Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Ētika

Mērķis

Sniegt studentiem sistematizētu priekšstatu un pamatzināšanas par filozofiskās domas vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā. Attīstīt patstāvīgas domāšanas prasmes, spējas un drošību katram studentam iegūt savu pārliecību par pasauli kopumā un savu vietu kā indivīdam tajā. Iepazīstināt studentus ar galvenajiem filozofijas virzieniem, kategorijām, konceptiem, teorijām, kā arī pagātnes un tagadnes filozofu portretiem. Savukārt, Ētikas apguvē (kā praktiskā filozofija) veidot studentos pamatzināšanas un izpratni par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē. Attīstīt prasmes analizēt un risināt sarežģītas konflikta situācijas cilvēku attiecībās, sniegt zināšanas par ētiku valsts pārvaldē un citās jomās. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnisko pētījumu ētiku – kā medicīnas jomā, tā arī pārējās nozarēs, kas skar modernās tehnoloģijas un cilvēka izpēti.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa "Filozofija" apguves rezultātā studenti zinās atpazīt, definēt un aprakstīt nozīmīgākos filozofijas virzienus un kategorijas pasaulē un Latvijā; nosaukt ievērojamākos pārstāvjus filozofijas attīstības vēsturē un paskaidrot šo pārstāvju galvenās atziņas un ieguldījumu filozofijā; secīgi sakārtot un novērtēt filozofijas vēsturē esošos attīstības posmus līdz šodienai; izskaidrot un izteikties par dažādiem filozofijas jautājumiem, kas skar indivīdu un sabiedrību kopumā.
Studiju kursa "Ētika" apguves rezultātā studenti zinās identificēt un nosaukt nozīmīgākos ētikas virzienus un darbības jomas; raksturot un aprakstīt galvenos ētikas principus, vērtības un normas; paskaidrot un izklāstīt ētikas kategorijas, parādīt un uzskaitīt to pielietojumu sabiedrībā un profesionālajā darbā, kā arī atpazīt, novērtēt un norādīt uz ētisko aspektu gadījumiem, kas izraisa dilemmas, interešu konfliktus, iespējamas korupcijas riskus un citas problēmas.

Prasmes

Spēs izmantot savas iegūtās zināšanas filozofijā, lai izskaidrotu, novērtētu un risinātu praktiskā veidā filozofijas dažādos aspektus un jautājumus savā profesionālajā darbā un sabiedrībā; diskutēt, aizstāvēt un loģiski pamatot savu filozofisko domu, atziņu un pārliecību; atklāt, analizēt un attīstīt jaunas atziņas un pieeju dažādiem jautājumiem ikdienas darbā un dzīvē, nebaidoties izteikt arī kritiku un šaubas.
Studenti spēs pielietot iegūtās zināšanas Ētikā praktiskā veidā; ieraudzīt un analizēt ētiskos aspektus dažādās darbības jomās un situācijās; pieņemt attiecīgus lēmumus un rīkoties atbilstoši ētisko vērtību, principu un normu prasībām; prasmīgi izskaidrot, demonstrēt un risināt ētiskos jautājumus sadarbībā ar saviem līdzcilvēkiem; aizstāvēt, argumentēt, pārliecināt un ar savu paša piemēru veicināt ētisko vērtību ievērošanu un veicināšanu sabiedrībā.

Kompetences

Iegūtās zināšanas filozofijā palīdzēs studentiem iekļauties sabiedrībā notiekošo sociālo un politisko pārmaiņu un attīstības procesos; veicinās teorētisko zināšanu praktisko pielietošanu profesionālajā darbā un vidē. Studenti būs sagatavoti izteikt savu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, nebaidoties izteikt arī kritiku, pamatojot to ar savas pārliecības argumentiem.
Iekļaujoties dažādu institūciju un iestāžu darbā, iegūtās zināšanas ētikā palīdzēs studentiem demonstrēt un apliecināt profesionālu un ētisku rīcību. Ar savu personīgo piemēru studenti attīstīs un pilnveidos šo iestāžu ētisko vidi, kompetenci, profesionālismu un labo slavu. Iegūtās zināšanas veicinās labu valsts pārvaldi, kas izpaudīsies savstarpējā cieņā ar darba biedriem, sabiedrību un iespējamiem sadarbības partneriem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligātsHelmuts Caune
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsHelmuts Caune
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsHelmuts Caune
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligātsHelmuts Caune
Uzturs, RFU2BakalaursObligātsHelmuts Caune
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN7BakalaursObligāts