Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Viesturs Liguts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viesturs Liguts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par topogrāfisko anatomiju, patoloģisko fizioloģiju, bioķīmiju, klīnisko farmakoloģiju, ķirurģisku (traumatisku) un terapeitisku patoloģiju norisi un ārstēšanas iespējām, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā un palīdzības apjomu.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības uz cilvēku organismu patofizioloģiskajiem mehānismiem, klīniskajām izpausmēm un ārstēšanas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ekstremālās medicīnas vispārīgs raksturojums. Izdzīvošanas principi ekstremālā vidē. Vides termiskā iedarbība - Ķermeņa temperatūras regulācijas fizioloģiskie principi. Ārējās vides izraisītā hipotermija un tās patofizioloģija. Predisponējošie faktori. Klīniskā aina un ārstēšanas principi.Lekcijas2.00auditorija
2Vides termiskā iedarbība - Ķermeņa temperatūras regulācijas fizioloģiskie principi. Ārējās vides izraisītā hipotermija un tās patofizioloģija. Predisponējošie faktori. Klīniskā aina un ārstēšanas principi. Atrašanās aukstā ūdenī radītās patofizioloģiskās izmaiņas, klīniskā gaita un ieteicamie ārstēšanas paņēmieni. Apsaldējumi. Ārējās vides izraisītā hipertermija, predisponējošie faktori, patofizioloģija un klīniskās formas. Klīniskā izpausmes un ārstēšanas principi. Siltuma slimība.Lekcijas2.00auditorija
3Zema atmosfēras spiediena (liela augstuma) medicīnas vispārējie principi - Vides raksturojums un organisma fizioloģiskās atbildes reakcijas atbilstoši atmosfēras spiediena izmaiņām. Aklimatizācijas principi. Zema atmosfēras spiediena hroniska iedarbība. Zema atmosfēras spiediena izraisītie akūtie klīniskie sindromi: akūta hipoksija, akūta kalnu mazspēja, smadzeņu tūska, fokālie neiroloģiskie sindromi, plaušu tūska, asins recēšanas traucējumi.Lekcijas2.00auditorija
4Vides toksikoloģija. Reptiļu un artropodu kodumi, bīstamības pakāpe, riska grupas, patofizioloģiskie sindromi un to ārstēšanas ieteikumi. Toksiskie augi – bīstamākie augi, vietējās un vispārējās iedarbības patofizioloģiskie mehānismi, klīniskās izpausmes un ārstēšanas ieteikumi. Dūmu inhalācijas un ugunsgrēki - Dūmu ķīmiskais sastāvs. Dūmu inhalāciju izraisītā patoloģija, klīniskās izpausmes un ārstēšana. Ugunsgrēki – uguns uzvedības principi un aizsardzība, raksturīgā klīniskā patoloģijaLekcijas2.00auditorija
5Nepieciešamais aprīkojums un medikamenti ekstremālās situācijāsNodarbības1.00klīniskā bāze
6Termoregulācijas kontrole, metodes, aprīkojumsNodarbības1.00klīniskā bāze
7Vides izraisītie traumatiskie ievainojumiNodarbības1.00klīniskā bāze
8Vides izraisītie toksikoloģiskie ievainojumiNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Ieskaite - daudzatbilžu tests (vairāk par 50% pareizu atbilžu). Ieskaitē tiek vērtēts arī apmeklējums un līdzdalības pakāpe nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas un spēs pastāstīt par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības uz cilvēku organismu patofizioloģiskajiem mehānismiem, spēs raksturot to klīniskās izpausmes un uzskaitīs un novērtēs ārstēšanas iespējas pirmsslimnīcas un slimnīcas etapos.
Prasmes:Spēs iespēju robežās mazināt ārējās vides kaitīgo faktoru iedarbību, spēs izvērtēt ārējās vides kaitīgo faktoru izraisīto patoloģiju smaguma pakāpi un nodrošināt pacienta klīniskam stāvoklim atbilstošu medicīnisko aprūpi gan pirmsslimnīcas etapā, gan slimnīcās.
Kompetences:Novērtēt dažādu ārējās vides faktoru kaitīgo iedarbību uz cilvēka organismu, ņemot vērā patofizioloģiskās un klīniskās izpausmes, un izstrādāt rīcības plānu izraisīto seku novēršanā/likvidēšanā; kompetences pieņemt individuālam pacientam atbilstošu ārstnieciskas rīcības plānu, līdzsvarojot to ar ieteiktām vadlīnijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Paul S Auerbach, AUERBACH'S WILDERNESS MEDICINE, Seventh edition, Elsevier Inc., 2017
Papildus literatūra
1Paul S. Auerbach, FIELD GUIDE TO WILDERNESS MEDICINE, Fourth Edition, Elsevier Inc., 2013
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija Induļa Vanaga un Antoņinas Sondores redakcijā. Nacionālais Apgāds, 2017.
Citi informācijas avoti
1Wilderness & Environmental Medicine: https://www.sciencedirect.com/journal/wilderness-and-enviro…
2The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine: http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-rescue…
3U.S. National Library of Medicine: http://nlm.nih.gov
4UpToDate: https://www.uptodate.com/contents/search