Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Mauriņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_003LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmācija; Sociālā farmācijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Mauriņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Baiba Mauriņa
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas pasaules un Latvijas vēsturē.
Mērķis:
1. Iepazīt un izprast farmācijas attīstības gaitu Eiropā, sākot no V gadsimta līdz XX gadsimtam. 2. Apgūt farmācijas attīstību Baltijā un Rīgas aptieku vēsturi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zāles, indes un pretindes senajā pasaulē: Indija, Ķīna, Ēģipte.Lekcijas1.00auditorija
2Farmācija un medicīna senajā Grieķijā un Romā. Galēns.Lekcijas1.00auditorija
3Alķīmija. Jatroķīmijas laikmets (XV – XVII gs.) Eiropā. Paracelzs.Lekcijas1.00auditorija
4Ķīmijas un farmācijas attīstības tendences XVII un XVIII gadsimtā Eiropā. Flogistona un antiflogistona teorijas laikmets Eiropā. Antuans Lavuazjē.Lekcijas1.00auditorija
5Ķīmijas un farmācijas attīstības tendences XVII un XVIII gadsimtā Eiropā. Karls Vilhelms Šēle. Homeopātija.Lekcijas1.00auditorija
14Farmācijas attīstība Baltijā no vissenākajiem laikiem līdz XIX gadsimtam.Nodarbības1.00auditorija
15Farmācijas attīstība Baltijā no XIX gadsimta līdz XX gadsimta vidum.Nodarbības1.00auditorija
16Medicīna un farmācija senajā pasaulē: senā Indija, senā Ēģipte, senā Ķīna un senā Grieķija. Hipokrāts. Farmācija senajā Romā.Nodarbības1.00auditorija
17Arābu laikmets zinātnē VII – XII gadsimtā. Klasiskie viduslaiki Eiropā XIII – XV gadsimtā.Nodarbības1.00auditorija
18Kristietības iesakņošanās Eiropā un tās ietekme uz zinātnes attīstību.Nodarbības1.00auditorija
19Jatroķīmijas periods farmācijā Eiropā XV – XVII gadsimtā. Pirmās aptiekas Krievijā XVI gs. otrajā pusē. Flogistona teorija. Homeopātija.Nodarbības1.00auditorija
20Antiflogistona ķīmijas laikmets. Izomorfisma, stehiometrijas un elektroķīmijas atklāšana. Fitoķīmijas attīstība.Nodarbības1.00auditorija
21Ķīmisko elementu atklāšana. Farmācija XIX gadsimta pirmajā pusē.Nodarbības1.00auditorija
22Zāļu vielu organiskās sintēzes pirmsākumi. Zāļu formu attīstības gaita. Farmācija XIX gs. otrajā pusē un XX gadsimta sākumā.Nodarbības1.00auditorija
23Medicīnas pirmsākumi Rīgā.Nodarbības1.00auditorija
24Aptieku pirmsākumi un bilance Rīgā un Latvijā gadsimtu gaitā. Senā aptieka, aptiekārs, tā tiesības un pienākumi.Nodarbības1.00auditorija
25Lielā jeb Rātsaptieka. Mazā jeb Ziloņa aptieka. Kaļķu ielas aptieka.Nodarbības1.00auditorija
26Zaļā, Priekšpilsētas, Kroņa, Zilā, Klīversalas, Jēzus baznīcas un Vecpilsētas aptieka.Nodarbības1.00auditorija
27Prevo, Gulbja, Brieža, Lauvas un Lastādijas aptieka.Nodarbības1.00auditorija
28Semestra ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
6Medicīna un farmācija senajā Indijā, Ķīnā, Ēģiptē un Grieķijā. Hipokrāts. Farmācija senajā Romā. Galēns Farmācija un medicīna viduslaiku Eiropā – klosteru medicīna, alķīmija, jatroķīmija. Parcelzs.Lekcijas1.00auditorija
7Ķīmijas un farmācijas attīstība Eiropā XVII gadsimta otrajā pusē un XVIII gadsimtā laikā. Flogistona teorija. Francija. Antuans Lorans Lavuazjē. Antiflogistona teorija.Lekcijas1.00auditorija
8Eiropa XVIII gadsimtā. Homeopātija. Zviedrija. Karls Vilhems Šēle. Alkaloīdu atklāšana.Lekcijas1.00auditorija
9Botānikas rašanās un attīstība Eiropā. Augu sistemātikas radītājs Karls Linnejs.Lekcijas1.00auditorija
10Aptieku pirmsākumi Rīgā un Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
11Pirmās 20 vecākās Rīgas aptiekas.Nodarbības1.00auditorija
12Rīgas ievērojamākie aptiekāri.Nodarbības1.00auditorija
13Ievērojamie Latvijas farmaceiti.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem patstāvīgi jāiepazīstas ar Vecrīgā izvietotajām senajām Rīgas aptiekām.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Lekciju un nodarbību apmeklējums. 2. 13 rakstiski kontroldarbi pilna laika studējošajiem, 4 rakstiski kontroldarbi nepilna laika studējošajiem. 3. Akumulējošais eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais: 1. Mācēs sistematizēt galvenos farmācijas attīstības periodus Eiropā un Baltijā. 2. Mācēs izskaidrot ievērojamāko zinātnieku ieguldījumu farmācijas attīstībā. 3. Spēs orientēties Rīgas pirmo 20 aptieku vēsturē.
Prasmes:Studējošais spēs izskaidrot farmācijas izcelsmi un pamatot tās attīstību dažādos laika periodos, novērtējot atsevišķu zinātnes teoriju un sasniegumu ietekmi uz farmāciju.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs spējīgs izprast un novērtēt farmācijas attīstības virzību cauri gadsimtiem un spēs saskatīt ciešo vēsturisko saikni starp farmācijas attīstības gaitu Eiropā un Latvijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Šidlovska V., B.Mauriņa, I.Smiltena, V.Pirsko. Senās Rīgas aptiekas. – Rīga: Nordik, 2005. – 192 lpp.
2Vīksna A. Vecās aptiekas. Rīga: Zinātne, 1993., 160 lpp.
3No Grindeļa līdz mūsdienām. – Rīga: Nordik, 1996. – 360 lpp
Papildus literatūra
1Blūmentāls D. Materiāli farmācijas vēsturei. – Latvijas farmaceitu žurnāls, 1927.-1931.
2Zinātniski praktisks un informatīvs farmacijas žurnāls „Materia Medica
Citi informācijas avoti
1Latvijas farmaceitu žurnāls 1925-1944.
2Schmitz R. Geschichte der Pharmazie.- Eschborn: Govi-Verlag, 2005. – 1237 S
3Семенченко В.Ф. История фармации. Учебное пособие. – Москва: ИЦК «МарТ»; Ростов н/Д: Изд.центр «МарТ», 2003. – 640 с.