Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Anželika Berķe-Berga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Finanses un kredīts

Mērķis

Attīstīt studentu izpratni par uzņēmumu finansēm, sniegt ieskatu par finanšu analīzi uzņēmumā, naudas plūsmas novērtēšanu, finanšu pārskatiem un finanšu plānošanu.

Priekšzināšanas

Mikroekonomika, makroekonomika, grāmatvedības pamati, matemātika, angļu valoda.

Rezultāti

Zināšanas

Kursā gaitā apgūtās zināšanas studenti varēs pielietot, plānojot gan personīgo, gan arī uzņēmuma budžetu, strādājot privātā biznesā, kā arī valsts sektorā.

Prasmes

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studējošie pratīs uztvert finanšu pārskatu datus, kā arī veikt nepieciešamos aprēķinus uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Pratīs veikt vienkāršu naudas plūsmas prognozēšanu un diskontēšanu, izmantojot Excel.

Kompetences

Studenti spēs izskaidrot uzņēmuma rentabilitātes, likviditātes, aktivitātes, kapitāla un produktivitātes rādītājus, aprēķināt naudas plūsmas vērtības, veikt kalkulācijas, kas saistītas ar procentu likmju aprēķināšanu, kā arī veikt uzņēmuma finanšu pārskatu analīzi. Studenti spēs novērtēt investīciju projektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligāts