Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ruta Balode
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

I daļa:
Veidot izpratni par ergonomiku fizioterapijas kontekstā, attīstīt prasmes lietot zināšanas par ergonomisku darba pozu/kustību, lai viektu indivduālo ergonomisko konsultēšanu dažādās mērķa grupās un dažādos kontekstos, vienlaikus viedojot iemaņas lēmumu pieņemšanā iekļaut esošos zinātniskos pierādījumus. Kā arī attīstīt prasmi apzināties savu pozu/kustību dažādu aktivitāšu veikšanā, veicinot ergonomisku profesionālo paradumu izveidi.
II daļa:
Ergonomiski drošu un terapeitisku pacientu pārvietošanās metožu, kā funkcionālo aktivitāšu treniņa, apguve un praktizēšana.

Priekšzināšanas

Mioskeletālās sistēmas biomehānika, normālā fizioloģija un anatomija, fizioterapijas pamati: motorās kontroles teorija, normāla motorā attīstība, izpratne par kustībām un pozu noturēšanu.

Rezultāti

Zināšanas

I daļa:
Students apraksta ergonomiku fizioterapijas kontekstā, raksturo ergonomiskās konsultēšanas fizioterapijā pamata principus. Students apraksta ergonomisku pozu/kustību ikdienas uzdevumu (aktivitāšu) izpildes laikā; pozas/kustības stereotipu veidojošos faktorus; ergonomiskos riska faktorus pozā un kustībā, to modifikāciju principus; uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas metodes ergonomisko risku mazināšanai.
II daļa:
Apraksta ergonomiskas un drošas pacientu pārvietošanās mērķus, pamata principus un drošības apsvērumus.
Apraksta ergonomiskas un drošas pārvietošanās aktivitātes (norises soļi, variācijas) un to mācīšanas principus.

Prasmes

I daļa:
Lieto personas aktivitāšu novērojumu un analizē tipisko pozu/kustību kvalitāti, atbilstību ergonomikas principiem. Atpazīst un skaidro personas aktivitāšu izpildes stereotipu un to nosakošos elementus. Atpazīst ergonomiskos riska faktorus. Ievāc un apkopo personas individuālos datus, lietojot interviju. Identificē iespējamās modifikāciju iespējas. Lieto spriešanu un lēmumu pieņemšanu par rekomendācijām, iekļaujot zinātniskos pierādījumus. Formulē mērķtiecīgas, personai nozīmīgas un akceptējamas rekomendācija ergonomisko risku novēršanai. Māca personai pozas/kustības apzināšanos un kontroli, un ergonomiskus stereotipus. Izvēlas un māca mērķtiecīgus aktīvus terapeitiskos vingrojumus, lai personai veidotu ergonomisku aktivitāšu izpildes stereotipu. Izvēlas un māca citas aktīvas fizioterapijas metodes, lai personai veicinātu veselīgus ikdienas ieradumus. Izglīto personu un skaidro ieteikumu sagaidāmo ietekmi/ sasniedzamo rezultātu. Plāno atkārtotu novērtējumu, lai analizētu rekomendāciju izpildi un mērķu sasniegšanu. Izvēlas un īsteno metodes, kas veicina rekomendāciju izpildi (personas līdzestību) un motivāciju.
II daļa:
Skaidro un lieto ergonomisku un drošu pacientu pārvietošanās aktivitāšu mācīšanu un trenēšanu. Pamato un skaidro attiecīgo pārvietošanās aktivitāšu veida izvēli, atbilstoši sasniedzamajam mērķim, aktuālajai situācijai, pacienta individuālajiem faktoriem. Apzinās un izmanto ergonomisku kustību stereotipu veicot asistēšanu pārvietošanās aktivitātēs. Izglīto pacienta ģimeni (tuviniekus) un aprūpes personas par atbilstošiem, ergonomiskiem pārvietošanās veidiem. Māca pacienta aprūpētājus asistēt un apzināti izmantot ergonomisku kustību stereotipu, asistēšanas laikā. Izglīto un māca par vides modifikācijām un palīglīdzekļiem, lai veicinātu ergonomisku pārvietošanās veidu un tās asistēšanu.

Kompetences

I daļa: Veic individuālo ergonomisko konsultēšanu fizioterapijā dažādās mērķa grupās un vidēs, veidojot veselīgus ikdienas ieradumus un novēršot veselības riskus. Iekļauj ergonomiskās konsultēšanas elementus fizioterapijas ārstēšanas procesā īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Veido uz pierādījumiem balstītas un personu-centrētas rekomendācijas par ergonomiskajiem risinājumiem fizioterapijas kontekstā dažādās mērķa grupās un kontekstos.
II daļa: Izvēlas un lieto ergonomiskas un drošas pacienta pārvietošanās metodes, to mācīšanu un trenēšanu, kā funkcionālo treniņu izvirzīto fizioterapijas mērķu (sasniedzamu, nozīmīgu, atbilstošu, izmērāmu) sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligātsRuta Balode, Daina Šmite
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligātsRuta Balode, Daina Šmite
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligāts