Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aleksejs Kataševs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_158LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Elektrotehnika; Elektrotehnikas teorētiskie pamatiMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksejs Kataševs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un fizikā.
Mērķis:
dot priekšstatu par elektrotehnikas un elektronikas pamatprincipiem, mūsdienu elektronisko shēmu elementu bāzi un iespējam, par elektronisko ierīču izmantošanas iespējam un perspektīvām rehabilitoloģjā, tajā skaitā ortozēšanā un protezēšanā
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pastāvīgā darbā studenti gatavo referātu par kādu no mūsdienu aktīvas protezēšanas / ortozēšanas sistēmas. Gatavojot referātu, studentam jāapzina sistēmas funkcijas, jācenšas dot pēc iespējas detalizēto sistēmas darbības aprakstu, īpašo uzmanību pievēršot sistēmā izmantotiem fizioloģiskiem signāliem, to apstrādes algoritmiem, izmantojamiem aktuātoriem, barošanas avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
referāts, prezentācija un diskusija par kādu no modernām ortizēšanas /protezēšanas sistēmām. prezentācija
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apgūšanas rezultāta students ir spējīgs dot definīciju elektrotehnikas un elektronikas pamatjēdzieniem, aprakstīt pusvadītāju ierīču darbību, dot ierīču izmantošanas piemērus. Students var nosaukt analoga un ciparu elektronikas shēmu funkcionālas komponentes, aprakstīt to funkcijās un pielietošanas jomas.
Prasmes:Kursa apgūšanas rezultāta students ir spējīgs aprēķināt vienkāršas pasīvas ķēdes, vienkāršas operacionālo pastiprinātāju ķēdes.
Kompetences:Students prot izanalizēt ortozēšanas /protezēšanas sistēmu: noteikt izmantotus fizioloģiskus signālus, barošanas avotu, aktuātorus, apzināt sistēmas funkcijas. Students apzina problēmas, kas rodas, izmantojot elektroniskās un elektrotehnisās shēmas ortozēšanā / protezēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Laganovskis J. Elektrotehnika. – R.: Zvaigzne, 1985. 284 lpp.
2Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga:
3Avots, 1996. 288 lpp.
4Webster, J. G (ed.) Medical Instrumentation, John Wiley and Sons, 1998, 691 p.
Papildus literatūra
1Bronzino J. D (ed.) The Biomedical Engineering handbook, CRC Press, 1995, 2862 p.
2Томпкинс У., Уэбстер Дж., /ред./ Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC, Москва, Мир, 1992
Citi informācijas avoti
1Internetā pieejamas grāmatas (.djvu formātā)
2http://gramataselektroniski.blog.com/2010/09/19/modernas-el…
3http://gramataselektroniski.blog.com/2010/10/24/elektrotehn…