Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_199LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un iemaņas, kas apgūtas, lai gūtu fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.
Mērķis:
Papildināt un padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar ķermeņa un psihes mijiedarbības izpratni fizioterapijas kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķermeņa un psihes vienotības fizioloģiskais un pato-fizioloģiskais pamatojumsNodarbības2.00auditorija
2Fizioterapijas konceptuālie modeļim, kas integrē ķermeņa-psihes vienotības izpratniNodarbības3.00auditorija
3Pacienta izmekēšanaNodarbības1.00auditorija
4Pacienta ārstēšanaNodarbības1.00auditorija
5Veselības veicināšana, primārā un sekundārā profilakseNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana, secinājumu izveidošana. Zinātnisko pierādījumu apkopošana. Situāciju uzdevumu risināšana mazajās grupās. Brīvā ziņojuma sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiski vizuālie ziņojumi semināra nodarbībās (literatūras analīze par fizioterapijas koncetuālajiem modeļiem, to pamatojomu, pierādījumu apkopošana). Dalība diskusijās nodarbībās un semināros (argumentēta veidokļa formulēšana un skaidrošana, radoša pieeja problēmu risināšanā, izpratni un domāšanu veicinošu jautājumu uzdošana) Situāciju uzdevumu analīze (klīniskā spriešanas un lēmumu pieņemšanas process, jaunāko atziņu integrācija, bio-psiho-sociālā modeļa pielietošana, ķermeņa-psihes mijiedarbības izpratnes pielietošana). Brīvā ziņojuma saturs un mutiski vizuālais noformējums (radošas pieejas demonstrēšana, zinātnisko atziņu un inovāciju iekļaušana, diskusijas veidošana) .
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo un izskaidro ķermeņa un psihes mijiedarbības fizioloģisko un pato-fizioloģisko būtību, pamatojot ar pierādījumiem no jaunākajiem pētījumiem. Raksturo fizioterapijas konceptuālos modeļus, kas integrē bio-psiho-sociālo modeli un ķermeņa-psihes vienotību un jaunākos zinātniskos atklājumus, kas ļauj tos pamatot.
Prasmes:Atpazīst un analizē psihisko faktoru ietekmi uz fiziskās funkcionālās izmeklēšanas rezultātiem un integrēt tos novērtēšanas un klīniskās spriešanas procesā dažādās kompleksās situācijās fizioterapijā. Atpazīt un analizē psihosociālo faktoru mijiedarbību ar aktivitāšu ierobežojumu un pacienta sūdzībām, dažādās kompleksās situācijās fizioterapijā. Pielieto bio-psiho-sociālo modeli klīniskajā spriešanas procesā dažādās kompleksās un sarežgītās situācijās fizioterapijā.
Kompetences:Veido un attīsta fizioterapeita profesionālo darbību, integrējot izpratni par ķermeņa un psihes mijiedarbību, jaunākās zinātnes atziņas, radošus un inovatīvus risinājumus dažādām mērķa grupām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E-studiju materiāli