību princips. Ārējās tirdzniecības bilance. Starptautiskā valūtas sistēma.Nodarbības1.00auditorija
15Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Globalizācija un tās ietekme uz valstu tautsaimniecību. Latvija un globalizācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar mācību materiāliem un literatūras avotiem. Prezentāciju gatavošana par kursa tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, pārbaudes darbu izpilde, patstāvīgo darbu izstrāde un prezentācija, eksāmens (daudzizvēļu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs: - izskaidrot ekonomikas pamatjautājumu būtību; - definēt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas; - novērtēt valsts lomu ekonomikā; - nosaukt un raksturot bezdarba formas; - nosaukt un raksturot valsts ekonomiskās politikas instrumentus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti pratīs: - salīdzināt kopējo un atšķiŗīgo mikro un makro ekonomikā; - izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus; - analizēt tirgus subjektu rīcību; - izvērtēt sociālekonomisko situāciju Latvijā; - salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas: - diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valsts tautsaimniecību; - izvērtēt Latvijas banku sistēmu, nodokļu politiku un budžetu; - loģiski noformulēt un izskaidrot fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz sociālekonomisko situāciju valstī.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. R: LU, 2007.
2Libermanis G. Mikroekonomika. R: Kamene, 2006.
3Libermanis G. Makroekonomika. R: Kamene, 2007.
Papildus literatūra
1Lībermanis G. Kā uzveikt inflācijas pūķi? R: Multineo, 2007.
2Plotkāns A. Cita ekonomika. R: Dienas Grāmata, 2010.
3Egle E., Karnīte R. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas uzņēmējiem. R: Lietišķāds Informācijas dienests, 2008.
4Daid Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbuch. Economics. McGRAW-HILL BOOK Company, 9th ed., 2008.
5Robert. H. Frank, Microeconomics and Behaviour, Irwin Me Graw - Hill, 2000, Chapter – 6
Citi informācijas avoti
1http://www.em.gov.lv/
2http://www.fm.gov.lv/
3https://www.lnb.lv/en/node/173