Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Kaija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_035LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kaija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.
Mērķis:
Veidot studējošo zināšanas un izpratni par terminoloģijas pamatprincipiem un pareizu latviešu valodas lietošanu farmācijas terminoloģijā, kas ietver valodas prasmju un iemaņu pilnveidi, kuras veicinātu profesionālo izaugsmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Terminoloģija kā zinātne, tās saistība ar dažādām nozarēm, t. sk. farmāciju.Nodarbības1.00auditorija
2Terminu lietojuma jomas farmācijā, saskaņotas terminoloģijas praktiskā nozīme.Nodarbības1.00auditorija
3Terminu rašanās. Terminoloģijas avoti: vārdnīcas, normatīvie akti u.c.Nodarbības1.00auditorija
4Termina vieta farmācijas nozares tekstā, tā attiecības ar citiem teksta elementiem.Nodarbības1.00auditorija
5Terminoloģijas izstrādes valodiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
6Valodas līmeņu nozīme farmācijas terminoloģijas izstrādē.Nodarbības1.00auditorija
7Terminoloģijas izstrādes starpvalodiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
8Citu valodu ietekme uz farmācijas terminoloģiju latviešu valodā.Nodarbības1.00auditorija
9Terminoloģijas izstrādes ārpusvalodiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
10Terminoloģijas izstrādes ārpusvalodisko principu ievērošana farmācijas terminoloģijā latviešu valodā.Nodarbības1.00auditorija
11Termina vērtēšanas kritēriji.Nodarbības1.00auditorija
12Farmācijas terminu vērtēšana dažādos tekstu veidos.Nodarbības1.00auditorija
13Terminu tulkošanas jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
14Farmācijas tekstu tulkošana un tulkojuma vērtēšana: terminoloģiskais aspekts.Nodarbības1.00auditorija
15Terminoloģijas lietojums saziņā ar nespeciālistiem: farmaceits un klients.Nodarbības1.00auditorija
16Farmācijas terminoloģija speciālistu un nespeciālistu valodā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu; terminu skaidrojums un analīze; diskusijas individuāli un grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un diskusijās. Kvalitatīvi izpildīti mājasdarbi. Kursa beigās – rakstveida gala pārbaudījums ar teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs: izprast farmācijas terminoloģijas rašanās un lietojuma dažādus aspektus; atpazīt atbilstošus terminoloģijas avotus; novērtēt un analizēt farmācijas terminu lietojumu dažādos tekstos.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: vērtēt un rediģēt farmācijas tekstus terminoloģiskā aspektā; lietot pareizu terminoloģiju, tulkojot farmācijas nozares tekstus no citām valodām; lietot prof. leksiku saskarsmē un komunikācijā ar klientu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izprast un lietot medicīnas un farmācijas terminoloģiju latviešu valodā, lietot iederīgu farmācijas terminoloģiju dažādos tekstos un veidot veiksmīgu komunikāciju ar klientu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Valentīna Skujiņa. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga : Zinātne, 1993.
Papildus literatūra
1Biksone, G. Solis pa solim pacientu konsultēšanā : rekomendācijas pareizai zāļu lietošanai un pacienta izglītošanai. Rīga : Aptieku apvienība, 2016. 561 lpp.
Citi informācijas avoti
1Vārdnīcas un terminu datubāzes tiešsaistē:
2www.letonika.lv
3termini.lza.lv
4www.tezaurs.lv
5termini.letonika.lv
6termini.vvc.gov.lv
7Interneta vietnes, kurās plaši izmantota farmācijas terminoloģija:
8www.neslimo.lv
9farmacija-mic.lv