Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Āris Kaksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Medicīnas ķīmijaMērķauditorija:Ārstniecība; Dzīvās dabas zinātnes; Bioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Āris Kaksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
valodas un datorzinības prasmes (rakstiski un mutiski vidusskolas programmas apjomā); dabas zinības un matemātika: ķīmija, matemātika (algebra un ģeometrija), bioloģija, fizika.
Mērķis:
Studēt un eksperimentāli izpētīt: Olbaltumvielu, polipeptīdu un peptīdu uzbūvi, sastāvu, bioķīmiskās un fizioloģiskās funkcijas cilvēka organismā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nodarbības1.00laboratorija
2Programu instalācija Jūsu datorā: Raswin2.6,ISIS Draw4,ChemScape, FireFo x3.5.5, Mage http://aris.gusc.lv/index.html; Windows platformai adresē: http://aris.gusc.lv/InstallChemistryPC.html un MacOSX MacBook platformā ar Parallelo Desktopu:http://aris.gusc.lv/InstallChemistryMac.htmlaktivētajā XP2 Windows versijā instalē programas: Raswin2.6,ISISDraw4,ChemScape,FireFox3.5.5,Mage Datora un FireFox3.5.5 konfigurācija molekularo koordināšu eksperimentalai pētniecībaiLekcijas1.00laboratorija
3Molekulu ģeometrija CO2,CO32 ,HCOOH,NH3,H2O, C2H4, C2H2, PCl5, [Al(OH)6]3- molkulāro http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/VSEPRlat.doc atomu koordināšu datu izpēte: http://aris.gusc.lv/ChemFiles/ComplexCompounds/PensilvaniaL…Lekcijas1.00laboratorija
4Nodarbības1.00laboratorija
5Nodarbības1.00laboratorija
620 L-Aminoskābju Fišera projekcijas:http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Lat/AmineAc20TestQue.dochttp://aris.gusc.lv/ChemFiles/MCDB108A/mcdb108a.html:summāri vidējā skābju grupu konstante pKvidLekcijas1.00laboratorija
7Cilvēka miesas sargds glycoproteīns immunoglobulīns, http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/ImmunoGlobulA.dochttp://aris.gusc.lv/ChemFiles/Aquaporins/AquaPorin1-0.htm;http://aris.gusc.lv/ChemFiles/Aquaporins/AquaPorin1.htmAkvquaporīni šūnu membrānu šķērsojošu substratu - ūdens H2O, skābekļa O2, slāpekļa oksīda NO transporta olbaltumviela cilvēka ķermenī:http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/Research/Aquapori…;http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/Research/Aquapori…Lekcijas1.00laboratorija
8Nodarbības1.00laboratorija
9Lekcijas1.00laboratorija
10Karboanhidrāze CA: ENZĪMS http://aris.gusc.lv/ChemFiles/CA/CAnhydraseII.htm fizioloģiskā pH=7,36 determinants asins plazmā: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/CALat.docNodarbības1.00laboratorija
11O2, H+, HCO3- atspoles molekulas hemoglobīns, mioglobīns. Tripleta •:O≡:::≡O:• skābeklis. http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Engl/HromoProteinsA.doc;http://aris.gusc.lv/ChemFiles/hemoglobEricMarzUMas/INDEX.htm Skabekļa O2 un oglekļa dioksīda CO2 apmaiņas ENZĪMI cilvēka organismā kopā ar CA: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/HromoProteinsAL.d…Nodarbības1.00laboratorija
12Lekcijas1.00
13Hēma koordinētas dzelzs(III) KATALĀZES aktivitāte Ea cilvēka organismā HOMEOSTĀZĒ,ģeometriskais faktors A=0,13: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/CATALASELat.dochttp://aris.gusc.lv/ChemFiles/catalaseKenyon/cat1.htmCiklo oksigenāze:http: //aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/COXSLat.doc Singleta •::O-:-O::• skābeklis un eicosatetraēnskābe http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/COXLab14Lat.doc; izejvielas: prostaglandīnam PGs, prostaciklīniem PGIs, tromboksāniem TXs un leikotrLekcijas1.00auditorija
14http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/Research/NADalcoh…ENZĪMS alkohola dehidrogenāze ADH. B3 vitamīns tunelē hidrīda jonu H disociējot protonu H+:http://aris.gusc.lv/ChemFiles/AlhoDeHydrogenase/NadDehydrog…Nodarbības1.00laboratorija
