Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Rugina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_051LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:12.00ECTS:18.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)24Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas96
Kopā kontaktstundas120
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas100
Kopā kontaktstundas100
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, pediatrijā, psiholoģijā, ergoterapijas pamatos.
Mērķis:
Bērnu attīstības dažādie aspekti, nodarbes veikšanas jomas bērniem un to attīstības konsekvences, ergoterapijā pielietojamie konceptuālie modeļi un pieejas darbā ar bērniem, terapeitiskā procesa plānošana ergoterapijā bērniem, ikdienas aktivitāšu veikšanas attīstība, handling izmantošana bērnu aprūpē, pozicionēšanas principi bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem, bērnu pozicionēšanai izmantojamās palīgierīces, fiziskās vides pielāgošana bērna ķermeņa pozas nodrošināšanai, bērnu pozicionēšana dažādu nodarbju laikā, rokas funkciju attīstība bērniem, rokas funkcijas novērtēšana bērniem, ēšanas un rīšanas traucējumi bērniem, funkcionālās ēšanas problēmas un ergoterapeita taktika to mazināšanā, ģērbšanās ierobežojumi un ergoterapeita taktika to mazināšanā, higiēnas iemaņu traucējumi bērniem un ergoterapeita taktika to mazināšanā, produktīvo aktivitāšu jēdziens ergoterapijā bērniem, spēle un tās nozīme ergoterapijā bērniem, intelekta attīstība bērniem un mācīšanās grūtības, komunikācijas traucējumi bērniem un alternatīvās komunikācijas pamatprincipi, ergoterapeita iejaukšanās pamatprincipi dažādu saslimšanu gadījumos. Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas un izpratni par ergoterapijas procesu pediatrijā, novērtēt bērnu nodarbes veikšanas spējas, analizēt nodarbes veikšanas grūtības, dokumentēt terapijas procesu un spēt plānot ergoterapeitisku iejaukšanos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Bērna normāla attīstībaLekcijas1.00auditorija
2Bērna normāla attīstība. Mācību uzdevums.Nodarbības2.00auditorija
3Bērna normāla attīstība. Funkcionēšanas vadlīnijasLekcijas1.00auditorija
4Bērnu un ģimenes politika Latvijā. Uz ģimeni vērsta prakseLekcijas1.00auditorija
5Nodarbes jomas bērniem Mācību uzdevuma prezentācijaNodarbības1.00auditorija
6Spēle. Spēles teorētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
7Spēles novērtējums ergoterapijāNodarbības1.00auditorija
8Spēle kā terapeitiskais līdzeklis ergoterapijā .Nodarbības1.00auditorija
9Rokas funkcijas novērtēšana bērniem.Nodarbības1.00auditorija
10Metodes rokas terapijā bērniem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
11Ikdienas aktivitāšu novērtējums bērniem.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības3.00klīniskā bāze
12Rokas funkcijas un ikdienas aktivitāšu veikšanas iemaņu attīstība bērniem.Nodarbības1.00auditorija
13Ergoterapeita taktika darbā ar autiskiem pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
14Alternatīvā komunikācija, tās pielietojums ergoterapijā.Lekcijas1.00auditorija
15Intelekta traucējumi bērniem.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Palīglīdzekļi rehabilitācijā pediatrijāNodarbības3.00klīniskā bāze
17Produktīvās aktivitātesLekcijas1.00auditorija
18Skolas vides novērtējumsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
19Pozicionēšanas pamatprincipu pielietojums terapijā.Nodarbības1.00auditorija
20Handling bērniem ar kustību traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
21Pozicionēšanas pamatprincipi bērniem ar kustību traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
22Terapijas process ergoterapijā bērniemNodarbības3.00klīniskā bāze
23Ergoterapeita darba pamatprincipi bērniem ar ideopatisko reimatoīdo artrītu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Ergoterapeita darba pamatprincipi bērniem ar iedzimtām ortopēdiskām, ģenētiskām saslimšanām.Nodarbības1.00auditorija
25Ergoterapeita darba pamatprincipi bērniem ar sensoriem traucējumiemNodarbības4.00klīniskā bāze
26Ēšanas un ģērbšanās grūtības bērniem. Ergoterapeita taktika.Nodarbības5.00klīniskā bāze
27Cerebrālā trieka, ergoterapeita taktika.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības7.00klīniskā bāze
28Ergoterapija bērniem ar psihiskiem traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
29Ergoterapeita darba pamatprincipi bērniem ar dažādām neiroloģiskām saslimšanām.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais patstāvīgi, izmantojot literatūras datus un interneta saites - veic bērna attīstības novērojumu un izveido par to prezentāciju. - sagatavo prezentāciju par nodarbes jomām bērniem. - sagatavo prezentāciju par spēles veidiem un atbilstošām rotaļlietām dažādos vecuma posmos. - veic uzdevumu par pozicionēšanas pamatprincipiem bērniem ar kustību traucējumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: 3. semestrī patstāvīgo uzdevumu veikšana un aizstāvēšana (20%), kontroldarbi (20%), praktiska ieskaite par handling un pozicionēšanas pamatprincipiem (30%), rakstiska studentu zināšanu pārbaude ieskaites veidā (40%). 4. semestrī līdzdarbība nodarbībās (30%), patstāvīgo uzdevumu veikšana un aizstāvēšana (30%), mutvārdu eksāmens zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudei (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūs zināšanas par bērnu attīstības dažādiem aspektiem un kontekstiem, spēs raksturot nodarbes bērniem, izklāstīt to attīstību un izskaidrot raksturīgākos ierobežojumus, atpazīs galvenās teorētiskās pieejas ergoterapijā ar bērniem un spēs tās aprakstīt, spēs organizēt nodarbes disfunkcijas novērtējumu bērniem, spēs raksturot ergoterapeita prakses procesu un aprakstīt atsevišķu terapijas metožu pielietojumu bērniem ar nodarbes disfunkciju.
Prasmes:Pratīs novērtēt un izskaidrot bērna funkcionālās spējas, lietot atsevišķus standartizētus ergoterapijas novērtēšanas instrumentus, analizēt bērna nodarbes veikšanas ierobežojumus un resursus, interpretēt novērtēšanas rezultātus un plānot terapiju atbilstoši bērna nodarbes disfunkcijai, demonstrēt atsevišķas terapijas metodes pārraudzībā, dokumentēt ergoterapijas procesu dažādos tā posmos.
Kompetences:Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes par ergoterapijas metodēm bērniem, spēs: - interpretēt un novērtēt rezultātus. -plānot terapiju atbilstoši bērna disfunkcijai. - izstrādāt un pielietot uz pierdījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju - izvērtēt terapijas efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Case-Smith J., Allen A. S., Nuse Pratt P. Occupational Therapy for Children. 6th edition, 2010.
2Feeding and Nutrition children with Neurodevelopmentl Disability" edited by peter B.Sullivan, 2009, Mac Keith Press, 35-106 lpp
3Occupation Centered Practice with Children: A practical guidefor Occupational Therapists, by Rodger, Sylvia, 2010 ( e-grāmata pieejama RSU bibliotēkā).
4 Occupational therapy for children / [edited by] Jane Case-Smith, Jane Clifford O'Brien. 6th ed. Maryland Heights, Mo. : Mosby/Elsevier, 857 lpp.
5 Willard & Spackman's occupational therapy. 12th ed. / [edited by] Barbara A. Boyt Schell ... [et al.]. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2014. xxxiv, 1262 lpp.
Papildus literatūra
1Pierce D. Maternal Management of the Homes as a Developmental Play Space for Infants and Toddlers, AJOT, May/June 2000, Volume 54, Number 3.
2Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai. Nacionālās veselības dienests, 2011.
Citi informācijas avoti
1R. McDonald, R. Surtees, S. Wirz. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK) piedāvā bērniem ar CT īpašu terapijas modeli pielāgotas sēdēšana
2http://www.sensory-processing-disorder.com