Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Mihails Gerčikovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_041LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Mihails Gerčikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, -, -, 67613517
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.
Mērķis:
Mērķis: 1) iepazīstināt studentus ar farmakoloģijas zinātni, tās uzdevumiem, lomu mūsdienu medicīnā; 2) iepazīstināt studentus ar vispārīgās farmakoloģijas terminoloģiju un bāzes jēdzieniem; 3) izskatīt farmakoloģijas informācijas meklēšanas un lietošanas iespējas; 4) izskatīt speciālās farmakoloģijas ietvaros sekojošas tēmas: a) kardioloģijas terapijā lietojamie medikamenti; b) pulmonoloģijas terapijā lietojamie medikamenti; c) sāpju aprūpē lietojamie medikamenti; d) neiroloģijas terapijā lietojamie medikamenti.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgā farmakoloģija. Terminoloģija un bāzes jēdzieni.Nodarbības1.00auditorija
2Informācijas meklēšanas un lietošanas iespējas.Nodarbības1.00auditorija
3Speciālā farmakoloģija. Kardioloģijas terapijā lietojamie medikamenti.Nodarbības1.00auditorija
4Speciālā farmakoloģija. Pulmonoloģijas terapijā lietojamie medikamenti.Nodarbības1.00auditorija
5Speciālā farmakoloģija. Sāpju aprūpē lietojamie medikamenti.Nodarbības1.00auditorija
6Speciālā farmakoloģija. Neiroloģijas terapijā lietojamie medikamenti.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana. Studentu referāti par attiecīgo nodarbību tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā sekmīgi nokārtoti regulāri testi un nodarbību apmeklējums. Gala pārbaudījums – tests par Farmakoloģijas pamatu un Klīniskās farmakoloģijas studiju kursu saturu daudzatbilžu (MCQ) testa veidā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis farmakoloģisko grupu klasifikāciju, farmakoloģisko grupu preparātus un to darbības mehānismus un indikācijas. Studējošais pārzinās medikamentozās terapijas riskus un ieguvumus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs: 1. Klasificēt farmakoloģiskās grupas; 2. Atpazīt farmakoloģisko grupu preparātus; 3. Aprakstīt to darbības mehānismus un indikācijas; 4. Novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā; 5. Vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus; 6. Interpretēt profesionālu informāciju par zālēm.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi: • atbilstoši konkrētajai situācijai izvērtēt nozīmētos medikamentus, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi; • balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli, un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību; • patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā; • parādīt praksē zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU e-studijas lekciju materiāls
2Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. – 4. papildinātais izdevums Rīga, Zāļu infocentrs (ZIC), 2011. – 896 lpp.
3Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. 12th ed. McGraw-Hill Professional, December 13, 2011, 1248 pages | ISBN-10: 0071764011 | ISBN-13: 978-0071764018
4Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th edition. Joseph DiPiro, Robert L. Talbert, Gary Yee, Gary Matzke, Barbara Wells, L. Michael Posey. McGraw-Hill Medical, April 4, 2011, 2700 pages. | ISBN-10: 0071703543 | ISBN-13: 978-0071703543
Papildus literatūra
1Clinical Pharmacology, 11th edition. Peter N. Bennett, Morris J. Brown, Pankaj Sharma. Churchill Livingstone, 2012, 680 pages. ISBN: 9780702040849
2Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12ed. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. Onlain Edition, 2012
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www. EMCDDA.europa.eu/
3www. euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika