Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anželika Berķe-Berga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_164LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Ekonomika; Finanses un kredītsMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anželika Berķe-Berga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mikroekonomika, makroekonomika, grāmatvedības pamati, matemātika, angļu valoda.
Mērķis:
Attīstīt studentu izpratni par uzņēmumu un valstu finansēm, sniegt ieskatu par finanšu analīzi uzņēmumā, naudas plūsmas novērtēšanu, finanšu pārskatiem, kā arī valsts finansēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Uzņēmuma funkcionēšanas vide un darbības galvenie principi. Budžeta plānošana. Naudas vērtība laikā. Pašreizējā vērtība, nākotnes vērtība.Lekcijas2.00auditorija
2NPV, IRR. Naudas plūsma, tās novērtēšanas metodes. Annuitāte.Lekcijas1.00auditorija
3Naudas vērtības izmaiņas laika gaitā. Naudas plūsmas vērtēšana ar mainīgiem elementiem. Annuitātes novērtēšana. Uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
4Finanšu pārskatu analīze. Uzņēmuma finansēšanas avoti. Uzņēmuma kapitāls, tā struktūra. Aktīvu finansēšana. Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
5PZA. Uzņēmuma peļņa un rentabilitāte. Naudas plūsma, tās novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
6PZA. Uzņēmuma peļņa un rentabilitāte. Naudas plūsma, tās novērtēšana. Grupu darbs.Nodarbības1.00auditorija
7Uzņēmuma finanšu analīze. Finanšu rādītāju grupas. Rentabilitātes un aktivitātes rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
8Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana. Likviditātes, kapitāla un investoru rādītāji. „Du Pont” analīze.Lekcijas1.00auditorija
9Uzņēmumu finanšu rādītāju analīze.Nodarbības2.00auditorija
10Valsts budžets. Valsts ieņēmumi. Nodokļi. Nodokļu slogs. Pārējie valsts ieņēmumu veidi.Lekcijas1.00auditorija
11Valsts izdevumi: sociālā drošība, veselības aprūpe, pārējie izdevumi. Eiropas Savienības budžets un tā plānošana.Lekcijas1.00auditorija
12Valsts budžeta un nodokļu sloga analīze ES valstīs: ieņēmumu un izdevumu struktūra. Praktiski piemēri. Darbs grupās.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Uzņēmuma funkcionēšanas vide un darbības galvenie principi. Budžeta plānošana. Naudas vērtība laikā. Pašreizējā vērtība, nākotnes vērtība.Lekcijas1.00auditorija
3Naudas vērtības izmaiņas laika gaitā. Naudas plūsmas vērtēšana ar mainīgiem elementiem. Annuitātes novērtēšana. Uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
4Finanšu pārskatu analīze. Uzņēmuma finansēšanas avoti. Uzņēmuma kapitāls, tā struktūra. Aktīvu finansēšana. Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
6PZA. Uzņēmuma peļņa un rentabilitāte. Naudas plūsma, tās novērtēšana. Grupu darbs.Nodarbības1.00auditorija
7Uzņēmuma finanšu analīze. Finanšu rādītāju grupas. Rentabilitātes un aktivitātes rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
8Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana. Likviditātes, kapitāla un investoru rādītāji. „Du Pont” analīze.Lekcijas1.00auditorija
9Uzņēmumu finanšu rādītāju analīze.Nodarbības1.00auditorija
11Valsts izdevumi: sociālā drošība, veselības aprūpe, pārējie izdevumi. Eiropas Savienības budžets un tā plānošana.Lekcijas1.00auditorija
12Valsts budžeta un nodokļu sloga analīze ES valstīs: ieņēmumu un izdevumu struktūra. Praktiski piemēri. Darbs grupās.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa gaitā studentiem jāiepazīstas ar uzņēmuma finanšu būtību, rādītājiem, valsts budžetu, kā arī finanšu sektora lomu valsts un uzņēmumu finansēs.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju rezultātu sasniegumu novērtēšana notiks, veicot individuālus aprēķinus, grupu darbus, izstrādājot projektu, kas balstīts uz praktiska rakstura finanšu analīzi, prezentējot projekta un grupu darbu rezultātus un komentējot tos. Kursa beigās studenti raksta eksāmena darbu. 1. Līdzdalība lekcijās – 5% 2. Līdzdalība un darba kvalitāte semināros –10% 3. Kopsavilkumi – 15% 4. Pastāvīgais darbs (projekts) – 20% 5. Eksāmena atzīme – 50%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursā gaitā apgūtās zināšanas studenti varēs pielietot, plānojot gan personīgo, gan arī uzņēmuma budžetu, strādājot privātā biznesā, kā arī valsts sektorā.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie pratīs uztvert finanšu pārskatu datus, kā arī veikt nepieciešamos aprēķinus uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Pratīs orientēties valsts budžeta sastādīšanas principos.
Kompetences:Studenti spēs izskaidrot uzņēmuma rentabilitātes, likviditātes, aktivitātes, kapitāla un produktivitātes rādītājus, aprēķināt naudas plūsmas vērtības, veikt kalkulācijas, kas saistītas ar procentu likmju aprēķināšanu, kā arī veikt uzņēmuma finanšu pārskatu analīzi. Studenti spēs kritiski analizēt valsts budžetu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1S. Brigsa Publiskās finanses (Mācību līdzeklis), Vidzemes Augstskola, 2011, 133 lp.
2I. Dovladbekova, E. Eteris, D. Zelmenis Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija, RSU, 2008, 349 lp.
3O. Kutuzova Finanses un kredīts, Turība, 2012, 224.lp.
4K. Subatnieks Komercsabiedrības naudas plūsma, Drukātava, 2008, 99 lp.
5S. B. Block, G. A. Hirt Foundations of Financial Management 11th Ed., McGraw-Hill, 2005, 687 p.
6R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen Corporate Finance, 8th Ed., McGraw-Hill, 2006, 1028 p.
7L. J. Gitman Principles of Managerial Finance 12th Ed., Pearson International Ed., 2007, 848 p.
Papildus literatūra
1Likums par valsts budžetu 2015.gadam: http://likumi.lv/ta/id/271309-par-valsts-budzetu-2015-gadam
2M. Rurāne Finanšu menedžments, Rīga, RSEBAA, 2006 – 384 lp.
3M. Rurāne Uzņēmuma finanses, Jumava, 2007, 266 lp.
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājaslapa: www.fm.gov.lv
2Rīgas biržas mājaslapa: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?lang=lv
3Eiropas Komisijas mājaslapa: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm