Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Daiga Behmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_008LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Sociālā farmācijaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409855
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas
Mērķis:
Students gūst zināšanas par farmācijas politiku un farmācijas sistēmu regulāciju Eiropas Savienībā, farmaceitiskā tirgus aspektiem, tā regulāciju, globalizācijas tendencēm, valsts lomu farmaceitisko produktu tirgus regulācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Farmaceitisko produktu tirgus: raksturojums, globalizācijas tendences, tirgus segmenti, dalībniekiLekcijas2.00auditorija
2Farmaceitisko produktu tirgus analīzeNodarbības2.00auditorija
3Farmācijas nozares raksturojums un regulācijaLekcijas2.00auditorija
4Farmāciju reglamentējošo normatīvo aktu analīzeNodarbības2.00auditorija
5Zāļu politikas un tās veidošanas principiLekcijas2.00auditorija
6Zāļu politikas salīdzinošā analīze un novērtēšanaNodarbības2.00auditorija
7Zāļu kompensācijas sistēmu mērķi, uzdevumi, uzbūves principiLekcijas2.00auditorija
8Zāļu kompensācijas sistēmu analīzeNodarbības2.00auditorija
9Zāļu izmaksas ierobežojoši pasākumi, pieprasījuma un piedāvājuma aspekti, cenas veidošanās zāļu tirgūLekcijas2.00auditorija
10Zāļu izmaksu salīdzinošā analīzeNodarbības2.00auditorija
11Zāļu ekonomiskās novērtēšanas principi un pielietošanaLekcijas2.00auditorija
12Zāļu ekonomiskā novērtēšanaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Problēmsituāciju analīze Datu analīze un novērtēšana Politikas dokumentu analīze
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte interaktīvo lekciju laikā Situāciju uzdevumu risināšana nodarbībās Patstāvīgā darba prezentācija Atbilžu pareizība rakstveida testā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprast farmācijas politikas veidošanas principus un farmācijas sistēmas vietu valstu sociālās drošības sistēmās, farmācijas politikas saturu Izprast farmācijas politikas mērķus un uzdevumus Izprast farmaceitiskā tirgus globālos aspektus, attīstības tendencies un izaicinājumus, nepieciešamību sabalansēt farmaceitiskās industrijas un sabiedrības veselības mērķus Izprast farmācijas nozares regulāciju Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Izprast farmaceitiskā tirgus regulācijas aspektus un valsts lomu regulācijā Izprast zāļu cenu veidošanās aspektus Apgūt zāļu izmaksas ietekmējošos faktorus
Prasmes:Noteikt farmācijas sistēmu mērķus un uzdevumus Analizēt farmācijas sistēmu darbību pēc to galvenajiem raksturojošiem rādītājiem Analizēt farmācijas sistēmas rezultatīvos rādītājus Analizēt farmaceitiskā tirgus elementus, attīstības tendences Salīdzināt dažādu valstu zāļu tirgus attīstību Noteikt zāļu izmaksas ietekmējošos faktorus, to ierobežošanas iespējas Noteikt slimnīcu zāļu sagādes sistēmu uzdevumus un veidošanas principus Noteikt zāļu kompensācijas sistēmu uzdevumus un veidošanas principus Identificēt un pamatot izpētei farmācijas sistēmu problēmjautājumus Izvērtēt farmācijas sistēmu darbības atbilstību to mērķa rādītāju sasniegšanā
Kompetences:Izstrādāt farmācijas politikas mērķus, uzdevumus. struktūru Noteikt farmācijas sistēmas attīstības uzdevumus Piedalīties farmācijas sistēmu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē Veikt zāļu tirgus analīzi Veidot zāļu sagādes sistēmas ārstniecības iestādes līmenī Sagatavot priekšlikumus zāļu cenu regulācijai Sagatavot priekšlikumus zāļu izmaksas ietekmējošo faktoru darbībai Piedalīties pētniecības projektos farmācijas jomā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E.Mossialos, M.Mrazek, T.Walley „Regulating Pharmaceuticals in Europe: Striving for Efficiency, Equity and Quality, European Observatory n Health Systems and Policies, 2004, www.euro.who.int/document/e83015.pdf
2Drugs and money: Prices, affordability and cost containment, 7th edition, 2003, WHO; http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4912e/
Papildus literatūra
1Priority Medicines for Europe and the World update Report, 2013, http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en
Citi informācijas avoti
1http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/
2www.who.int/medicines/
3http://whocc.goeg.at