Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Solveiga Čeirane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Solveiga Čeirane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iegūtās zināšanas fonētikā bakalaura studiju programmā „Audiologopēdija”.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi fonoloģijā, aktivizēt speciālās terminoloģijas apguvi un izmantošanu turpmākā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fonoloģija kā zinātnes nozare. Fonoloģijas jēdziens. Fonoloģija citu valodniecības zinātņu vidū. Fonoloģijas virzieni un teorijas. Fonoloģijas attīstība un pētnieki Latvijā. Fonoloģijas un fonētikas savstarpējās attieksmes. Atšķirīgie viedokļi par abām zinātņu nozarēm 20.gs. 1.pusē.Lekcijas1.00auditorija
2Valoda un runa. Valodas būtība un funkcijas. Valoda kā sistēma. Teorijas par runas mehānismiem.Lekcijas1.00auditorija
3Fonoloģiskās analīzes metodes un praktiskais pielietojums. Vokālisma un konsonantisma fonoloģiskā analīze. Zilbes fonoloģiskā analīze. Problēmas skaņu fonoloģiskajā klasifikācijā. Svarīgākie fonoloģijas principi latviešu valodā. Līdzskaņu kvantitāte. Zilbiskie līdzskaņi. Palatālās un velārās skaņas. Patskaņa redukcija. Vokalizācija. Suprasegmentālās parādības: uzsvars un intonācija. Ģeneratīvā fonoloģija un fonoloģiskās opozīcijas latviešu valodā. Vienkāršākā princips. Fonoloģijas saiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Fonēmas un alofoni. Fonēmas un alofona jēdziens un attieksmes. Dažādu fonoloģisko skolu uzskatu atšķirības fonēmu un alofonu analīzē. Distribūcijas jēdziens. Komplementārā distribūcija. Fonoloģiskā struktūra. Divskaņu monofonēmisms un bifonēmisms. Vokālisma kvalitāte un kvantitāte.Lekcijas1.00auditorija
5Bērnu valodas fonēmiskā attīstība un ar to saistītās problēmas. Latviešu valodas (kā dzimtās valodas) apguves testu fonoloģiskā bāze.Nodarbības1.00auditorija
6IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Latviešu valodas skaņu fonoloģiskā analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, aktīva darbošanās praktiskajās nodarbībās, sekmīgi nokārtota ieskaite par fonoloģijas teorijas pamatjautājumiem un latviešu valodas skaņu fonoloģisko klasifikāciju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: - izskaidrot un izprast speciālo fonoloģijas terminoloģiju; - izprast un klasificēt latviešu valodas skaņas atbilstoši fonoloģijas likumībām; - analizēt un izskaidrot ar skaņu klasifikāciju saistītās problēmas; - izprast un analizēt fonētikas un fonoloģijas savstarpējās attieksmes.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: - izmantot un salīdzināt fonoloģiskās analīzes metodes, diskutēt par tām; - lietot speciālo fonoloģijas terminoloģiju; - formulēt savu viedokli.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs izprast un klasificēt latviešu valodas skaņas atbilstoši fonoloģijas likumībām, lietot speciālo fonoloģijas terminoloģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. 4. izd., pārstr. un papildin. R.: Zvaigzne, 1997.
2Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013.
3Muižniece, L. (2002). Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga: Rasa ABC.
Papildus literatūra
1Spencer, A. Phonology: Theory and Description. Blackwell Publishers, 1996.
2Трубецкой, Н. С. Основы фонологии. Москва: Высшая школа, 2000.
3Hyman, L. M. Phonology: Theory and Analysis. Holt, Rinehart and Winston, 1975.
4Fischer-Jørgensen, E. Trends in Phonological Theory. Akademisk Forlag, Copenhagen, 1975.
5Clark, J., Yallop, C. An Introduction to Phonetics and Phonology. Blackwell Publishers, 1995.
6Markus, D. „Latviešu valodas fonēmu galvenās šķīrējpazīmes fonoloģijas attīstības kontekstā.” Humanitāro zinātņu vēstnesis, Nr. 1. Daugavpils: Daugavpils Universitāte,2002, 61.–67. lpp.
Citi informācijas avoti
1www.ailab.lv