Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Olafs Brūvers
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Veidot studentos pamatzināšanas un izpratni par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē. Attīstīt prasmes analizēt un risināt sarežģītas konflikta situācijas cilvēku attiecībās, sniegt zināšanas par ētiku valsts pārvaldē un citās jomās. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnisko pētījumu ētiku – kā medicīnas jomā, tā arī pārējās nozarēs, kas skar modernās tehnoloģijas un cilvēka izpēti. Rosināt studentus turpināt meklēt atbildes un risinājumus jauniem izaicinājumiem ētikas jomā, būt kritiskiem jautājumos, kas skar ētikas pārkāpumus un pašiem būt par paraugu minēto principu/normu ievērošanā un veicināšanā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās identificēt un nosaukt nozīmīgākos ētikas virzienus un darbības jomas; raksturot un aprakstīt galvenos ētikas principus, vērtības un normas; paskaidrot un izklāstīt ētikas kategorijas, parādīt un uzskaitīt to pielietojumu sabiedrībā un profesionālajā darbā, kā arī atpazīt, novērtēt un norādīt uz ētisko aspektu gadījumiem, kas izraisa dilemmas, interešu konfliktus, iespējamas korupcijas riskus, kā arī to risinājumu iespējas.

Prasmes

Studenti spēs pielietot iegūtās zināšanas praktiskā veidā; ieraudzīt un analizēt ētiskos aspektus dažādās darbības jomās un situācijās; pieņemt attiecīgus lēmumus un rīkoties atbilstoši ētisko vērtību, principu un normu prasībām; prasmīgi izskaidrot, demonstrēt un risināt ētiskos jautājumus sadarbībā ar saviem līdzcilvēkiem; aizstāvēt, argumentēt, pārliecināt un ar savu paša piemēru veicināt ētisko vērtību ievērošanu un veicināšanu sabiedrībā.

Kompetences

Iekļaujoties dažādu institūciju un iestāžu darbā, iegūtās zināšanas palīdzēs studentiem demonstrēt un apliecināt profesionālu un ētisku rīcību. Ar savu personīgo piemēru studenti attīstīs un pilnveidos šo iestāžu ētisko vidi, kompetenci, profesionālismu un labo slavu. Iegūtās zināšanas veicinās labu valsts pārvaldi, kas izpaudīsies savstarpējā cieņā ar darba biedriem, sabiedrību un iespējamajiem klientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsOlafs Brūvers
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsOlafs Brūvers