Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Olafs Brūvers

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_037LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofijas vēstureMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas
Mērķis:
Sniegt studentiem sistematizētu priekšstatu un pamatzināšanas par filozofiskās domas vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā. Attīstīt patstāvīgas domāšanas prasmes un spēju katram studentam iegūt savu pārliecību par pasauli kopumā un savu vietu kā indivīdam tajā. Iepazīstināt studentus ar galvenajiem filozofijas virzieniem, kategorijām,konceptiem, teorijām, kā arī pagātnes un tagadnes filozofu portretiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Filozofijas jēdziens, raksturojums un pamatjautājumi; Filozofijas vēsturiskās attīstības vispārējs apskats, izziņas processLekcijas1.00auditorija
2Filozofijas tradīcijas pirmsākumi un attīstība; Antīkā filozofija, senie Rietumi; Grieķu klasiskā filozofija - Taless, Pitagors, Heraklīts, Demokrīts, Sokrāts, Platons, Aristotelis; Senās Romas filozofi - Cicerons, Hipātija, Marks Aurēlijs, Seneka ; Antīkā filozofija, senie Austrumi – Indija, Ķīna, Japāna, arābu filozofiLekcijas2.00auditorija
3Galvenie filozofijas pamatjautājumi (kas ir cilvēks, lietu izcelšanās, būtība, prāts, domāšana, loģika, taisnība, tiesības, tikums, aksioloģija, gnozeoloģija, ontoloģija, un c.) Antīkajā filozofijā - ievērojamākie domas paudēji, viņu ideju izvērtējums, kritikaNodarbības2.00auditorija
4Viduslaiku filozofija un tās galvenie pārstāvji; Baznīcas un reliģijas loma viduslaiku periodā no 5 gsm. līdz 15. gsm. sākumam; Baznīcas politiskā un reliģiskā vara, inkvizīcija; Galvenie viduslaiku filozofijas pārstāvji Sv. Augustīns (354 -430) Akvīnas Toms (1225 - 1274); Viduslaiku sholastika - izglītības un filozofiskās domas centriLekcijas1.00auditorija
5Viduslaiku filozofu domas un darbības izvērtējums; Baznīcas un laicīgās varas (politikas) ciešās saistības un sadarbības negatīvo seku kritisks izvērtējums un atziņas arī mūsdienu pasauleiNodarbības1.00auditorija
6Renesanses laikmeta filozofija,ievērojamākie pārstāvji;Renesanses laikmeta ietekme un nozīme uz filozofijas un sabiedrības attīstības procesiemLekcijas1.00auditorija
7Ievērojamāko Renesanses laikmeta pārstāvju tiesību filozofijā, zinātnē, mākslā, tehnikas attīstībā, reliģijas zinātnē un literatūrā izvērtējums un iegūtās atziņasNodarbības2.00auditorija
8Jauno laiku filozofija, tās virzieni un ievērojamākie pārstāvji; Apgaismības laikmets, empīrisms un racionālisms, zinātnes un tehnikas revolūcija, galvenie filozofiskās domas pārstāvjiLekcijas1.00auditorija
9Nozīmīgāko Empīrisma un Racionālisma pārstāvju filozofiskās domas izvērtējums, pozitīvais un negatīvais, gūtās atziņasNodarbības1.00auditorija
10Apgaismības laikmets: Vācu klasiskā filozofija un tās ievērojamākie pārstāvji; Klasiskās vācu filozofijas iespaids uz filozofijas turpmāko attīstību pasaulēLekcijas1.00auditorija
11Empīrisma un racionālisma sabalansēta nozīme izziņas procesā; Imanuels Kants, Artūrs Šopenhauers, Johans Gotlībs Fihte, Fridrihs V.J. Šellings, Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgelis - iegūtās atziņas un to kritiska izvērtēšanaNodarbības1.00auditorija
12Filozofijas pēcklasiskais periods; No Hēgeļa filozofijas līdz Marksisma filozofijaiLekcijas1.00auditorija
13Hēgeļa mantojums un tā iespaids uz filozofiskās domas attīstību - Ludvigs fon Feierbahs, Kārlis Markss un Fridrihs Engels – sociālisma un komunisma ideju autori; Marksisma-ļeņinisma ideoloģijas izplešanās pasaulē un šodienas situācija; Kritisks izvērtējums un gūtās atziņasNodarbības1.00auditorija
14Dzīves filozofijas un Eksistenciālisma filozofijas galveno pārstāvju sniegtās atziņas - F.Nīče, S.Kirkegors, Žans Pols Sartrs , Martins Heidegers Albērs Kamī Ludvigs Vitgenšteins un citiLekcijas1.00auditorija
15Dzīves jēgas un eksistences nozīmes meklējumi, idejas, kritiskas izvērtējums; Individuālas atziņas, pamatojumiNodarbības1.00auditorija
1620. gadsimta filozofija. Z.Freids, K.G.Jungs, Ludvigs Vitgenšteins, P.Tillihs. Filozofiskās domas attīstība un tās ievērojamākie pārstāvji Latvijā; Mūsdienu ievērojamākie filozofi LatvijāLekcijas1.00auditorija
17Filozofiskās domas Latvijā attīstības un ievērojamāko pārstāvju kritisks izvērtējums - Jaunlatvieši un Jaunstrāvnieki, idejas, kopīgais un atšķirīgais; Ievērojamākie pārstāvji Milda Paleviča, Zenta Mauriņa, Pauls Dāle, Pauls Jurevičs, Teodors Celms, Roberts Vipers, Rihards Rudzītis, Jānis Poruks;Mūsdienu Latvijas filozofu atziņas un ieguldījums.Nodarbības1.00auditorija
18Modernisms filozofijā; Mūsdienu (postmodernisma) filozofijas aktualitātes Latvijā un pasaulē; Filozofijas nozīme cilvēka un valsts varas savstarpējās attiecībās; Praktiskā filozofija - Ētika, tās pielietojums, problēmas, risinājumiLekcijas1.00auditorija
19Filozofijas kritika; Kritikas nepieciešamība, iespējas un tiesības; Kritikas un iecietības aspekti modernā sabiedrībā ar tās dažādību; Pasniedzēja un studenta savstarpējo attiecību ētika ideju un domu apmaiņas procesā (filozofijā); Problēmas un risinājumi; Iegūto atziņu izvērtējums un kritika filozofijas kursāNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Regulāra lekciju apmeklēšana,aktīva līdzdalība lekciju un semināru nodarbībās;pozitīvinovērtēts referāts un tā prezentācijapraktiskajās nodarbībās (semināros), kā arīsekmīginokārtots rakstiskais gala pārbaudījums, eksāmens.
Vērtēšanas kritēriji:
Balstoties uz lekciju, praktisko nodarbību un patstāvīgā darbā gūtajām zināšanām, studiju kursa apguves laikā studentiem jāizstrādā rakstu darbs (referāts) par kādu no filozofijas aktuāliem jautājumiem. Rakstu darba apjoms no 3 – 5 lpp. un tajā tiks vērtēta studenta spējas pielietot savā darbā iegūtās zināšanas, kā arī veikt izvēlētās tēmas (problēmas) analīzi. Rakstu darba neiesniegšana norādītajos laikos bez attaisnojoša iemesla samazinās gala atzīmi. Kursa beigu pārbaudījums ir rakstisks tests. Gala atzīme tiks vērtēta 10 ballu sistēmā. Priekšnosacījumi sekmīgam kursa nobeigumam ir regulāra lekciju apmeklēšana, aktīva līdzdalība lekciju un semināru nodarbībās, sekmīgi aizstāvēts rakstu darbs-referāts un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:atpazīt, definēt un aprakstīt nozīmīgākos filozofijas virzienus un kategorijas pasaulē un Latvijā; nosauktievērojamākos pārstāvjus filozofijas attīstības vēsturē unpaskaidrotšo pārstāvju galvenās atziņas un ieguldījumu filozofijā;secīgi sakārtot un novērtētfilozofijas vēsturē esošos attīstībasposmus līdz šodienai; izskaidrot un izteikties par dažādiem filozofijas jautājumiem, kas skarindivīdu un sabiedrību kopumā.
