Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Cibule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas80
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku un viņa darbības jomām, apkārtējo vidi, par sabiedrības attīstību.
Mērķis:
Dot iespēju studentam apgūt pamatzināšanas par ergoterapijas vēsturi, filozofiskām pamatnostādnēm; par indivīda nodarbēm dzīves laikā; par aktivitāti, aktivitātes analīzi, aktivitātes izmantošanu ergoterapijas procesā, kā arī pilnveidot prasmi kritiski un neatkarīgi spriest, spriedumos izmantot apgūtas zināšanas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ergoterapijas (ET) attīstības vēsturiskais konteksts un nozīmīgākie attīstības posmi. ET pamatlicēji Latvijā un pasaulē. ET zinātniskā pamatojuma meklējumi. Dažādu zinātnisko teoriju ietekme. Ā. Meijera ET filosofija. Ergoterapija - jauna specialitāte rehabilitācijas jomā Latvijā (priekšnosacījumi).Nodarbības4.00auditorija
2Indivīda nodarbes (aktivitātes) – galvenais ergoterapijas objekts. Nodarbes veikšanas vide. Nodarbes pēc nolūka: darbs/produktīvās aktivitātes, pašaprūpes aktivitātes, spēle/brīvā laika aktivitātes. Nodarbju sadalījums ikdienā. Nodarbju attiecību izmaiņas indivīda dzīves laikā.Nodarbības4.00auditorija
3Aktivitātes/nodarbes analīze. Vispārēja aktivitāšu analīze. Specifiska aktivitāšu analīze. Aktivitāšu adaptācija un dozēšana.Nodarbības4.00auditorija
4ET teorētiskais pamatojums. Ergoterapija kā atsevišķa zinātnes nozare, attīstības perspektīvas. Kūna paradigmas koncepts. Paradigmas jēdziena definējums, tā izmantošana ET. Dažādu autoru veidotās ET paradigmas (Kielhofnera ergoterapijas paradigma, Torneboma ergoterapeita paradigma). ET profesijas paradigmas attīstība.Nodarbības4.00auditorija
5Iepazīšanās ar ergoterapijas pakalpojumiem un ergoterapeita praktisko darbu dažādās veselības un sociālās aprūpes jomās.Nodarbības4.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, gatavošanās semināriem, dalība grupas darbā ieskaites darba – referāta un prezentācijas sagatavošanai par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi un to prezentācijas; • aktīva dalība semināros; • sekmīgi uzrakstīti pārbaudes testi kursa laikā; • ieskaites darba - referāta un tā prezentācijas kvalitāte; • kursa beigās –rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas, lai raksturotu ergoterapijas profesijas vēsturisko attīstību; skaidrotu priekšnosacījumus ergoterapijas profesijas attīstībai Latvijā; skaidrotu un lietotu galvenos ergoterapijas terminus: nodarbe, aktivitāte, nodarbes veikšana, vide, klients/ pacients, nodarbes veikšanas komponenti.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs pamatprasmes un spēs orientēties to normatīvos aktu klāstā, kas regulē ergoterapeita profesionālo darbību; veikt nodarbes/aktivitātes analīzi, dozēt un adaptēt nodarbes/aktivitātes; veikt vienkāršu ikdienas nodarbju sabalansētības analīzi; izprast un novērtēt vides konteksta nozīmi nodarbes veikšanā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai diskutētu par ergoterapijas attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā, lai spriestu par ergoterapijas pamatzināšanām un paradigmas saturu, lai veiktu nodarbju/aktivitāšu analīzi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fisher A. G. (1998) Uniting Practice and Therapy in an occupational Framework”. AJOT 52 (7): 509 - 521. Tiešsaistē: http://ajot.aotapress.net/content/52/7/509.full.pdf
2Meyer A. (1977) „The Philosophy of Occupational Therapy”. AJOT 31 (10): 639-642.
3Nelson L. D. (1996) “Therapeutic occupation: a definition”, AJOT 50 (10): 775 - 782. Tiešsaistē: http://ajot.aotapress.net/content/50/10/775.full.pdf
4Tornebohm H. (1991) “What is worth knowing in Occupational Therapy”. AJOT 45(5): 451 - 454. Tiešsaistē: http://ajot.aota.org/data/Journals/AJOT/930271/451.pdf
5Chiang M., Carlson G. (2003) “Occupational therapy in multicultural contexts: issues and strategies” BJOT 66 (12) pp. 559 – 567
6Brea, M., Creek, J., Meyer, S., Stadler-Grillmaier, J., Pitteljon, H., & Falas, J. (2012). Understanding the European conceptual framework for occupational therapy: for what is worth. WFOT Bulletin, 65, 12-19.
Papildus literatūra
1Kanādas ergoterapeitu asociācija „Nodarbes veicināšana: ergoterapijas skatījums” 3. nodaļa, Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE, 1997, 30.- 41. lpp. Tulkojums latviešu valodā.
2Schell, B.A., Gillen, G., & Scaffa, M.E. (2012). Willard & Spackman’s Occupational Therapy, 12th edition. Unit 1. – 2. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins
3Hersch G. I., Lamport N.K. Coffey M.S. (2005). Activity analysis: application to occupation. 5th edition., SLACK incorporated,.
4Kielhofner G. (2004) „The organization and use of knowledge” in “Conceptual Foundations of Occupational Therapy”, Phyladelphia, F.A.Davis Company, pp.11- 27.
5Bjorklund A. (2000) “Occupational therapy students’ paradigms – a passage from beholder to practitioner” Australian Occupational Therapy Journal, 47: 97–109. Tiešsaistē: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1440-1630.2000…
Citi informācijas avoti
1www.ergoterapija.lv
2http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standa…
3www.wfot.org
4www.enothe.eu
5www.cotec-europe.org
6http://www.otseeker.com/