15http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/PhosphLipidBilaye…Šūnu membrānas struktūra cilvēka fizioloģijā:http://aris.gusc.lv/ChemFiles/BilipidCholine/Membrane/Membr…Holesterola 0,9÷1/1 fosfolipīda attiecība cilvēka eritrocītos: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/LipdBiLayerMembLa…http://aris.gusc.lv/ChemFiles/BilipidCholine/Membrane/Chole…START-STARD1-13: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/Nodarbības1.00laboratorija
16http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/HSALat.doc:Cilvēka serum albumīns HSA HOMEOSTĀZES fizioloģijas pētniecība Medicīniskajā ķīmijā. HSA uzlādē: 7 taukskābes, hēmu, bilirubīnu, aspirīnu, varfarīnu, ibuprofēnu, indometacīnu:http://aris.gusc.lv/ChemFiles/Albumin/cycox.htmlNodarbības1.00laboratorija
17http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/AndrogenReceptorL…nukleārie androgen receptori:http://aris.gusc.lv/ChemFiles/BilipidCholine/Membrane/Andro…http://aris.gusc.lv/ChemFiles/BilipidCholine/Membrane/Miner…Minerāl-kortikoīd receptori: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/MinerCorticoidAld…Nodarbības1.00laboratorija
18Genoma HOMEOSTĀZES instrumenti DNS metil transferāzes: DNMT1HhaI;DNMT3GC ≡CGhttp://aris.gusc.lv/ChemFiles/hhaiDNAmethylCtransferKeny/C5…Metilēšanas olbaltumviela DNMT3:http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/DNAmethylTransfer…Zn2+ jonu Medicīniskā ķīmija cinka pirkstiņu motīvs uz DNS fosfātu ribozes virknēm: http://aris.gusc.lv/06Daugavpils/Research/NuclearReceptorLa…http://aris.gusc.lv/ChemFiles/hhaiDNAmethylCtransferKeny/me…Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un studentu darbs pāros – praktisko darbu izstrādē atbilstoši kursa tēmām. Patstāvīga atsevišķu teorētisko kursu tēmu apguve, izmantojot mācību grāmatas vai citus avotus tai skaitā zinātniskās publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
rakstisko risinājumu kvalitātes pārbaude praktisko nodarbību izvirzītajiem uzdevumiem, jautājumiem un problēmu risinājumiem patstāvīgās nodarbības protokolos. Rakstiski kontroldarbi prasmju un iemaņu pārbaudei. Kolokviji – apgūto teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju pārbaude, kurā tiek apliecināta mācību materiāla izpratne. Rakstveida noslēguma ieskaite eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: - formulēt un izskaidrot medicīniskās ķīmijas un statiskās bioķīmijas jēdzienus; - aprakstīt medicīniski ķīmisko procesu kvantitatīvās un kvalitatīvās sakarības; - novērtēt skābekļa, glikozes, CO2, asins pH, asins osmolārās koncentrācijas nozīmi; - izskaidrot jonu kanālu veidoto membrānu potenciālu darbības principus; - pretstatīt veselīgā uzturā lietojamu dabas vielu un kaitīgo vielu iedarbību uz veselību.
Prasmes:Students pratīs analizēt bioloģiskos vielu maiņas līdzsvarus un homeostāzes stāvokļus. Pratīs novērtēt vielu apmaiņu un pārvērtības ekvivalentos daudzumos, balstoties uz olbaltumvielu enzīmu darbības mehānismiem. Spēs analizēt enzīmu uzbūves un sastāva ietekmi, lai spētu novērtēt mijiedarbību ar vidi un integrēto vielmaiņu dzīvības funkciju uzturēšanā, ko atspoguļos studentu noformētie studiju darba rezultāti laboratorijas darbu protokolu secinājumi, testi un kolokviji.
Kompetences:Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par daudzveidīgajiem medicīniskās ķīmijas procesiem un mehānismiem un pamatprasmes novērtēt šo procesu un mehānismu funkcionalitāti, lai izdarītu kompetentus, integrētus slēdzienus par homeostāzes norisēm organismā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1DavidL. Nelsone, MichaelM. Cox. Lehniger Principles of Biochemistry. ©2005.
2W.H.Freeman and Company,New York ISBN: 0-7167-4339-6; EAN:9 780716 743392
3Ā.Kaksis. "Vispārīgā medicīniskā ķīmija", Med. Bioķīmijas Datu Bāze RSU katedrā, 2016.g,
4Lekciju un nodarbību atsauces interneta mājas lapā http://aris.gusc.lv/
Papildus literatūra
1F. Horn, G. Lindenmeier u.a. 3.,grundl.überarb.Aufl. © 2005 Biochemie des Menschen 640 S., 1160 Abb., kart. Das Lehrbuch für das Medizinstudium
Citi informācijas avoti
1Raksti PubMed datu bāzes žurnālos (atbilstīgie kursa tēmām)