Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Solveiga Čeirane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_052LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Solveiga Čeirane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iegūtās zināšanas fonētikā skolas mācību programmas ietvaros
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi fonētikā un tās nozarēs un apgūt starptautiskās fonētiskās transkripcijas pamatus, aktivizēt speciālās terminoloģijas apguvi un izmantošanu turpmākā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fonētika kā zinātnes nozare. Fonētikas jēdziens. Fonētika citu valodniecības zinātņu vidū. Fonētikas apakšnozares. Fonētikas attīstība un pētnieki Latvijā. Fonētikas pētīšanas metodes. Tiešā vērojuma metodes. Eksperimentālās metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Artikulārā fonētika. Runas aparāts, tā uzbūve un darbības principi. Teorijas par runas mehānismiem. Skaņu izruna un to artikulārā klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
3Tradicionālā latviskā fonētiskā transkripcija. Praktiska latviešu valodas skaņu atveide fonētiskajā transkripcijā.Nodarbības2.00auditorija
4Tradicionālā latviešu literārās valodas skaņu klasifikācija un problēmas. Praktiska patskaņu un divskaņu analīze pēc to izrunas. Praktiska troksneņu un skaneņu analīze pēc to izrunas.Nodarbības1.00auditorija
5Starptautiskā fonētikas asociācija un starptautiskais fonētiskais alfabēts (IPA). Starptautiskā fonētiskā alfabēta nozīme fonētikas praksē. IPA skaņu klasifikācija un simboli. Latviešu valodas skaņu atveide IPA sistēmā.Nodarbības2.00auditorija
6IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – tekstu atveide latviešu un starptautiskajā fonētiskajā transkripcijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, sekmīgi nokārtota ieskaite par fonētikas jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: - izskaidrot un izprast speciālo fonētikas terminoloģiju; - izprast un klasificēt latviešu valodas skaņas; - analizēt un izskaidrot ar skaņu klasifikāciju saistītās problēmas; - izmantot latviešu un starptautisko fonētisko transkripciju, salīdzināt tās.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: - izmantot fonētisko transkripciju profesionāliem nolūkiem audiologopēdijas specialitātē; - lietot speciālo fonētikas terminoloģiju; - formulēt savu viedokli.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs klasificēt latviešu valodas skaņas atbilstoši fonētikas likumībām; lietot fonētiskās transkripcijas simbolus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. 4. izd., pārstr. un papildin. R.: Zvaigzne, 1997.
Papildus literatūra
1Ladefoged, P. A Course in Phonetics. University of California, Los Angeles, 2001.
2Small L. Fundamentals of Phonetics: A Practical Guide for Students. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
3Grigorjevs, J. ”Latviešu valodas līdzskaņu klasifikācija,” // interneta rakstu kopā Latvistika un somugristika Latvijas Universitātē. Rīga: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, 2010., 22.-30. lpp. http://www.hzf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projek…
4Strautiņa, V., Šulce, Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 2004.
5Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet // Journal of the International Phonetic Association, Volume 25, Nr. 1, 1995.
6Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. I. Fonētikas pētīšanas metodes. R.: Rasa ABC, 2002.
7Kобзасов, С. В., Kривнова, О. Ф. Общая фонетика. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2001.
Citi informācijas avoti
1www.ailab.lv