Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liāna Orola

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FKK_032LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmācijas ķīmijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liāna Orola
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmācijas ķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inga Urtāne
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskajā, organiskajā un analītiskajā ķīmijā, vēlamas zināšanas fizikā un augstākajā matemātikā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par fizikālās farmācijas teorētiskiem un praktiskiem principiem. Studiju kursa uzdevumi ir attīstīt prasmes izmantot zināšanas par fizikāli ķīmisko procesu un parādību likumsakarībām farmācijā, apgūt vielu fizikāli ķīmisko parametru noteikšanas metodes, interpretēt iegūtos datus, pilnveidot prezentācijas iemaņas, kā arī iemaņas darbam ar zinātniskās informācijas avotiem. Kursā ir apskatīta termodinamika, vielu agregātstāvokļi, fāzes un to pārējas, kinētika, vielu fizikāli ķīmiskās īpašības šķīdumos, kā arī koloidālās sistēmas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Termodinamika. Fāzes un to pārejas. Gāzes un gaistošās vielas.Lekcijas1.00auditorija
2Ievadnodarbība. Drošas darba metodes. Iestājkolokvijs (uzdevumi par koncentrācijas izteiksmes veidiem).Nodarbības1.00laboratorija
3Cietvielas.Lekcijas1.00auditorija
4Laboratorijas darbs: Kalorimetrija.Nodarbības1.00laboratorija
5Zāļu vielu fizikāli ķīmiskās īpašības šķīdumos.Lekcijas1.00auditorija
6Kolokvijs: Termodinamika, fāzes un to pārejas, gāzes un gaistošās vielas, cietvielas.Nodarbības1.00laboratorija
7Šķīdība un šķīšana.Lekcijas1.00auditorija
8Laboratorijas darbs: Skābes disociācijas konstantes noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9Ķīmiskā kinētika. Zāļu vielu ķīmiskā stabilitāte.Lekcijas1.00auditorija
10Laboratorijas darbs: Šķīdības noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
11Koloidālās sistēmas. Virsmaktīvās vielas.Lekcijas1.00auditorija
12Kolokvijs: Zāļu vielu fizikāli ķīmiskās īpašības šķīdumos, šķīdība un šķīšana.Nodarbības1.00laboratorija
13Laboratorijas darbs: Buferšķīdumi.Nodarbības1.00laboratorija
14Laboratorijas darbs: Emulsijas.Nodarbības1.00laboratorija
15Kolokvijs: Ķīmiskā kinētika, zāļu vielu ķīmiskā stabilitāte, koloidālās sistēmas, virsmaktīvās vielas.Nodarbības1.00laboratorija
16Laboratorijas darbs: Krioskopija.Nodarbības1.00laboratorija
17Mutiskais referāts par tēmu, kas saistīta ar fizikālo farmāciju.Nodarbības1.00laboratorija
18Laboratorijas darbu protokolu aizstāvēšana.Nodarbības1.00laboratorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Termodinamika. Fāzes un to pārejas. Gāzes un gaistošās vielas.Lekcijas1.00laboratorija
2Ievadnodarbība. Drošas darba metodes. Iestājkolokvijs (uzdevumi par koncentrācijas izteiksmes veidiem).Nodarbības0.50laboratorija
3Cietvielas.Lekcijas1.00auditorija
4Laboratorijas darbs: Kalorimetrija.Nodarbības0.50laboratorija
5Zāļu vielu fizikāli ķīmiskās īpašības šķīdumos.Lekcijas1.00auditorija
6Kolokvijs: Termodinamika, fāzes un to pārejas, gāzes un gaistošās vielas, cietvielas.Nodarbības0.50laboratorija
7Šķīdība un šķīšana.Lekcijas1.00auditorija
8Laboratorijas darbs: Skābes disociācijas konstantes noteikšana.Nodarbības0.50laboratorija
9Ķīmiskā kinētika. Zāļu vielu ķīmiskā stabilitāte.Lekcijas1.00auditorija
10Laboratorijas darbs: Šķīdības noteikšana.Nodarbības0.50laboratorija
11Koloidālās sistēmas. Virsmaktīvās vielas.Lekcijas1.00auditorija
12Kolokvijs: Zāļu vielu fizikāli ķīmiskās īpašības šķīdumos, šķīdība un šķīšana.Nodarbības0.50laboratorija
13Laboratorijas darbs: Buferšķīdumi.Nodarbības0.50laboratorija
14Laboratorijas darbs: Emulsijas.Nodarbības0.50laboratorija
