Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Purviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par nervu sistēmas slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, medikamentozās ārstēšanas principiem, problēmām un profilakses iespējām.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
• definēt svarīgāko saslimšanu cēloņus, patoģenēzi, simptomātiku un ārstēšanas iespējas;
• izprast zāļu lietošanas īpatnības psihisko traucējumu ārstēšanā;
• zināt medikamentu kombinēšanas iespējas dažādu simptomu gadījumā, biežākās blakusparādības un to novēršanas iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• aprakstīt farmakoterapeitisko grupu preparātus;
• formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības;
• pamatot un argumentēt savu viedokli par izvēlēto ārstēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• izmantot teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā un klīniskajā farmakoloģijā;
• izvēlēties atbilstoši konkrētajai situācijai piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi par samērojamām izmaksām;
• izmantot teorētiskās pamatzināšanas farmakoterapijā, medikamentu kombinēšanā un aizvietošanā;
• prast izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus;
• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā;
• parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.