Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_052LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)25Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas100
Kopā kontaktstundas100
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
ergoterapijas pamati, konceptuālie prakses modeļi, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija, nodarbe un kultūrvide, pētniecības metodes, ergonomika/ darbs, somatiskās saslimšanas, psihiatrija ergoterapijā, vispārējā rehabilitācija, klīniskā prakse somatiskajā medicīnā I.
Mērķis:
Iegūt zināšanas un izpratni par sabiedrības veselības jautājumiem un apzināt ergoterapijas kā veselības un sociālās aprūpes specialitātes potenciālu būt veselību veicinošai profesijai. Apgūt iemaņas plānot un realizēt ergoterapeitisko iejaukšanos sabiedrības veselības līmeņa paaugstināšanai, vienlīdzīgu tiesību ievērošanai un realizācijai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselība un funkcionēšana. Veselība nodarbes perspektīvas skatījumā.Nodarbības2.00MITC
2Nodarbes atsavināšanaNodarbības2.00MITC
3Vajadzību novērtēšana ergoterapijā. Fokusgrupas intervijas metodoloģija.Nodarbības3.00MITC
4Sabiedrības veselība un veselību ietekmējošie faktoriNodarbības2.00MITC
5Epidemioloģijas pamatjēdzieni un koncepcijas. Slimību biežuma aprēķini un veselības statistika.Nodarbības2.00MITC
6Veselības aprūpes sistēma Latvijā. Pacientu tiesības Latvijā. Ergoterapeita profesionālais reglaments.Nodarbības1.00MITC
7Rehabilitācija klienta dzīvesvietā.Nodarbības2.00MITC
8Ergoterapijas projekts lokālā kontekstā: partnerattiecību veidošana un nodarbes vajadzību novērtēšana, ergoterapijas iejaukšanās stratēģijas plānošana un realizēšana.Nodarbības5.00cits
9Veselības veicināšana un ergoterapijaNodarbības2.00MITC
10Veselības komunikācija ergoterapeita praksē: terapeitiskā pacientu izglītošana darbā ar indivīdiem, grupu un sabiedrību.Nodarbības2.00MITC
11Dzīves kvalitāte un dzīves kvalitātes pētījumiNodarbības2.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti veic literatūras studijas, mācību/praktiskos uzdevumus (gadījumu analīze, vajadzību novērtēšana, fokusgrupu interviju analīze, testi u.tml.) un izstrādā kursa darbu/ projektu (grupās).
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā individuāli veiktie mācību uzdevumi, grupas darba prezentācija atbilstoši kursa darba tēmai. Aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; • aktīva dalība semināros; • sekmīgi uzrakstīti pārbaudes testi kursa laikā; • kursa beigās kura darba aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - izskaidrot veselības jēdzienu, funkcionēšanu un nespēju; - raksturot veselības un nodarbes mijiedarbību; - raksturot veselību ietekmējošos faktorus un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus; - izskaidrot slimību biežuma radītājus (incidece, prevalence); - izskaidrot nodarbes atsavināšanas jēdzienu, nosaukt riska populācijas un raksturot nodarbes atsavināšanas ietekmējošos faktorus; - nosaukt un raksturot veselības veicināšanas pamatprincipus ergoterapijā; - nosaukt un raksturot profilakses līmeņus; - nosaukt un raksturot nodarbes vajadzību novērtēšanas metodes; - raksturot stratēģiju rehabilitācija klienta dzīvesvietā; - izskaidrot jēdzienu dzīves kvalitāte un ar veselību saistītā dzīves kvalitāte.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - atlasīt, apkopot un izmantot būtiskāko informāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā; - atlasīt un apkopot nacionālo un lokālo likumdošanu saistībā ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti un citām riska grupām; - pielietot slimību biežuma aprēķinus un sabiedrības veselības statistiku; - identificēt nodarbes atsavināšanas pazīmes un riskus; - novērtēt, aprakstīt un analizēt mērķa grupas nodarbes vajadzības; - noformulēt ergoterapijas iejaukšanās mērķi un uzdevumus, saskaņā ar identificētajām sabiedrības veselības problēmām; - identificēt ergoterapijas metodes un rehabilitācijas stratēģijas; - realizēt ergoterapijas iejaukšanos lokālā kontekstā; - veidot prezentāciju par ergoterapijas iejaukšanos lokālā kontekstā.
Kompetences:- analizēt un interpretēt informāciju par sabiedrības veselības situāciju un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumiem; - analizēt un interpretēt informāciju par veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti un citām riska grupām; - interpretēt slimību biežuma aprēķinu datus; - demonstrēt prasmes patstāvīgā informācijas meklēšanā (zinātniskā literatūra, likumdošana, statistikas dati u.c.), kritiskajā domāšanā un analīzē; - students pratīs aprakstīt mērķa grupas nodarbes vajadzības un pārzinās nodarbes vajadzību novērtēšanas metodes; - students pratīs noformulēt projekta mērķi un uzdevumus, saskaņā ar identificētajām nodarbes vajadzības problēmām; - students pratīs veidot partnerattiecības ar mērķa grupu iejaukšanās realizēšanai, lai novērstu identificētās problēmas; - identificēs ergoterapijas metodes un rehabilitācijas stratēģijas/ iejaukšanos lokālā kontekstā; - pratīs plānot ergoterapijas projekta realizāciju riska populācijām lokālā kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.– 2020.gadam, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojums Nr.589.; pieejams internetā: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4965
2PVO, Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai (SPKC tulkojums latviešu valodā 2013.gadā), pieejams internetā.
3Baltiņš M., Epidemioloģijas pamatjēdzieni un koncepcijas, Lietišķā epidemioloģija, “Zinātne”, 2003., lpp.48 – 66.
4Baltiņš M., Slimību biežuma aprēķini, Lietišķā epidemioloģija, “Zinātne”, 2003., lpp.68 – 106.
5World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (2004). Position Paper on Community Based Rehabilitation (CBR).
6Pieejams: http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
7World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (2006). Position Statement on Human Rights. Pieejams: http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
8World Health Organisation, CBR: A Strategy for Rehabilitation, Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disabilities. Pieejams: http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592389_eng.p…
9Whiteford G. When people can not participate: Occupational deprivation, Ch. 10 Christiansen, pp 221- 242.
10Van Bruggen H. Working towards inclusive communities, Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Enabling occupation, Ch. 21, 297 – 312.
11Pizzi A.M. Health Promotion and Prevention from Occupational Therapy Perspective, Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness, Ch. 19, 376 – 396.
12Wagman et al, Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2011; Early Online, 1–6
Papildus literatūra
1Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, pieejams internetā: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju…
2Health component Community Based Rehabilitation: CBR guidelines, WHO, 2010, Pieejams internetā
Citi informācijas avoti
1Pasaules Ergoterapeitu federācija: http://www.wfot.org/
2Eiropas Ergoterapeitu padome: http://www.coteceurope.eu/
3Slimību profilakses un kontroles centrs: http://www.spkc.gov.lv/