Prasmes:izmantot savas iegūtās zināšanas, lai izskaidrotu, novērtētu un risinātupraktiskā veidā filozofijas dažādos aspektus un jautājumus savā profesionālajā darbā un sabiedrībā;diskutēt, aizstāvēt un loģiskipamatot savu filozofisko domu, atziņu un pārliecību;atklāt,analizēt un attīstīt jaunas atziņas un pieeju dažādiem jautājumiem ikdienas darbā un dzīvē, nebaidoties izteikt arī kritiku un šaubas.
Kompetences:iegūtās zināšanas palīdzēs studentiem iekļauties sabiedrībā notiekošo sociālo un politisko pārmaiņu un attīstības procesos; veicinās teorētisko zināšanu praktisko pielietošanu profesionālajā darbā un vidē. Studenti būs sagatavoti izteikt savu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, nebaidoties izteikt arī kritiku, pamatojot to ar savas pārliecības argumentiem..
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bēringers, H., Kas ir Filosofija?,Rīga, 1995.
2Filozofijas Atlants, Attēli un Teksti, Zvaigzne ABC, Rīga,2000.
3Harrington, R.L., editor „Companion to the Philosophers”, Blackwell, 2001.
4Kūle, M., Kūlis, R., „Filosofija”, 3. izd., Zvaigzne ABC, Rīga, 1998. – 2000.
5Antīkā un viduslaiku filozofija, Zvaigzne ABC, Rīga, 1997.
6Rietumeiropas filozofija 14. gs. – 18. gs., Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
7Kuncmanis, P.,Burkarts,F.P.,Vīdemanis F., „Filozofijas atlants”,Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
8Ness, A., Heukellands P.I., „Dzīves filozofija”, Norden-Press, 2001.
9Solomon, R. C., Introducing Phylosophy, Harcourt College Publishers, 2001.
10Vilks, A.,„Pasaules filozofija: Antoloģija”, 1. daļa,Rīga, 2000.
11Vilks, A.,„Pasaules filozofija: Antoloģija”,2. daļa, Rīga, 2001.
12Vilks, A.,„Filozofija Latvijā: Antoloģija”,2. daļa, Rīga, 2002.
Papildus literatūra
1Ameriks, Karl „Kant and the historical turn: philosophy as critical interpretation”, Oxford University Press, 2006.
2Berlin, Isaiah „Russian thinkers”, 2nd ed., Penguin Books, 2008.
3Braiens Megi, Filozofijas Vēsture,Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
4Heil, John „Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction”, Second edition, London, New York, Routledge Press, 2005.
5Honderich, Ted „The Oxford Companion to Philosophy”, Oxford University Press, 2005.
6Klīve, V.V., Gudrības ceļos, Rīga, 1996.
7Macintyre, Alasdair „The Unconscious: A Conceptual Analysis”, London, New York, Routledge Press, 2004.
8Ness, A., Dzīves filozofija, Norden, Rīga, 2001.
9Stumpf, S., „Philosophy: History and Problems”, 1989.
Citi informācijas avoti
1Philosophy Timeline: Greek, Roman Timeline, Middle Ages, Renaissance, Enlightenment
2Industrial Revolution Modern Timeline, (īpaši labi un interesanti izveidota vēstures atskaite) http://www.wadsworth.com/philosophy_d/special_features/time…
3Tērbatas universitāte Latvijas zinātnes un kultūras kontekstā, Prof. Jānis Stradiņš, Latvijas Vēstnesis, Nr. 26 (2791), 18.02.2003. http://www.lettonia.lv/?lapa=publik&sid=4&id=18
4Žans Fransuā Liotārs, Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām, Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs, 2008.
5http://www.satori.lv/raksts/1981/Ieva_Gintere/ZF_Liotara_mo…