Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_072LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, cilvēka uzvūve un fizioloģija.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par: balss veidošanās mehānismu, vispārēju balss traucējumu klasifikāciju un tās sīkāku iedalījumu. Apgūt fonopēdiskās terapijas pamatus un metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads fonopēdijā - balsenes uzbūves īpatnības, raksturīgie lielumi un parametri. Balss attīstība ontoģenēzē. Balss veidošanās mehānisms. Fonācijas elpšana.Lekcijas1.00auditorija
2Balss traucējumu klasifikācija. Funkcionāli un organiski balss traucējumu veidi - etioloģija, patoģenēze. Fonopēdiskā terapija.Lekcijas1.00auditorija
3Bērnu un pusaudžu balss traucējumi. Balss traucējumi un to biežākās izpausmes balss profesiju pārstāvjiem. Balss traucējumu higiēna un profilakse.Lekcijas1.00auditorija
4Elpošana – runas un dziedāšanas pamats. Fizioloģija. Elpošanas veidi. Diafragmālās elpošanas nostādne.Nodarbības1.00auditorija
5Balss auditīvs novērtējums. Skaņas iniciācijas veidi. Elpošanas pamata vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
6Balss auditīvs novērtējums. Skaņas iniciācijas veidi. Elpošanas pamata vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
7Klīnisku gadījumu risināšana. Fonopēdiskas diagnozes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
8Klīnisku gadījumu risināšana. Fonopēdiskas diagnozes noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
9Iepazīšanās ar Akcentu metodi ( Accent Method by Sven Smidt), teorētiskais pamatojums, metodes ilustrācija.Nodarbības1.00auditorija
10Akcentu Metodes apguve. Mūzikas instrumenta džambas ( djembe) pielietošana balss funkcijas atjaunošanas terapijā.Nodarbības1.00auditorija
11Akcentu Metodes apguve. Mūzikas instrumenta džambas ( djembe) pielietošana balss funkcijas atjaunošanas terapijā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais darbs - praktisko korekcijas darbu metožu treniņš un apguve, gatavošanās pārbaudes darbiem, prezentāciju gatavošana, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām, sagatavots referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
1. aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; 2. gadījumu analīze un izvērtēšana; 3. patstāvīgā darba prezentācijas; 4. referāti par apgūstamo tēmu; 5. kursa beigās rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- spēs orientēties balss aparāta uzbūvē un izklāstīt balss funkcijas veidošanos un īpatnības; - zinās nosaukt balss akustiskos parametrus, pastāstīt par to nozīmi balss veidošanās procesā; - spēs atpazīt un novērtēt balss traucējumu etioloģiju un patoģenēzi; - varēs nosaukt balss traucējumu klasifikācijas veidus; - spēs formulēt un piemērot balss traucējumu korekcijas metodes un virzienus.
Prasmes:- spēs veikt fonopēdisku izmeklēšanu audiologopēda kompetences ietvaros; - spēs izvēlēties pareizu balss terapijas metodi, atbilstošu balss traucējumam, saslimšanai; - spēs izskaidrot balss higiēnas un lietošanas pamatus; - spēs plānot balss attīstīšanas, pilnveidošanas un korekcijas darbības virzienus.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes balss funkcijas traucējumu kā primāras saslimšanas novērtēšanā, kā arī balss traucējumu kā citu veidu saslimšanu sekundāru parādību korekcijas darba plānošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Paļčuns V., Preobraženskis N. Ausu, kakla un deguna slimības. R.Zvaigzne, 1982.
2Trinīte B. Balss un tās traucējumi. LPA: LiePa, 2006.
3Butcher, Peter. Understanding and treating psychogenic voice disorder : a CBT framework / Peter Butcher, Annie Elias, and Lesley Cavalli. West Sussex, England ;Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2007.
4Johnson, F Alex, Medical speech-language pathology : a practitioner’s guide / [edited by] Alex F. Johnson, Barbara H. Jacobson. New York ; Stuttgart : Thieme, c2007.
5hipley, Kenneth G. Assessment in speech-language pathology : a resource manual / Kenneth G. Shipley, Julie G. McAfee. Australia ;Clifton Park, NY : Delmar Learning/Thomson, c2004.
6Дмитриев Л.Б., Л.М.Телеляева, С.Л. Таптапова, И.И. Ермакова., Фониатрия и фонопедия, Москва : Медицина, 1990.
7Wilson, D. Kenneth., Нарушения голоса у детей / перевод с англ. А. В. Недвецкого, Москва : Медицина, 1990.
Papildus literatūra
1Miglāns V. Balss funkcionālās slimības// Latvijas Ārstu žurnāls.- 1997.
2Life as a Laryngectomee., Edited by J.Karling, PhD. Speech-Language Pathologist, Stockolm, Sweden, 2006.
3Silverio KC, Goncalves CG, Penteado RZ, Vieira TP, Libardi A., Actions in Vocal Health: a Proposal for Improving the Vocal Profile of Teachers. Pro fono. 2008;20: 177-182.
Citi informācijas avoti
1http:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
2http:www.orl.nl/Voice_Rehabilitation/Blom-Singer/Remove_.ht…