Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Normunds Kozlovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_080LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Normunds Kozlovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
1) Sniegt ieskatu arhīva semiotikā un iepazīstināt ar informācijas saglabāšanas principiem un metodēm kultūrvēsturiskā kontekstā. 2) Sniegt ieskatu par elektronisko mediju specifiku informācijas laikmetā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa saturā.Lekcijas1.00auditorija
2Globālais algoritms: Mediju evolūcijas vēsturiskais apskats līdz mūsdienu elektroniskiem formātiem.Nodarbības1.00auditorija
3“Trešā ceļa” pozīcija attiecībā uz tehnoloģisko determinismu.Lekcijas1.00auditorija
4Zināšanu arheoloģija un arhīva vara pēc Fuko.Nodarbības1.00auditorija
5Arhīvs kā kolekcija, krāšanas instikts un mērķa reflekss.Lekcijas1.00auditorija
6Datubāze kā arhīvs un mūsdienu dominējošā kultūras forma.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgā māksla arhīvā.Lekcijas1.00auditorija
8Postfordiskā ekonomika no kopijas/produkta uz kopiju/algoritmu.Lekcijas1.00auditorija
9Elektronisko mediju kultūrrealitāte: Tīklojuma sabiedrība.Nodarbības1.00auditorija
10Projektu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Globālais algoritms: Mediju evolūcijas vēsturiskais apskats līdz mūsdienu elektroniskiem formātiem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3“Trešā ceļa” pozīcija attiecībā uz tehnoloģisko determinismu.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Zināšanu arheoloģija un arhīva vara pēc Fuko.Nodarbības1.00auditorija
5Arhīvs kā kolekcija, krāšanas instikts un mērķa reflekss.Lekcijas1.00auditorija
6Datubāze kā arhīvs un mūsdienu dominējošā kultūras forma.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgā māksla arhīvā.Lekcijas1.00auditorija
8Postfordiskā ekonomika no kopijas/produkta uz kopiju/algoritmu.Lekcijas1.00auditorija
10Projektu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Atbilstoši nodarbību tēmām studēt literatūru u. c. avotus, apmeklēt elektroniskajiem medijiem veltītus kultūras pasākumus (semināri, diskusijas, izstādes).
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitātes semināros. • Radošais pētnieciskais projekts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Aprakstīs elektronisko mediju formātus, būtību, tipoloģiju, teorētiskos skatījumus. • Pastāstīs un raksturos elektronisko mediju formātu un arhīvu vēsturi un mūsdienu attīstības procesus. • Analizēs elektronisko mediju formātu funkciju un lietotāja savstarpējo mijiedarbību. • Izklāstīs elektronisko mediju formātu pētījumu mērķus un metodes dažādās komunikācijas jomās.
Prasmes:• Prasme izvērtēt elektronisko mediju formātu parādības un efektus. • Prasme analizēt elektronisko mediju formātu piemērus un autorus. • Iemaņas integrēt elektronisko mediju formātus multimediju komunikācijas procesā.
Kompetences:• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju par elektronisko mediju formātu un arhīvu, lai sasniegtu dažādus komunikācijas mērķus. • Kritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu pētījumu metodēm, saturu un formu. • Paškritiska attieksme pret elektronisko mediju formātu vērtību un tās atbilstību komunikācijas vajadzībām. • Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana elektronisko mediju formātu novērtēšanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/hollerith.html
2http://www.mundaneum.org/en
3http://archives.mundaneum.org/en/history
4http://meta-museum.blogspot.com/2008/11/le-corbusiers-tower…
5http://www.science.uva.nl/museum/vbush_tbl.php
6http://www.ibiblio.org/pioneers/bush.html
7Vannevar Bush, As We May Think: http://u-tx.net/ccritics/as-we-may-think.html
8Traceback tehnoloģija: http://lv.wikipedia.org/wiki/Trackback
9http://www.dougengelbart.org/about/collective-iq.html
10http://www.dougengelbart.org/about/vision-highlights.html
11http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Editing_System
12Hypertext the Way It Used To Be: http://xanadu.com/XanaduSpace/btf.htm
13Par imagināro muzeju: http://www.sunypress.edu/pdf/60662.pdf
14http://http://www.w3.org/
15http://mootools.net/
16http://jquery.com/
17http://yuilibrary.com/
18https://developers.google.com/chrome-developer-tools/docs/o…
19https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/firebug/
Papildus literatūra
1-
Citi informācijas avoti
1-