Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_196LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.
Mērķis:
Papildināt un padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar fizioterapijas iespējām un izaicinājumiem hronisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos. Pilnveidot klīniskās spriešanas spējas un attīstīt lēmuma pieņemšanu sarežģītās, neierastās klīniskās situācijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Hroniskas saslimšanas un hroniski funkcionēšanas traucējumi – izaicinājumi veselības un sociālajai aprūpei, rehabilitācijas perspektīva, fizioterapijas principi.Nodarbības2.00auditorija
2Hroniskas sāpes.Nodarbības3.00auditorija
3Iegūti neprogresējoši neiroloģiski traucējumi.Nodarbības3.00auditorija
4Progresējoši neiroloģiski traucējumi.Nodarbības3.00auditorija
5Hroniskas kardio-pulmonoloģiskas saslimšanas; cukura diabēts; personas ar amputāciju.Nodarbības4.00auditorija
6Pielāgotu fizisko aktivitāšu integrācija ar ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojumu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana, informācijas sintēze un kopsavilkuma veidošana, gatavojoties semināra nodarbībām. Zinātnisko pierādījumu apkopošana un to pārnešana konkrētā klīniskā uzdevuma kontekstā. Klīnisko vadlīniju lasīšana un rekomendāciju adaptācija individuālājam kontekstam. SFK koncepta pielietošana klīniskās spriešanas procesā, klīniskā uzdevuma kontekstā.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa katra tēma – (1) hroniskas sāpes, (2) iegūti neprogresējoši neiroloģiski traucējumi, (3) progresējoši neiroloģiski traucējumi, (4) hroniskas kardiopulmonoloģiskas saslimšanas, cukura diabēts, personas pēc amputācijas – ietver semināra (sagatavošanas un prezentācijas, dalība diskusijā) un klīniskā gadījuma (sagatavošanas un prezentācijas) uzdevumus, kas tiek vērtēti no 0 – 10. Semināra vērtēšanas kritēriji (literatūras analīze par fizioterapijas koncetuālajiem modeļiem, novērtēšanas un ārstēšana metodēm, pierādījumu apkopošana, dažādu tehnoloģiju salīdzināšana; informācijas sintēze un tekstuāli sasitoša kopsavilkuma izveide; mutiski-vizuāla prezentācija). Dalība diskusijās nodarbībās un semināros (argumentēta veidokļa formulēšana un skaidrošana, radoša pieeja problēmu risināšanā, izpratni un domāšanu veicinošu jautājumu uzdošana). Klīniskā gadījuma uzdevuma analīze (klīniskā spriešanas un lēmumu pieņemšanas process, jaunāko zinātnisko atziņu integrācija un spēja pielāgot individuālajam kontekstam, SFK koncepta lietošana analīzē, ilgtermiņa pakalpojuma plānošana, atbilstošu terapijas mērķu izvirzīšana un formulēšana, spēja pielāgot plānu pacienta mainīgajām vajadzībām; ja klīniskā gadījuma uzdevums ietver teorētisko jautājumu – PICO formulēšana, atslēgas vārdu izvēle un meklēšanas stratēģijas piemērs, tās rezultāti). Gala pārbaudījumus – kumulatīvs eksāmens – vērtējums veidojas no četru tēmu (iepriekš minēto) starpvērtējuma (katrs veido 25%), savukārt, starpvērtējums tiek vērtēts, ņemot vērā semināra ziņojumu (35%), klīniskā gadījuma uzdevumu (50%) un dalību diskusijā (15%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo aktuālos fizioterapijas konceptuālos modeļus un zinātniskos pierādījumus to pamatojumam hronisku sāpju pacientiem, pacientiem ar hroniskām kardio-pulmonoloģiskajām saslimšanām, cukura diabētu, personām ar amputāciju, kā arī pacientiem ar ilgstošiem funkcionēšanas ierobežojumiem pie neprogresējošiem vai progresējošiem neiroloģiskiem bojājumiem. Salīdzina dažādu fizioterapijas novērtēšanas un ārstēšanas tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un efektivitātes zinātniskos pierādījumus iepriekš minētajām pacientu grupām un kopumā personām ar hroniskiem funkcionēšanas traucējumiem. Analizē dažādus ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojuma nodrošināšanas modeļus pacientiem ar hroniskiem funkcionēšanas traucējumiem. Raksturo pielāgoto fizisko aktivitāšu integrāciju ar ilgtermiņa fizioterapijas intervencēm.
Prasmes:Integrē jaunākās atziņas un zinātniskos pierādījumus, SFK konceptu klīniskās spriešanas procesā un lēmumu pieņemšanā pacientiem ar hroniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Atpazīst un analizē kontekstuālos faktorus, to ietekmi un integrē atradni lēmumu pieņemšanas procesā. Rada un plāno ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojumu ilgstošu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, lai sasniegtu terapijas mērķus un pielāgotos pacienta mainīgajām vajadzībām.
Kompetences:Apvieno pieredzi, zināšanas un zinātniskos pierādījumu klīniskās spriešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, lai atbilstoši risinātu kompleksas situācijas fizioterapijas prakses kontekstā ilgstošu funkcionēšanas traucējumu gadījumos. Plāno un vada ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojumus dažādos organizatorajos modeļos, veidojot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes, sociālā dienesta un pacientu organizāciju ietvaros.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Wittink H., Verunt J.A. Physical Rehabilitation for Patients with Chronic Pain. 2014.//In Practical Management of Pain, 47, 642-649.e2
2Rathmell JP, Fields HL. Pain: Pathophysiology and Management. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com.d
3Marchand S. Basic Anatomy and Physiology of Pain Mechanisms. In: Mitra R. eds. Principles of Rehabilitation Medicine New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com.db.rsu.lv/content.aspx?…. Accessed Sep
4Watson JA, Ryan CG, Cooper L, Ellington D, Whittle R, Lavender M, et al. (2019) Pain Neuroscience Education for Adults With Chronic Musculoskeletal Pain: A Mixed-Method Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of Pain (Article in press) : pp
5Kregel J, Meeus M, Malfliet A, Dolphens M, Danneels L, Nijs J, Cagnie B. (2015) Structural and functional brain abnormalities in chronic low back pain: A systematic review. Seminars in Arthritis and Rheumatism 45: 229–237
6Highsmith MJ, Goff LM, Lewandowski AL, Farrokhi S, Hendershot BD, Hill OT et al. (2019) Low back pain in persons with lower extremity amputation: a systematic review of the literature The Spine Journal 19; 552−563 https://doi.org/10.1016/j.spinee.201
7Price KJ, Gordon BA, Bird SR,Benson AC (2016) A review of guidelines for cardiac rehabilitation exercise programmes: Is there an international consensus? European Journal of Preventive Cardiology, 23(16) 1715–1733
8Australian and New Zealand Pulmonary Rehabiliatation Clinical Practice Guidelines (2017) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.13025/full
9British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults (2013) http://dx.doi.org/10.1136/ thoraxjnl-2013-203808)
Papildus literatūra
1Dinakar P. Principles of Pain Management. 2016. //In Bradley's Neurology in Clinical Practice, 54, 720-741.e2
2Living with chronic ilness and disability. Principles for nursing practice. 3rd ed. Ed by E.Chang and A.Jhonson. Elsevier, 2018.
3Daroff. R.B., Jankovic J., Mazziotta J.C., Pomeroy S.L. Management of Neurological Disease  2016// In Bradley's Neurology in Clinical Practice, 53, 713-719.e1
4Akyuz G, Bektaşoğlu P. Neuropathic Pain. In: Mitra R. eds. Principles of Rehabilitation Medicine New York, NY: McGraw-Hill; . http://accessmedicine.mhmedical.com.db.rsu.lv/content.aspx?…. Accessed September 24, 2019
5Pescatello LS, MacDonald HV, Ash GT, Lamberti LM, Farquhar WB, Arena R, Johnson BT (2015) Assessing the Existing Professional Exercise Recommendations for Hypertension: A Review and Recommendations for Future Research Priorities. Mayo Clin Proc. 90
6Pocket Guide to Copd Diagnosis, Management, and Prevention A Guide for Health Care Professionals (2019) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc.
7Heart Failure Guidelines 2018: Key Messages and Frequently asked questions (FAQs) (National Heart Foundation of Australia/Cardiac Society of Australia and New Zealand (NHFA/CSANZ))