Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Bērtule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_200LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Bērtule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts studiju kurss "Fizioetarapija pediatrijā", labas angļu valodas zināšanas (jāspēj lasīt un analizēt zinātnisko literatūru).
Mērķis:
Sekmēt studējošo izpratni par uz pierādījumiem balstītu fizioterapijas metožu pielietošanu pediatrijā, pediatrisko pacientu izmeklēšanu un terapijas plānošanu SFK kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Motorā attīstība un motorā mācīšanās. Uz pierādījumiem balstīta prakse un klīniskā spriešana fizioterapijā pediatrijā. Teorētisko konceptu integrācija pediatrijas fizioterapeita praksē. Situācijas uzdevumi.Nodarbības2.00auditorija
2Pediatrijas pacientu fzioterapeitiskā izmeklēšana SFK kontekstā. Standartizētu novērtēšanas instrumentu izmantošana pacientu izmeklēšanā un terapijas rezultātu izvērtēšanā.Nodarbības1.00auditorija
3Uz pierādījumiem balstīta terapeitiskā pieeja priekšlaicīgi dzimušu bērnu fiziskās un psihomotorās attīstības sekmēšanai - INodarbības1.00auditorija
4Uz pierādījumiem balstīta terapeitiskā pieeja priekšlaicīgi dzimušu bērnu fiziskās un psihomotorās attīstības sekmēšanai - IINodarbības1.00prakses vieta
5Pārejas posms uz pieaugušā dzīvi pacientiem ar paliekošiem funkcionēšanas traucējumiem- "Transition".Nodarbības2.00auditorija
6Palīgtehnoloģiju izmantošana fizioterapijā pediatrijā (robottehnoloģijas, atgriezeniskās saites metodes, virtuālās realitātes tehnoloģijas).Nodarbības1.00prakses vieta
7Patstāvīgā darba prezentācija. Diskusija par prezentācijas tēmu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Gatavošanās regulārajām nodarbībām atbilstoši tēmai; patstāvīgais darbs mazajās grupās par norādīto tēmu pediatrijas pacientu izmeklēšanu SFK kontekstā; ievērojot uz pierādījumiem balstītas prakses un klīniskās spriešanas principus, atbilstoši norādītajam vai brīvi izvēlētam situācijas aprakstam, izvirzīt pētniecisko jautājumu, veikt informācijas meklēšanu, sagatavot prezentāciju (20 min.) un īsu rakstisku kopsavilkumu (A4 lapa), sniedzot atbildi uz izvirzīto pētniecisko jautājumu.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva līdzdalība nodarbībās; - patstāvīgā grupu darba prezentācija; - patstāvīgā darba prezentācija un rakstiska ziņojuma iesniegšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par uz pierādījumiem balstītas prakses konceptu fizioterapijas praksē pediatrijā, SFK koncepta pielietošanu pacientu izmeklēšanā un terapijas plānošanā.
Prasmes:Spēj formulēt pētniecisko jautājumu, veikt informācijas meklēšanu, kritiski analizēt un izvērtēt pierādījuma līmeni. Spēj izvēlēties uz pierādījumiem balstītas pediatrijas pacientu novērtēšanas un terapijas metodes, pielietojot pamatotu argumentāciju to izvēlē.
Kompetences:Spēj sintizēt apgūtās zināšanas un prasmes, lai veidotu uz pierādījumiem balstītu praksi fizioterapijā pediatrijā. Savas kompetences ievaros dot ieguldījumi pētniecībā un organizācijas procesos bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem ārsniecības un sociālajam atbalstam, tai skaitā pārejā uz pieagušā dzīves posmu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Hoffman, T., Bennett, S., & de Mar, C. (Eds.). (2013). Evidence-based practice across the health professions (2nd ed.). Australia: Churchill Livingstone.
2Suzann K. Campbell, Robert J. Palisano, Margo N. Orlin (Eds.).2012. Physical therapy for children. Elsevier/Saunders
Papildus literatūra
1Carter, Russell E.(2016). Physical therapy research.M issouri : Elsevier
2Richard J. Siegert (ed.). 2015. Rehabilitation goal setting : theory, practice, and evidence. CRC Press, Taylor & Francis Group
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas avoti (RSU Bibliotēkas abonētās datu bāzes, e-grāmatas