15Kolokvijs: Ķīmiskā kinētika, zāļu vielu ķīmiskā stabilitāte, koloidālās sistēmas, virsmaktīvās vielas.Nodarbības0.50laboratorija
16Laboratorijas darbs: Krioskopija.Nodarbības0.50laboratorija
17Mutiskais referāts par tēmu, kas saistīta ar fizikālo farmāciju.Nodarbības0.50laboratorija
18Laboratorijas darbu protokolu aizstāvēšana.Nodarbības0.50laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošiem patstāvīgi jāsagatavojas laboratorijas darbiem (darba teorētiskais pamatojums, teorētiskie uzdevumi). Studentiem nepieciešams, bez lekciju materiāliem, iepazīties ar atbilstošām sadaļām obligātā literatūrā. Patstāvīgos darbus students veic ārpus mācību laika.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiks vērtētās studējošā teorētiskās zināšanas, un spēja pielietot teorētiski iegūtās zināšanas praktisko uzdevumu izpildē. Tiks vērtēta studējoša attieksme (apmeklējums, ieinteresētība).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par zāļu vielu termodinamikas un kinētikas pamatprincipiem, zāļu vielu agregātstāvokļiem, fāžu pārējām, fizikāli ķīmiskām īpašībām šķīdumos, kā arī zāļu vielu koloidālām sistēmām.
Prasmes:Izmantojot iegūtās zināšanas, studenti mācēs raksturot zāļu vielu fizikāli ķīmiskās īpašības un pratīs risināt ar fizikālās farmācijas tēmām, piemēram, zāļu vielu stabilitāti, šķīdību, fāžu pārējām, zāļu vielu formulāciju izstrādi saistītas problēmas. Studenti iegūs prasmes interpretēt analīzes rezultātā iegūtos datus, kā arī pratīs meklēt un izmantot informācijas avotus, sadarboties grupā un prezentēt rezultātus.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, spēs pielietot atbilstošas fizikāli ķīmiskās metodes zāļu vielu sekmīgai izpētei un raksturošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data. 91st ed. / editor-in-chief, W. M. Haynes ; associate editor, David R. Lide. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2010. [2260] lpp., (dal. pag.)
2Atkins, P. W. Atkins' physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula. 9th ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, c2010. xxxii, 972 lpp. : il. ISBN 9780199543373
3Physical chemistry : principles and applications in biological sciences / Ignacio Tinoco, Jr. ... [et al.]. 4th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002. xix, 740 lpp. : il. ; 27 cm. ISBN 9780130959430
4A. T. Florence., D. Attwood. Physicochemical Principles of Pharmacy: In Manufacture, Formulation and Clinical Use. 6th ed. London: Pharmaceutical Press, 2016 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
5Y. Qiu, Y. Chen, G. G. Z. Zhang, W. Porter, L. Liu, V. Rao, W. Porter. Developing Solid Oral Dosage Forms: Pharmaceutical Theory and Practice. 1st ed. Elsevier Science & Technology, 2008 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
6S. C. Fox. Pharmaceutics. 1st ed. London: Pharmaceutical Press, 2014 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
7G. Zografi, X. Chen, S. R. Byrn. Solid-State Properties of Pharmaceutical Materials. John Wiley & Sons, 2017 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
8K. A. Connors, S. Mecozzi. Thermodynamics of Pharmaceutical Systems: An Introduction to Theory and Applications. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2010 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
Papildus literatūra
1Student's solutions manual to accompany Atkins' physical chemistry, ninth edition / Charles Trapp, Marshall Cady and Carmen Giunta. New York : W. H. Freeman and Company, 2010. viii, 599 lpp. : il., tab., diagr., sh. ISBN 9781429231282 (brošēts).
2B. Linder. Elementary Physical Chemistry. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010 (e-grāmata, pieejama ProQuest Ebook Central e-grāmatu datubāzē).
3P. Atkins, J. de Paula. Atkins' physical chemistry. 9th ed. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010, 972 p.