Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Stirāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_201LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Stirāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un iemaņas, kas apgūtas, lai gūtu fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.
Mērķis:
Padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar fizioterapijas iespējām pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Attīstīt klīniskās spriešanas spējas un rehabiliācijas problēmas risināšanu fizioterapijas kontekstā pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām dažādos ārstēšanas etapos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Klīniskā spriešana un rehabilitācijas problēmu risināšana SFK modelī pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām.Nodarbības2.00auditorija
2Klīniskās vadlīnijas fizioterapeita praksē pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, to adaptācija lokālajam kontekstamNodarbības2.00auditorija
3Fizioterapijas mērķi un metodes pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām agrīnajā periodā pēc ķirurģiskas ārstēšanas.Nodarbības1.00auditorija
4Fizioterapijas mērķi un metodes pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām vēlīnā periodāNodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana. Zinātnisko pierādījumu apkopošana un to pārnešana konkrētā klīniskā uzdevuma kontekstā. Iepazīšanās ar klīskajām vadlīnijām onkoloģisku pacientu rehabilitācijā un rekomendāciju adaptācija lokālajam kontekstam. Situāciju uzdevumu risināšana mazajās grupās. Brīvā ziņojuma sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiski vizuālie ziņojumi semināra nodarbībās (literatūras analīze par fizioterapijas konceptuālajiem modeļiem, novērtēšanas un ārstēšana metodēm, pierādījumu apkopošana, dažādu tehnoloģiju salīdzināšana). Dalība diskusijās nodarbībās un semināros (problēmu risināšana, viedokļa formulēšana un skaidrošana) Situāciju uzdevumu analīze (klīniskā spriešanas un lēmumu pieņemšanas process, jaunāko atziņu integrācija, SFK koncepta lietošana analīzē, ilgtermiņa pakalpojuma plānošana, spēja pielāgot plānu pacienta mainīgajām vajadzībām). Brīvā ziņojuma saturs un noformējums (zinātnisko atziņu un inovāciju iekļaušana, diskusijas veidošana).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo aktuālos fizioterapijas konceptuālos modeļus un zinātniskos pierādījumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Salīdzina dažādu fizioterapijas novērtēšanas un ārstēšanas tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un efektivitātes zinātniskos pierādījumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām un to izraisītiem funkcionēšnas ierobežojumiem.
Prasmes:Integrē jaunākās atziņas un zinātniskos pierādījumus klīniskās spriešanas procesā un lēmumu pieņemšanā pacientiem ar onkoloģisku salsimšanu izraisītiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Atpazīst un analizē kontekstuālos faktorus, to ietekmi un integrē atradni lēmumu pieņemšanas procesā. Plāno fizioterapijas pakalpojumu klāstu onkoloģisku saslimšanu izraisītu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, lai sasniegtu terapijas mērķus un pielāgotos pacienta mainīgajām vajadzībām.
Kompetences:Apvieno pieredzi, zināšanas un zinātniskos pierādījumu klīniskās spriešanas un lēmumu pieņemšanas procesā fizioterapijas nodrošināšanā pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Plāno un vada fizioterapijas pakalpojumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām dažādos organizatorajos modeļos, veidojot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes, sociālā dienesta un pacientu organizāciju ietvaros.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E studiju materiāls
Papildus literatūra
1Susan Newton, Margaret Hickey, Joyce Marrs (2009) Mosby’s oncology nursing advisor : a comprehensive guide to clinical practice. St. Louis, MO : Mosby/Elsevier
2Devita, Hellman, and Rosenberg’s (2015). Cancer : principles & practice of oncology. Philadelphia, Wolters Kluwer
3Judith A. Paice (Eds.) (2010). Cancer pain : from molecules to suffering. Seattle : IASP Press
Citi informācijas avoti
1RSU pieejamās elektroniskās datu bāzes